ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý, nhân sự, tài sản của Cục

quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại Doanh nghiệp

sang Sở Tài chính vật giá tỉnh Lào Cai

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc Hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định 84/1999/NĐ-CP ngày 28/8/1999 của Chính phủ về việc tổ chức lại Tổng cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp trực thuộc Bộ tài chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 110/1999/TT-LB /BTC-TCCP, ngày 11/9/1999 của Bộ Tài chính và Ban tổ chức cán bộ Chỉnh phủ, hướng dẫn việc bàn giao nhiệm vụ, công chức viên chức của Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp sang Sở Tài chính - vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Văn bản số 4667/TC-TVQT , ngày 17/9/1999 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc bàn giao tài sản, kinh phí của Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp sang Sở Tài chính-vật giá tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 408/TT-TU ngày 06/10/1999, kết luận của Ban thường vụ Tỉnh Ủy Lào Cai trong phiên họp ngày 04/l0 /1999 về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý, nhân sự, tài sản của Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp sang Sở Tài chính - vật giá tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chuyển giao nhiệm vụ quản lý, nhân sự và tài sản của Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh, sang Sở Tài chính - vật giá tỉnh đảm nhiệm (Kể từ ngày ký quyết định này).

Điều 2.Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh chủ trì, chứng kiến việc bàn giao, giữa Cục trưởng Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp với Giám đốc Sở Tài chính - vật giá tỉnh các vấn đề đã nêu tại Điều 1, theo đúng tinh thần nội dung Thông tư số 110/1999/TTLB /BTC-TCCP, ngày 11/9/1999 và Văn bản số 4667/TC-TVQT , ngày 17/9/1999 Của Bộ tài chính và Ban tổ chức cán bộ Chính phủ đã hướng dẫn và theo đúng tinh thần kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai kết luận trong phiên họp ngày 04 và 5/10/1999.

Việc bàn giao phải xong trước ngày 15/10/1999; Sau khi hoàn tất việc bàn giao, Giám đốc Sở Tài chính vật giá tỉnh và Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh có trách nhiệm tổng hợp báo cáo về Bộ Tài chính, Ban tổ chức cán bộ Chính phủ và UBND tỉnh kết quả việc bàn giao trước ngày 20/10/1999.

Điều 3. Các ông: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - vật giá tỉnh và Cục trưởng Cục quản lý vốn và tài sản nhà nước tại Doanh nghiệp tỉnh căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng