ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chế độ chi cho công tác

phòng cháy, chữa cháy rừng

____________


 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 115/TT-STC ngày 11/10/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Quy định một số chế độ chi phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng như sau:

- Bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia chữa cháy rừng kể cả lực lượng công an, quân đội, Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng của tỉnh, huyện, mức chi: 25.000 đồng/người/ngày.

- Chi cho công tác kiểm tra, giám sát, Hội nghị triển khai sơ kết, tổng kết của Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp tỉnh, cấp huyện: Thực hiện theo chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị quy định tại Quyết định số 58/QĐ-UB ngày 04/02/2005 của UBND tỉnh Lào Cai và Thông tư số 118/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính.

- Các chế độ khác phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 62/2005/TTLT-BTC-BNN &PTNT ngày 04/8/2005 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Nguồn kinh phí thực hiện:

2.1. Chi bồi dưỡng chữa cháy rừng:

- Đối với diện tích rừng do hệ thống Kiểm lâm, Ban quản lý rừng Đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên quản lý: Được bảo đảm từ kinh phí sự nghiệp lâm nghiệp bố trí trong dự toán chi hàng năm của các đơn vị: Chi cục Kiểm lâm, Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

- Đối với diện tích rừng Nhà nước đã giao, hoặc cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận thuê: Chủ rừng phải tự đảm bảo kinh phí chi bồi dưỡng chữa cháy rừng.

2.2. Chi cho hoạt động của Ban phòng cháy, chữa cháy rừng cấp tỉnh do ngân sách tỉnh đảm bảo, chi hoạt động của Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp huyện do ngân sách cấp huyện đảm bảo.

Điều 2. Giao cho Sở Tài chính, Chi cục Kiểm lâm tỉnh hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Kim

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Kim