TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 273/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYĐỊNH VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN; TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, QUYTRÌNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH, TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN, BỐ TRÍ PHỤ TRÁCH KẾTOÁN VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM LÀM NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG TRONG CÁC ĐƠN VỊKẾ TOÁN CÔNG ĐOÀN

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điềulệ Công đoàn Việt Nam năm 2013;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNVngày 15 tháng 11 năm 2013 của Liên bộ Tài chính - Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điềukiện, thủ tục bnhiệm, bnhiệm lại, b trí, min nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệmcông việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trongcác đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;

Theo đề nghị của Ban Tài chính;Ban Tchức Tổng Liên đoàn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tchức bộmáy nghiệp vụ quản lý tài chính; tiêu chun, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán, btrí phụ trách kế toán và chế độ phụ cấptrách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng trong các đơn vị kếtoán công đoàn

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quy định số 1387/QĐ-TLĐngày 16 tháng 6 năm 2005 của Tổng Liên đoàn. Riêng mức phụ cấp tại Điều 8 củaQuy định này thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, thay thế Hướng dẫn số 1594/HD-TLĐngày 18 tháng 8 năm 2005 của Tổng Liên đoàn.

Điều 3.Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố vàtương đương, các Ban, đơn vị trực thuộc Tng Liên đoàn chịutrách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đ/c UVĐCT TLĐ (Để báo cáo);
- Lưu: Văn thư TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Tùng

QUY ĐỊNH

VỀ TỔCHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN; TU CHUẨN, ĐIỀUKIỆN, QUY TRÌNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH, TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN, BỐ TRÍ PHỤTRÁCH KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM LÀM NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG TRONGCÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CÔNG ĐOÀN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 273/QĐ-TLĐ ngày 07 tháng 03 năm 2014 của ĐoànChủ tịch Tổng Liên đoàn)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng là đơn vị kế toán công đoàn, gồm:

1- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

2- Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố,công đoàn ngành Trung ương và tương đương (sau đây gọi chung là LĐLĐ cấp tỉnh,thành phố và tương đương).

3- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam(sau đây gọi chung là Tổng Liên đoàn).

4- Đơn vị sự nghiệp, trực thuộc(không bao gồm doanh nghiệp công đoàn) các cp công đoàn tạikhoản 1,2,3 Điều này.

Điều 2. Tổ chức bộ máy quản tài chính

1- Tổ chức bộ máy nghiệp vụ quản lýtài chính công đoàn của các đối tượng tại Điều 1 Quy định này thực hiện theo Điều 17- Quy chế quản lý tài chính công đoàn ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 269/QĐ-TLĐ ngày 07 tháng 03 năm 2014 của Đoàn Chủ tịch Tng Liên đoàn.

2- Đơn vị tổ chứcbộ máy quản lý tài chính riêng (Ban Tài chính, Phòng kế toán) thì Trưởng banTài chính, Trưởng phòng kế toán làm nhiệm vụ kế toán trưởng (Không bổ nhiệm chứcdanh kế toán trưởng riêng).

- Đơn vị chưa bổ nhiệm Trưởng ban Tàichính, Trưởng phòng kế toán thì Phó ban, Phó phòng làm nhiệm vụ kế toán trưởng.

- Đơn vị không tổ chức bộ máy quản lýtài chính riêng nhưng có từ hai kế toán trở lên (Chuyêntrách hoặc kiêm nhiệm), Thủ trưởng đơn vị kế toán bố trí người phụ trách kếtoán và làm nhiệm vụ kế toán trưởng.

- Các đơn vị khác ngoài các đối tượngtrên, Thủ trưởng đơn vị kế toán phân công kế toán làm nhiệmvụ Kế toán trưởng.

Chương 2.

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH,TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN, BỐ TRÍ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Điều 3. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởngban Tài chính, Trưởng phòng kế toán

1- Về phẩm chất đạo đức

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp,trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chếđộ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước và các quy định của Tng Liên đoàn.

2- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụvà thời gian công tác thực tế làm kế toán.

Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn,Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương, Trưởng phòng kế toán cácđơn vị sự nghiệp, trực thuộc Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thànhphố và tương đương phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán - tài chínhtừ đại học trở lên, có thời gian công tác thực tế vkếtoán từ 02 năm trở lên.

Điều 4. Điều kiện bổ nhiệm Trưởngban Tài chính, Trưởng phòng kế toán

1- Có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều3 của Quy định này.

2- Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởngtheo quy định của Nhà nước.

3- Không thuộc các trường hợp khôngđược làm kế toán theo quy định của Luật kế toán.

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện bốtrí phụ trách kế toán

Người được bố trí phụ trách kế toánphải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tại Điều 3 và Khoản 3 Điều 4 của Quy địnhnày, nhưng chưa đủ tiêu chuẩn về thời gian công tác thực tế và chưa có chứng chỉbồi dưỡng kế toán trưởng.

Chương 3.

QUY TRÌNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH, TRƯỞNG PHÒNGKẾ TOÁN, BỐ TRÍ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN, KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ KẾ TOÁN

Điều 6. Quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng Kế toán, bố trí phụ trách kếtoán.

1- Quy trình bổ nhiệm (bao gồm việc bổnhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, kluật) Trưởngban Tài chính, Trưởng phòng kế toán các đơn vị tại Điều I của Quy định này thựchiện theo Quy định vbổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, kỷ luậtcán bộ công chức của Tổng Liên đoàn.

Đối với Trưởng ban Tài chính Liênđoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương, đơn vị sự nghiệp trực thuộc TổngLiên đoàn khi bổ nhiệm phải xin ý kiến thẩm định của Tổng Liên đoàn về điều kiện,tiêu chuẩn bổ nhiệm.

2- Bố trí phụ trách kế toán do Thủtrưởng đơn vị quyết định. Thời hạn tối đa một (01) năm tài chính, sau đó phải bổnhiệm người làm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán theo quy định. Trườnghợp sau một (01) năm mà người phụ trách kế toán đó vẫn chưa đủ tiêu chuẩn và điềukiện để bổ nhiệm làm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán thì phải bổ nhiệmngười khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

3- Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Trưởng banTài chính, Trưởng phòng kế toán, phụ trách kế toán, phân công nhiệm vụ kế toántrưởng ngoài hồ sơ theo Quy định trên của Tổng Liên đoàn phải kèm theo bản saobằng cấp về chuyên môn nghiệp vụ kế toán, chứng chỉ Kế toántrưởng theo quy định tại Điều 3, 4, 5 Chương II của Quy định này.

Hồ sơ xin ý kiến thẩm định của TổngLiên đoàn về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính LĐLĐ cấp tỉnh,thành phố và tương đương; Trưởng phòng kế toán các đơn vịtrực thuộc Tổng Liên đoàn bao gồm: Sơ yếu lý lịch, bản sao bng cấp về chuyên môn nghiệp vụ, chứng chỉ kế toán trưởng có du của cơ quan quản lý cán bộ.

Điều 7. Ký hợp đồng thuê kế toán.

1 - Đơn vị kế toán công đoàn cấp trêntrực tiếp cơ sở nếu không bố trí được người làm kế toán thì được ký hợp đng thuê kế toán và phân công làm nhiệm vụ kế toán trưởng theo quy định của pháp luậtvề kế toán.

2- Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quyếtđịnh chỉ tiêu hợp đồng thuê kế toán chuyên trách.

3- LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tươngđương quyết định và trực tiếp ký hợp đồng thuê kế toánkiêm nhiệm hoặc ủy quyền bng văn bản cho công đoàn cấptrên trực tiếp cơ sở ký hợp đồng thuê kế toán theo quy địnhcủa pháp luật về hợp đng lao động, hợp đng làm việc.

4- Người được ký hợp đồng phải đủtiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 3, 4 của Quy định này.

Chi phí thuê người làm Kế toán chuyêntrách thực hiện theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn.

5- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sởđược phân công, bố trí người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tạiKhoản 2 Điều 3 của Quy định này và Quy chế quản lý tài chính công đoàn làm kếtoán kiêm nhiệm và làm nhiệm vụ kế toán trưởng sau khi có ý kiến chấp thuận bằngvăn bản của Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương.

Phụ cấp kiêm nhiệm kế toán đối với kếtoán không phải là cán bộ công đoàn chuyên trách bng 7%lương ngạch, bậc, chức vụ và phụ cp thâm niên vượt khunghoặc theo thỏa thuận.

Chương 4.

PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG, NGƯỜI LÀM NHIỆM VỤKẾ TOÁN TRƯỞNG

Điều 8. Mức phụ cấp.

1- Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòngkế toán, phụ trách kế toán làm nhiệm vụ Kế toán trưởng ở các đơn vị tổ chức bộmáy quản lý tài chính riêng; Cán bộ công đoàn chuyên tráchđược phân công làm nhiệm vụ Kế toán trưởng ở đơn vị kế toán công đoàn cấp trêntrực tiếp cơ sở đã được phân cấp thu kinh phí công đoàn và phân cp quản lý tài chính công đoàn cơ sở ngoài phụ cpchức vụ (nếu có) được hưởng phụ cấp trách nhiệm làm nhiệmvụ kế toán trưởng là 0,2 so với mức lương cơ sở.

2- Phụ trách kế toán, người được phâncông làm nhiệm vụ kế toán trưởng là cán bộ công đoàn chuyên trách ở các đơn vịcòn lại theo quy định tại Điều 1 của Quy định này ngoài phụ cấp chức vụ (nếucó) được hưởng phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng là 0,1 so với mứclương cơ sở.

3- Khi thôi làm nhiệm vụ kế toán trưởngthì không được hưởng phụ cấp trách nhiệm từ tháng tiếp theo.

Chương 5.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm tchức thực hiện.

1- Các cấp công đoàn có trách nhiệmhướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định này trong các đơn vị kế toán côngđoàn.

2- Các đơn vị vi phạm quy định về điềukiện, tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kếtoán, bố trí phụ trách kế toán, hợp đồng kế toán và chế độphụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ Kế toán trưởng, thì tùy theo mức độ vi phạm đxử lý theo pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn.