CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2729/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 640/TTr-CP ngày 19/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Bungari (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA BUNGARI ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-CTN ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1. Đào Văn Kính, sinh ngày 25/11/1961 tại Nam Định

Hiện trú tại: căn hộ số 22, tầng 5, cửa A, nhà số 45, khu Lev Toltoi, thủ đô Sofia

Giới tính: Nam

2. Nguyễn Đức Khảm, sinh ngày 03/01/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: căn hộ số 10, tầng 4, nhà số 27, khu Svoboda, thủ đô Sofia

Giới tính: Nam

3. Vũ Hoàng Trung, sinh ngày 21/01/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: căn hộ số 59, tầng 2, cửa G, nhà số 20, khu Svoboda, thủ đô Sofia

Giới tính: Nam

4. Đỗ Khánh Tùng, sinh ngày 13/8/1993 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: căn hộ số 10, tầng 4, cửa A, nhà số 53, khu Lev Toltoi, thủ đô Sofia.

Giới tính: Nam