ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2718/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỈ TIÊUKẾ HOẠCH DƯ NỢ CHO VAY NƯỚC SẠCH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, CHO VAY THƯƠNG NHÂN HOẠT ĐỘNGTHƯƠNG MẠI VÙNG KHÓ KHĂN VỐN TRUNG ƯƠNG NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1913/QĐ-NHCS ngày 31/5/2013 của Tổnggiám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) về việc điều chỉnh, bổ sung chỉtiêu kế hoạch tín dụng năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hộitỉnh Bình Định tại tờ trình số 671/TTr-NHCSBĐ ngày 20/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch dư nợ cho vay chương trình nước sạchvà vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay thương nhân hoạt động thương mại vùngkhó khăn vốn Trung ương năm 2013 (Có bảng phân bổ chỉ tiêu kế hoạch kèmtheo).

Điều 2. Giao Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bình Định phốihợp cùng các cơ quan,đơn vị liên quan hướng dẫn việc triển khai thực hiện theođúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh,bổ sung Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày15/4/2013 và Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh vàXã hội, Tài chính; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Chủtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:- Như Điều 4;
- CT, PCT Mai Thanh Thắng;
- PVP VX;
-
Lưu: VT, K16

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHMai Thanh Thắng

KẾ HOẠCH

DƯ NỢ CHOVAY NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN, CHO VAY THƯƠNG NHÂN HOẠT ĐỘNGTHƯƠNG MẠI VÀ VÙNG KHÓ KHĂN VỐN TRUNG ƯƠNG NĂM 2013(Kèm theo Quyếtđịnh số 2178/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Tổng cộng

Quy Nhơn

Tuy Phước

Vân Canh

An Nhơn

Tây Sơn

Vĩnh Thạnh

Phù Cát

Phù Mỹ

Hoài Ân

Hoài Nhơn

An Lão

I

Kế hoạch dư nợ đã thông báo

106.597

1.855

20.858

1.789

15.855

11.689

710

13.492

12.064

11.832

15.131

1.322

1

Nước sạch và VSMT NT

101.396

1.855

20.858

1.018

15.855

10.279

-

12.922

11.167

11.274

15.046

1.122

2

Thương nhân HĐTM VKK

5.201

-

-

771

-

1.410

710

570

897

558

85

200

II

Kế hoạch dư nợ năm 2013

106.597

1.005

21.508

1.989

15.855

11.689

510

13.492

12.264

11.832

15.131

1.322

1

Nước sạch và VSMT NT

101.396

1.005

21.508

1.218

15.855

10.279

-

12.922

11.167

11.274

15.046

1.122

2

Thương nhân HĐTM VKK

5.201

-

-

771

-

1.410

510

570

1.097

558

85

200

III

Tăng giảm so kế hoạch dư nợ đã thông báo

0

-850

650

200

0

0

-200

0

200

0

0

0

1

Nước sạch và VSMT NT

-

-850

650

200

2

Thương nhân HĐTM VKK

-

-200

200