ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2723/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT Ở KHU TÁIĐỊNH CƯ PHỤC VỤ DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1D ĐOẠN TỪ NGÃ BA PHÚ TÀI ĐẾNNGÃ BA LONG VÂN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2171/TTr-STNMT ngày 23/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất ở Khu tái định cư phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộngQuốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân (Khu đất thu hồi của Côngty CP Vận tải đa phương thức) tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơnnhư sau:

TT

Vị trí, tuyến đường

Đơn giá (đồng/m2)

1

Các lô đất tuyến đường bê tông có lộ giới 8m

1.000.000

2

Các lô đất tuyến đường: ĐS2, ĐS3 và ĐS4 có lộ giới 12m

1.200.000

3

Các lô đất tuyến đường ĐS1 có lộ giới 16m

1.400.000

Ghi chú: Các lô đất có 2 mặt tiền đường (lô góc) được nhân thêm hệ số 1,2 theogiá đất ở của tuyến đường có mức giá đất ở cao hơn.

Điều 2. Đơn giá đất phê duyệt tại Điều 1 dùng để giao đất tái định cư cho cáchộ bị giải tỏa bởi các dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba PhúTài đến ngã ba Long Vân, Nhà máy thủy sản đông lạnh (thu hồi đất XN Than QuyNhơn và Công ty Điện lực BĐ) và chỉnh trang đô thị tại phường Trần Quang Diệu, thànhphố Quy Nhơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tàichính, Xây dựng; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn; Trưởng ban Ban Quản lý GPMBvà Phát triển quỹ đất và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng