ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2725/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ PHỐI HỢPCÔNG TÁC GIỮA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRONG VIỆC HỖ TRỢ KHÁCH DU LỊCH TRÊN ĐỊABÀN TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 157/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 01NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 21tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế phối hợpcông tác giữa các cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ khách du lịch trên địabàn tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch tại Tờ trình số 1464/TTr-SVHTTDL ngày 07 tháng 9 năm 2015 và Giámđốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1710/SNV-TCBC ngày 18 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chếphối hợp công tác giữa các cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ khách du lịchtrên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 21tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2:

Điều 2. Quy chế này ápdụng đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố,Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quantrong việc hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2Điều 4:

“2. Các cơ quan chức năng

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ,các cơ quan chức năng có trách nhiệm cử cán bộ chuyên trách phối hợp Trung tâmThông tin Xúc tiến Du lịch mà trực tiếp là Phòng Hỗ trợ khách du lịch tham giagiúp đỡ, giải quyết nhanh gọn, dứt điểm các tình huống bất lợi đối với khách dulịch nhằm xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện cho du khách.

- Thời gian giải quyết các vụviệc:

Đối với những vụ việc khẩncấp, cần có mặt tại hiện trường để giải quyết: Trong thời gian 15 phút kể từkhi nhận được thông báo của Phòng Hỗ trợ khách du lịch, lãnh đạo đơn vị cử cánbộ có trách nhiệm hoặc đội kiểm tra phải có mặt tại hiện trường để xử lý vụviệc.

Đối với những vụ việc xử lý vàgiải quyết khi nhận đơn phản ánh: Trong thời gian 01 tuần cơ quan tiếp nhậnphải giải quyết và có công văn trả lời kết quả cho Phòng Hỗ trợ khách du lịch -Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch để có căn cứ trả lời cho khách du lịch.

Đối với trường hợp khách dulịch bị mất cắp, cướp giật và các tình huống về an ninh trật tự khác: Trongthời gian sớm nhất, cơ quan công an phải có văn bản trả lời về kết quả xử lýcho Phòng Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch để có căncứ trả lời cho khách du lịch. Trường hợp đang trong giai đoạn điều tra kéo dài,cơ quan công an trực tiếp thụ lý giải quyết phải có văn bản thông báo để kháchdu lịch được biết.

2.1. Công an tỉnh

2.2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biênphòng tỉnh

2.3. Thanh tra Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch

Có trách nhiệm ghi nhận phảnánh từ Phòng Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch vềchất lượng dịch vụ của các đơn vị kinh doanh du lịch như lưu trú, lữ hành, cáckhu điểm du lịch để kịp thời chấn chỉnh, xây dựng môi trường du lịch văn minh,thân thiện.

Cử cán bộ công chức phối hợpxử lý các vụ việc đang xảy ra đối với khách du lịch khi nhận được thông báo vàyêu cầu hỗ trợ từ Phòng Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch.

2.4. Thanh tra Sở Tài chính

2.5. Thanh tra Sở Giao thôngVận tải

2.6. Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

- Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tăngcường thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch,công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch và an toàn vệ sinh thực phẩm tạiđịa phương.

- Cử cán bộ công chức phốihợp, hỗ trợ xử lý kịp thời các vụ việc đang xảy ra đối với khách du lịch trongphạm vi khu vực mình quản lý khi nhận được thông báo yêu cầu hỗ trợ từ Phòng Hỗtrợ khách du lịch - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch.

2.7. Chi cục Quản lý thị trường

- Có trách nhiệm ghi nhận phảnánh từ Phòng Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch về cácđơn vị kinh doanh có biểu hiện gian lận, sai trái như: Hàng kém chất lượng,hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, cạnh tranh không lành mạnh,độc quyền, bán phá giá để có biện pháp xử lý phù hợp nhằm chấn chỉnh các đơn vịkinh doanh, phục vụ tốt khách du lịch. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảmmôi trường cạnh tranh lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

- Có trách nhiệm điều động độiquản lý thị trường hoặc kiểm soát viên thị trường đang làm nhiệm vụ trực tiếpxử lý các vụ việc nóng liên quan đến hoạt động mua bán của khách du lịch khinhận được thông báo và yêu cầu hỗ trợ từ Phòng Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâmThông tin Xúc tiến Du lịch.

2.8. Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm

2.9. Trung tâm Cấp cứu 115

2.10. Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh

2.11. Ban Quản lý Vịnh Nha Trang

- Có trách nhiệm tiếp nhận thôngtin từ Phòng Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch về cácsự cố xảy ra tại bến tàu, bảo tồn danh lam thắng cảnh, hệ sinh thái, vệ sinhmôi trường khu vực vịnh Nha Trang do đơn vị quản lý nhằm đảm bảo an toàn chokhách du lịch.

- Cử cán bộ có trách nhiệm phốihợp, hỗ trợ xử lý kịp thời các vụ việc đang xảy ra đối với khách du lịch khinhận được thông báo yêu cầu hỗ trợ từ Phòng Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâmThông tin Xúc tiến Du lịch.

2.12. Ban Quản lý Chợ Đầm, Chợ XómMới và các chợ trên địa bàn tỉnh

- Có trách nhiệm tiếp nhận thôngtin từ Phòng Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch về cácsự cố xảy ra trong phạm vi khu vực mình quản lý như chất lượng và giá cả hànghóa.

- Cử cán bộ có trách nhiệm phốihợp, hỗ trợ xử lý kịp thời các vụ việc đang xảy ra đối với khách du lịch khinhận được thông báo yêu cầu hỗ trợ từ Phòng Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâmThông tin Xúc tiến Du lịch.

2.13. Sở Ngoại vụ

- Có trách nhiệm tiếp nhận phảnánh và yêu cầu hỗ trợ từ Phòng Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâm Thông tin Xúctiến Du lịch về các vấn đề liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnhnhư: Tai nạn, công tác xuất nhập cảnh, sinh hoạt, đi lại,...

- Cử cán bộ công chức phối hợp, hỗtrợ Phòng Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch giảiquyết kịp thời các vụ việc đang xảy ra đối với khách du lịch nước ngoài.

2.14. Cảng vụ Hàng không MiềnTrung tại Cam Ranh

- Có trách nhiệm tiếp nhận phảnánh và yêu cầu hỗ trợ từ Phòng Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâm Thông tin Xúctiến Du lịch về các vấn đề: An ninh, an toàn, rơi giấy tờ, thủ tục giấy tờ,chất lượng dịch vụ hàng không và chất lượng dịch vụ sân bay đối với khách dulịch.

- Có trách nhiệm cung cấp thôngtin về các chuyến bay đi và đến cho Phòng Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâmThông tin Xúc tiến Du lịch tại sân bay quốc tế Cam Ranh nhằm phục vụ công táccung cấp thông tin cho khách du lịch.

- Cử cán bộ công chức phối hợp hỗtrợ Phòng Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch hỗ trợthông tin cho khách du lịch và giải quyết kịp thời các vụ việc đang xảy ra đối vớikhách du lịch tại sân bay quốc tế Cam Ranh.

2.15. Cảng vụ Hàng hải Nha Trang

- Có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh và yêu cầuhỗ trợ từ Phòng Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch vềcác vấn đề: An ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ hàng hải và chất lượng dịch vụphục vụ đối với khách du lịch tại các Cảng thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụHàng hải Nha Trang.

- Cử cán bộ công chức phối hợp hỗ trợ Phòng Hỗtrợ khách du lịch - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch hỗ trợ và giải quyếtkịp thời các vụ việc đang xảy ra đối với khách du lịch tại các Cảng thuộc phạmvi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.

2.16. Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

- Có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ Phòng Hỗtrợ khách du lịch - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch đối với các sai phạmvề chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học vàCông nghệ; đo lường và sở hữu trí tuệ.

- Cử cán bộ công chức phối hợp, hỗ trợ Phòng Hỗtrợ khách du lịch - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch giải quyết kịp thờicác vụ việc đang xảy ra đối với khách du lịch.

2.17. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánhtỉnh Khánh Hòa

- Có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ Phòng Hỗtrợ khách du lịch - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch về những sự việc liênquan đến thu đổi ngoại tệ trái phép, không đúng quy định đối với khách du lịchtrong nước và nước ngoài, có biện pháp xử lý phù hợp đối với các đơn vị saiphạm.

- Cử cán bộ công chức phối hợp, hỗ trợ Phòng Hỗtrợ khách du lịch - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch giải quyết kịp thờicác vụ việc đang xảy ra đối với khách du lịch.”

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5:

“2. Trong trường hợp khách du lịch là người nướcngoài cần hỗ trợ phiên dịch, Phòng Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâm Thông tinXúc tiến Du lịch cử viên chức có mặt tại hiện trường; xuất trình thẻ viên chứcvới lực lượng chức năng để phối hợp giải quyết. Nếu xảy ra tai nạn nghiêm trọngliên quan đến tính mạng, Phòng Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâm Thông tin Xúctiến Du lịch thông báo và phối hợp với Sở Ngoại vụ hỗ trợ các thủ tục cho kháchdu lịch bị nạn và người nhà của khách du lịch.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 7:

Điều 7. Trách nhiệm phối hợp trong việcđảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranhvà Cảng Nha Trang

1. Khi tiếp nhận các vụ việc xảy ra tại CảngHàng không Quốc tế Cam Ranh như: An toàn cho khách du lịch, chất lượng dịch vụ,mua bán hàng hóa, thu đổi ngoại tệ trái phép, các hãng taxi tranh giành kháchvà hành vi xúc phạm khách du lịch, Phòng Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâm Thôngtin Xúc tiến Du lịch thông báo đến Bộ phận an ninh của Cảng Hàng không Quốc tếCam Ranh và Cảng vụ Hàng không Miền Trung để phối hợp giải quyết. Bộ phận anninh của Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh và Cảng vụ Hàng không Miền Trung cótrách nhiệm cử cán bộ đến phối hợp giải quyết kịp thời vụ việc, đảm bảo anninh, an toàn cho khách du lịch và sân bay quốc tế Cam Ranh.

2. Khi tiếp nhận các vụ việc xảy ra tại Cảng NhaTrang như: An toàn cho khách du lịch, chất lượng dịch vụ, mua bán hàng hóa vàhành vi xúc phạm khách du lịch, Phòng Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâm Thôngtin Xúc tiến Du lịch thông báo đến Cảng vụ Hàng hải Nha Trang để phối hợp giảiquyết. Cảng vụ Hàng hải Nha Trang có trách nhiệm cử cán bộ đến phối hợp giảiquyết kịp thời vụ việc, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch và Cảng NhaTrang.”

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, 2 và 3 Điều 8:

“1. Phòng Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâm Thôngtin Xúc tiến Du lịch ghi nhận thông tin phản ánh của khách du lịch, loại dịchvụ - sản phẩm, chứng cứ có liên quan, thông tin phản ánh và có công văn gửi cáccơ quan chức năng liên quan yêu cầu có biện pháp xử lý, khắc phục.

2. Phản ánh tiêu chuẩn đo lường và chất lượngdịch vụ hàng hóa tại các cơ sở kinh doanh và các chợ, đơn vị tiếp nhận báo cáolà Chi cục Quản lý thị trường, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lýChợ.

3. Phản ánh dịch vụ lưu trú, lữ hành, các khuđiểm du lịch, đơn vị tiếp nhận báo cáo là Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch.”

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 9:

Điều 9. Trách nhiệm phối hợp trong việckhách du lịch khiếu nại, yêu cầu xử lý các bất đồng, mâu thuẫn trong giao dịchhàng hóa, dịch vụ.

1. Phòng Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâm Thôngtin Xúc tiến Du lịch ghi nhận thông tin khách du lịch, khiếu nại của khách dulịch, mức độ nghiêm trọng, địa điểm xảy ra vụ việc. Trung tâm có trách nhiệmphải hỗ trợ khách du lịch và đề nghị khách du lịch lưu lại các bằng chứng giaodịch.

2. Về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng dịch vụhàng hóa, sản phẩm được bày bán tại chợ, cửa hàng, nhà hàng, quán ăn, Phòng Hỗtrợ khách du lịch - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch nhanh chóng thông báoChi cục Quản lý thị trường, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ và Ban Quản lýChợ phối hợp hỗ trợ xử lý vụ việc. Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệmhướng dẫn xử lý vụ việc. Nếu vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Chi cục Quản lýthị trường có trách nhiệm lập biên bản xử lý vụ việc.

3. Về dịch vụ lưu trú, lữ hành, các khu điểm dulịch, Phòng Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch nhanhchóng thông báo Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu hỗ trợ xử lý.Nếu vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch có trách nhiệm lập biên bản xử lý vụ việc.

4. Về dịch vụ vận tải, Phòng Hỗ trợ khách dulịch - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch nhanh chóng thông báo Thanh tra SởGiao thông Vận tải yêu cầu hỗ trợ xử lý. Nếu vụ việc có tính chất nghiêm trọng,Thanh tra Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm lập biên bản xử lý vụ việc.

5. Về vấn đề giá dịch vụ lưu trú và dịch vụ dulịch, Phòng Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch nhanhchóng thông báo Thanh tra Sở Tài chính yêu cầu hỗ trợ xử lý. Nếu vụ việc cótính chất nghiêm trọng, Thanh tra Sở Tài chính có trách nhiệm lập biên bản xửlý vụ việc.

6. Về hoạt động du lịch tại bến tàu, Phòng Hỗtrợ khách du lịch - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch nhanh chóng thông báoBan Quản lý Vịnh Nha Trang. Nếu vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Ban Quản lýVịnh Nha Trang có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan lậpbiên bản xử lý vụ việc.

7. Về các hoạt động xảy ra trên biển đảo, PhòngHỗ trợ khách du lịch - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch nhanh chóng thôngbáo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng yêu cầu hỗ trợ xử lý. Nếu vụ việc có tính chấtnghiêm trọng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng có trách nhiệm lập biên bản xử lý vụviệc.

8. Về hoạt động thu đổi ngoại tệ trái phép,không đúng quy định đối với khách du lịch trong nước và nước ngoài, Phòng Hỗtrợ khách du lịch - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch nhanh chóng thông báocho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa yêu cầu hỗ trợ xửlý. Nếu vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chinhánh tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm lập biên bản xử lý vụ việc.”

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 11:

Điều 11. Trách nhiệm phối hợp trong tưvấn, cung cấp thông tin, dịch vụ cho khách du lịch

1. Phòng Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâm Thôngtin Xúc tiến Du lịch có trách nhiệm giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ thông tin vềcác dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, ăn uống và các dịch vụ du lịch khác chokhách du lịch.

2. Phòng Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâm Thôngtin Xúc tiến Du lịch yêu cầu các đơn vị lữ hành, lưu trú, các khu điểm du lịchchủ động cập nhật thông tin, ký gửi ấn phẩm tại Trung tâm Hỗ trợ khách du lịchđể thuận lợi cho công tác giới thiệu quảng bá.

3. Các đơn vị lữ hành, lưu trú, các khu điểm dulịch có trách nhiệm cải thiện các dịch vụ khách du lịch phản ánh nhằm xây dựngdịch vụ ngày càng tốt hơn.

4. Cảng vụ Hàng không Miền Trung tại Cam Ranh vàCảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh có trách nhiệm cung cấp thông tin các chuyếnbay đi và đến để phục vụ cho công tác cung cấp thông tin cho khách du lịch tạisân bay quốc tế Cam Ranh.”

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nộivụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải