ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2726/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 18 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPĐOÀN KIỂM TRA CHỐNG BUÔN BÁN HÀNG CẤM, HÀNG NHẬP LẬU, HÀNG GIẢ, VI PHẠM VỀ GIÁ,VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM, ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC HÀNH VI GIAN LẬN THƯƠNGMẠI TRONG DỊP CUỐI NĂM 2013 VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND các cấp ngày26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 17tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế thành lập, tổchức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Thực hiện Công văn số 49/BCĐ-QLTT ngày 08tháng 11 năm 2013 của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương về việc tăng cường chống buônlậu, hàng giả, gian lận thương mại cuối năm 2013 và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 458/TTr-SNV ngày 15 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra chốngbuôn lậu, vi phạm về giá, vệ sinh an toàn thực phẩm, đo lường chất lượng và cáchành vi gian lận thương mại trong dịp cuối năm 2013 và tết Nguyên đán Giáp Ngọnăm 2014 trên địa bàn tỉnh, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Đinh Việt Hà - Đội trưởng Đội Quản lý thịtrường Cơ động, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công thương - Trưởng đoàn;

2. Ông Đinh Sỹ Châu - Phó Phòng Quản lý giá vàCông sản, Sở Tài chính - Phó Trưởng đoàn;

3. Các thành viên

- Ông Nguyễn Tiến Việt - Kiểm soát viên Đội Quảnlý thị trường Cơ động - Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công thương;

- Ông Nguyễn Thắng Cảnh - Chuyên viên Chi cụcTiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học công nghệ;

- Ông Nguyễn Thái Hiệp - Cán bộ Phòng Cảnh sátđiều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ ( PC46) - Công an tỉnh;

- Ông Trần Văn Lương - Thanh tra viên Phòng Kiểmtra Thuế số 1, Cục Thuế tỉnh;

- Ông Lường Văn Bổng - Thanh tra viên Sở Y tế.

- Các thành viên khác do các cơ quan chuyên mônthuộc UBND tỉnh cử khi có đề nghị của Sở Công thương.

Điều 2. Nhiệm vụ, chế độ hoạt động, thờigian thực hiện

1. Nhiệm vụ

- Kiểm tra đăng ký kinh doanh của các tổ chức cánhân tham gia hoạt động kinh doanh trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.Kiểm tra các điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanhvà kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12tháng 6 năm 2006 của Chính phủ.

- Kiểm tra hoá đơn chứng từ liên quan đến hànghoá lưu thông trên thị trường theo nội dung Thông tư Liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA ngày 12 tháng 5 năm 2011 Thông tư liên tịch Bộ TàiChính, Bộ Công Thương, Bộ Công An về hướng dẫn chế độ hoá đơn chứng từ đối vớihàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường. Kiểm tra chống buôn lậu đối vớicác mặt hàng sắt thép, xăng dầu, thuốc lá, gia súc gia cầm và sản phẩm từ giasúc gia cầm, kiểm tra, kiểm soát chống vận chuyển và kinh doanh hàng cấm, hàngnhập lậu, gian lận thương mại, tập trung kiểm tra đối với các mặt hàng: rượungoại, bia, đường kính, thuốc lá, vũ khí, động vật quý hiếm, đồ điện tử, điệnlạnh, điện thoại di động, tiền giả; chống xuất lậu các loại quặng, gỗ quý hiếm...

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định tại LuậtGiá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Quốc Hội khoá XIII về giá; xửlý kịp thời các trường hợp lợi dụng tình hình để đầu cơ, ép giá, găm hàng, đưatin thất thiệt đẩy giá bán lên cao, gây bất ổn thị trường; đảm bảo cân đối cungcầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường trong dịp cuối năm 2013 vàdịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

- Kiểm tra giá thuốc của các cơ sở kinh doanhtrong việc thực hiện quy định về kê khai, kê khai lại giá thuốc, niêm yết giá,bán theo giá niêm yết theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 về việc hướng dẫn thực hiệnquản lý Nhà nước về giá thuốc dùng cho người.

- Kiểm tra, kiểm soát chống vận chuyển và kinhdoanh các loại pháo theo Chỉ thị số 406/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1994 và của Thủtướng Chính phủ về việc "Cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo nổ"; Nghịđịnh số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về quản lý, sửdụng pháo, kiểm tra phát hiện xử lý các hành vi vận chuyển, kinh doanh mặt hàngcấm như: Đồ chơi trẻ em kích động bạo lực, nguy hiểm, văn hoá phẩm đồi trụy,các loại chất cháy nổ, hàng hoá độc hại gây nguy hiểm đến sức khoẻ của conngười, gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Kiểm tra, kiểm soát chống sản xuất, buôn bánhàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối vớicác mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán như: Bánh mứtkẹo, rượu, bia, thuốc lá, nước giải khát, hoa quả, lương thực, thực phẩm… Kiểmtra việc sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đối với dược phẩm, mỹphẩm, thực phẩm công nghiệp và phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thứcăn chăn nuôi, giống cây trồng vật nuôi… Kiểm tra việc ghi nhãn hàng hoá sảnphẩm theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chínhphủ về nhãn hàng hoá; kịp thời phát hiện các thủ đoạn gian lận đo lường, đónggói để tăng giá; các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định tại LuậtTiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 01 tháng 01 năm 2007;Luật chất lượng số 05/2007QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội khóa XIIvề chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày17 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội khoá XII. Kiểm tra việc vận chuyển, buôn bán, kinhdoanh gia súc, gia cầm và các sản phẩm của chúng theo quy định tại Pháp lệnhThú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Uỷ ban thường vụ Quốchội.

2. Chế độ hoạt động

- Đoàn kiểm tra là tổ chức phối hợp liên ngành,làm việc kiêm nhiệm, mọi chế độ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.Sở Công thương là cơ quan thường trực Đoàn kiểm tra.

- Tổ chức hoạt động của Đoàn kiểm tra thực hiệntheo Quy định tại Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2013 củaUBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động củatổ chức phối hợp liên ngành.

3. Thời gian thực hiện

Từ ngày 20 tháng 11 năm 2013 đến hết ngày 15tháng 02 năm 2014 (tức ngày 16 tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc Sở Nội vụ; Sở Công thương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông,bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP, phòng KTTH, KTN, VX;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D55b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh