BỘ THƯƠNG MẠI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Về việc đổi tên các phòng cấp

giấy phép xuất nhập khẩu trực thuộc Bộ thương mại

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 4-12-1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;

Căn cứ Nghị định số 89/CP của Chính phủ về việc bỏ giấy phép xuất nhập khẩu chuyển kể từ ngày 01 tháng 2 năm 1996;

Theo đề Nghị của các đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đổi tên các Phòng Giấy phép xuất nhập khẩu trực thuộc Bộ Thương mại như sau:

Phòng Giấy phép xuất nhập khẩu Hà Nội thành Phòng xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội.

Phòng Giấy phép xuất nhập khẩu Hải Phòng thành Phòng xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng.

Phòng Giấy phép xuất nhập khẩu Đà Nẵng thành Phòng xuất nhập khẩu khu vực Đà Nẵng.

Phòng Giấy phép xuất nhập khẩu Nha Trang thành Phòng xuất nhập khẩu khu vực Nha Trang.

Phòng Giấy phép xuất nhập khẩu thành phố Hồ Chí Minh thành Phòng xuất nhập khẩu khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Giấy phép xuất nhập khẩu Cần Thơ thành Phòng xuất nhập khẩu khu vực Cần Thơ.

Các Phòng xuất nhập khẩu trên được khắc con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ tại Điều 2 của Quyết định này.

Điều 2. Các Phòng xuất nhập khẩu có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Theo dõi, quản lý việc thực hiện các hợp đồng gia công hàng hoá của các doanh nghiệp Việt Nam, với nước ngoài, xét duyệt các hợp đồng gia công theo sự phân cấp của Bộ.

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của ASEAN.

Cấp giấy phép cho hàng hoá quá cảnh qua biên giới Việt Nam.

Tập hợp tờ khai Hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu để báo cáo về Bộ theo quy định tại mục 8 Thông tư liên Bộ số 01/TM-TCHQ ngày 20-1-1996 của Bộ thương mại và Tổng cục Hải quan.

Phối hợp với Hải quan các tỉnh trong khu vực để giải quyết vướng mức về nghiệp vụ xuất nhập khẩu trong khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá theo quy định của Bộ.

Theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh hàng hoá xuất nhập khẩu, tình hình thực hiện các hợp đồng gia công hàng hoá với nước ngoài của các doanh nghiệp trong khu vực báo cáo về Bộ theo hàng quý.

Thu lệ phí khi cấp giấy phép, giấy chứng nhận c/o theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các đồng chí Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Xuất nhập khẩu, Trưởng Phòng xuất nhập khẩu khu vực nói tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Tạ Cả