CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2730/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 634/TTr-CP ngày 18/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2730/QĐ-CTN ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1. Bùi Thị Lệ Mỹ, sinh ngày 30/5/1982 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Tokyo, Adachiku, Aoi 2-25-10 Daichi 2, Hirafujiso, Higashi 2F

Giới tính: Nữ

2. Lê Thiên Phúc, sinh ngày 21/11/2012 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Tokyo, Adachiku, Aoi 2-25-10 Daichi 2, Hirafujiso, Higashi 2F

Giới tính: Nam

3. Phạm Thị Ngọc Kiều, sinh ngày 12/12/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Fukushimaken, Higashi, Shirakawagun, Hanawa Machi, Tokyo, Kytano Aza, Kobu 147

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Bích Phượng, sinh ngày 01/7/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Kumeishi, Sumaku, Takaku Radai 3-7-61-102

Giới tính: Nữ

5. Hoàng Hải Hậu, sinh ngày 31/7/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Tokyo, Edogawaku, Higashi Koiwwa 3-11-9-101

Giới tính: Nam

6. Lương Vĩnh Phú, sinh ngày 10/3/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Room 302 Higuchi 6-22-2, Ikegamin, Otaku, Tokyo

Giới tính: Nam

7. Nguyễn Thị Ngọc Sang, sinh ngày 20/9/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Saitamaken Hayushi Kiemon Shinden 1360

Giới tính: Nữ

8. Hoàng Minh Thiện, sinh ngày 21/7/1982 tại Phú Thọ

Hiện trú tại Yamanashiken Minami Burugun Ushino Mura Uchino 4783 Miura Apato 5 Gou.

Giới tính: Nam