HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 273-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP XÃ VỊ TÂN THUỘC HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG VÀ XÁC ĐỊNH ĐỊA GIỚICỦA THỊ TRẤN VỊ THANH, THUỘC HUYỆN LONG MỸ CÙNG TỈNH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiến phápnăm 1959 quy định quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việcthành lập một xã mới lấy tên là xã Vị Tân thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giangvà xác định địa giới của xã Vị Tân và thị trấn Vị Thanh thuộc huyện Long Mỹcùng tỉnh như sau:

- Địa giới của xã Vị Tân ở phía Bắcgiáp xã Hòa Thuận (huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang); phía Đông giáp xã VịThủy; phía Tây giáp xã Vĩnh Hòa Hưng (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang); phía Namgiáp thị trấn Vị Thanh;

- Địa giới của thị trấn Vị Thanhở phía Bắc và phía Tây giáp xã Vị Tân; phía Đông giáp xã Vị Thủy; phía Nam giápxã Vĩnh Thuận Đông.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhHậu Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. VÀ THỪA ỦY QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân