HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 272-HĐBT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY THẾ THÀNH VIÊN CỦA ỦY BAN QUỐC GIA DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Tiếp theo Quyết định số 58-HĐBT ngày 11 tháng 5 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng;
Xét đề nghị của Ủy ban Quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình và ý kiến của Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng chí Dương Thị Thùy, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm Ủy viên của Ủy ban Quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình, thay cho đồng chí Nguyễn Thị Như.

Điều 2. Bộ trưởng Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình, các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương và đồng chí Dương Thị Thùy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
K.T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tố Hữu