ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2730/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CPngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tưpháp hướng dẫn côngbố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểmsoát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thôngvận tải tại Tờ trình số 1695/TTr-SGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 07 thủ tục hành chính đặcthù thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thôngvận tải; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Sở Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, DL.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

DANH MỤC

CÁCTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2730/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. Thủ tục hành chính đặc thù:

STT

TÊN THỦ TỤC

1

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường tỉnh và đường Quốc lộ được ủy thác quản lý đối với công trình thiết yếu nhóm C, các dự án công trình thiết yếu sửa chữa, cải tạo, nâng cấp.

2

Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường tỉnh và đường Quốc lộ được ủy thác quản lý.

3

Cấp phép thi công đào vỉa hè, lề đường để thi công sửa chữa đường ống cấp nước sinh hoạt đối với đường tỉnh và đường Quốc lộ được ủy thác quản lý.

4

Cấp phép thi công công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường tỉnh và đường Quốc lộ được ủy thác quản lý.

5

Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh

6

Cấp phép thi công nút giao đấu nối tạm có thời hạn vào đường tỉnh và đường Quốc lộ được ủy thác quản lý.

7

Gia hạn giấy phép thi công

II. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ:

(Đã được công bố tại Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của Chủ tịch UBNDtỉnh KhánhHòa)

STT

TÊN THỦ TỤC

1

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường tỉnh và đường Quốc lộ được ủy thác quản lý đối với công trình thiết yếu nhóm C, các dự án công trình thiết yếu sửa chữa, cải tạo, nâng cấp.

2

Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường tỉnh và đường Quốc lộ được ủy thác quản lý.

3

Cấp phép thi công đào vỉa hè, lề đường để thi công sửa chữa đường ống cấp nước sinh hoạt đối với đường tỉnh và đường Quốc lộ được ủy thác quản lý.

4

Cấp phép thi công công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường tỉnh và đường Quốc lộ được ủy thác quản lý.

5

Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh

6

Cấp phép thi công nút giao đấu nối tạm có thời hạn vào đường tỉnh và đường Quốc lộ được ủy thác quản lý.

7

Gia hn giấy phép thi công

1. Chấp thuận xây dựng côngtrình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường tỉnh và đường Quốc lộ được ủy thác quản lý đối với công trình thiết yếu nhóm C, các dự án côngtrình thiết yếu sửa chữa, cải tạo, nâng cấp

a) Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, công dân chuẩnbị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Nộp hồ sơ:

+ Cách 1: Nộp hồsơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

+ Cách 2: Nộp hồ sơ qua mạng Internettại website của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

- Nhận kết quả: Nhận kết quả tại Bộ phậnMột cửa của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

b) Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ:

+ Np hồ sơ trựctiếp: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của Sở Giao thông vận tảiKhánh Hòa (địa chỉ: 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang) và nhận giấybiên nhận có hẹn ngày trả kết quả.

+ Nộp hồ sơ qua mạng Internet: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet bằng cáchtruy cập vào website: http://sgtvt.khanhhoa.gov.vn và chọn mục “Tiếp nhận, giảiquyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa”, hoặc truycập trực tiếp và website: http://tthc.sgtvt.khanhhoa.gov.vn và nộp hồ sơ điệntử.

Bphận Một cửa sẽkiểm tra hồ sơ và gửi Biên nhận hồ sơ kiêm phiếu hẹn vào tài khoản của tổ chức,công dân nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định hoặc gửi thông báo đề nghị bổ túchồ sơ.

- Nhận kết quả:

+ Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:Tổ chức, công dân nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của Sở Giao thông vận tảiKhánh Hòa, thời gian nhận kết quả theo phiếu hẹn hoặc các ngày làm việc sau ngàycó kết quả.

+ Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạnginternet:

Đến ngày trả hẹn kết quả hoặc khi có thông báo nhận kết quả của Bộ phận Một cửa (nếu có kếtquả sớm hẹn), tổ chức, công dân chuẩn bị hồ sơ chính thức (hồ sơ với các tàiliệu, giấy tờ, biểu mẫu, tờ khai bằng bản giấy theo quy định hiện hành, số bộhồ sơ phải nộp theo quy định của thủ tục), in phiếu Biênnhận hồ sơ kèm theo, nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa.

Bộ phận Một cửa đối chiếu hồ sơ gốc vớihồ sơ điện tử đã nộp, nếu trùng khớp, chính xác, đầy đủ và hợp lệ, Bộ phận Mộtcửa thu phí, lệ phí (nếu có), thu hồ sơ chính thức và phiếu Biên nhận, trả kếtquả giải quyết cho tổ chức, cá nhân.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị xây dựng công trình thiếtyếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 1.

- Hồ sơ thiết kế, trong đó có bình đồ,trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có xây dựng côngtrình (bản chính). Nếu hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kếbn vẽ thi công, đối với công trình thiết yếu xây lắp quacầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác, phải có Báo cáo kết quảthẩm tra thiết kế (bản sao có xác nhận của chủ công trình).

- Cam kết di chuyển hoặc cải tạo côngtrình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền;không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liênquan.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời gian giải quyết: Thời gian giảiquyết trong 07 ngày làm việc ktừ khi nhận đủ hồ sơ theoquy định.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức,cá nhân

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SởGiao thông vận tải Khánh Hòa.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền đượcủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: SởGiao thông vận tải Khánh Hòa.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

g) Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn: Phụ lục 1

k) Yêu cầu, điều kiện: Không

m) Căn cứ pháp lý chủ yếu:

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13tháng 11 năm 2008;

- Nghị định số 11/ 2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lývà bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điềucủa Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 05tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định việc cấp phépthi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đấu nối đường nhánhvào hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnhKhánh Hòa.

PHỤ LỤC 1

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONGPHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ

(1)
(2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………../……………

…….., ngày …….. tháng …….. năm 201……..

ĐƠNĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾUTRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ

Chấp thuậnxây dựng (...3...)

Kính gửi:……………………………..(4)

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lývà bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điềucủa Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02năm2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảovệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Quyết định số / 2012/QĐ-UBND ngày.... tháng.... năm 2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy địnhvề việc cấp phép thi công công trìnhtrong phạm vi đấtdành cho đường bộ và đấu nối đường nhánh vào hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- (...5...)

(….. 2....) đề nghịđược chấp thuận xây dựng công trình (...6...) trong phạm vi đất dành cho đường bộcủa (...7...)

Gửi kèm theo các tài liệu sau:

- Hồ sơ thiết kế của (...6...);

- Bản sao (...8...) Báo cáo kết quả thẩmtra Hồ sơ thiết kế của (...6...) do (...9...) thực hiện.

(...2...) cam kết tự di chuyển hoặc cảitạo công trình thiết yếu và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầudi chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tụctheo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khaixây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

(……2…….)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướngdẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trêncủa đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đềnghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu.

(3) Ghi vắn tắt tên công trình, đường tỉnh, địa phương; ví dụ “Chấp thuận xây dựng đường ống cấp nướcsinh hoạt trong phạm vi đất dành cho đường bộ của đường Tỉnh lộ 8, huyện Diên Khánh.

(4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xâydựng công trình thiết yếu.

(5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặcphê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm quyền.

(6) Ghi rõ, đầy đủ tên, nhóm dự án củacông trình thiết yếu.

(7) Ghi rõ tên đường, lý trình, phía bêntrái hoặc bên phải đường.

(8) Bản sao có xác nhận của chủ công trình(nếu công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộphức tạp khác).

(9) Tổ chức tư vấn (độc lập với tổ chứctư vấn lập Hồ sơ thiết kế) được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ.

2. Cấp phép thi công công trìnhthiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường tỉnh và đườngQuốc lộ được ủy thác quản lý.

a) Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, công dân chuẩnbị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Nộp hồ sơ:

+ Cách 1: Nộp hồsơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

+ Cách 2: Nộp hồ sơ qua mạng Internettại website của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

- Nhận kết quả: Nhận kết quả tại Bộ phậnMột cửa của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

b) Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ:

+ Np hồ sơ trựctiếp: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của Sở Giao thông vận tảiKhánh Hòa (địa chỉ: 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang) và nhận giấy biên nhận có hẹnngày trả kết quả.

+ Nộp hồ sơ qua mạng internet: Tổ chức,công dân nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet bằng cách truy cập vào website:http://sgtvt.khanhhoa.gov.vn và chọn mục “Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hànhchính theo cơ chế một cửa”, hoặc truy cập trực tiếp và website:http://tthc.sgtvt.khanhhoa.gov.vn và nộp hồ sơ điện tử.

Bphận Một cửa sẽkiểm tra hồ sơ và gửi Biên nhận hồ sơ kiêm phiếu hẹn vào tài khoản của tổ chức,công dân nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định hoặc gửi thông báo đề nghị bổ túchồ sơ.

- Nhận kết quả:

+ Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại Bộ phận Mộtcửa của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa, thời gian nhận kết quả theo phiếu hẹn hoặccác ngày làm việc sau ngày có kết quả.

+ Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạnginternet:

Đến ngày trả hẹn kết quả hoặc khi có thôngbáo nhận kết quả của Bộ phận Một cửa (nếu có kết quả sớm hẹn), tổ chức, côngdân chuẩn bị hồ sơ chính thức (hồ sơ với các tài liệu, giấy tờ, biểu mẫu, tờkhai bằng bản giấy theo quy định hiện hành, số bộ hồ sơ phải nộp theo quy địnhcủa thủ tục), in phiếu Biên nhận hồ sơ kèm theo, nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa.

Bộ phận Một cửa đối chiếu hồ sơ gốc vớihồ sơ điện tử đã nộp, nếu trùng khớp, chính xác, đầy đủ và hợp lệ, Bộ phận Mộtcửa thu phí, lệ phí (nếu có), thu hồ sơ chính thức và phiếu Biên nhận, trả kếtquả giải quyết cho tổ chức, cá nhân.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình(bản chính) theo mẫu Phụ lục 3.

- Văn bản chấp thuận xây dựng công trìnhthiết yếu của cơ quan quản lý có thẩm quyền (bản sao cóxác nhận của chủ đầu tư);

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trongđó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) đã được cấp cóthẩm quyền phê duyệt (bản chính).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời gian giải quyết: Thời gian giảiquyết trong 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức,cá nhân

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SởGiao thông vận tải Khánh Hòa

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền đượcủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: SởGiao thông vận tải Khánh Hòa

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

g) Kết quả thực hiện: Giấy phép thi côngtheo mẫu Phụ lục 4.

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn: Phụ lục 3

k) Yêu cầu, điều kiện: Không

m) Căn cứ pháp lý chủ yếu:

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13tháng 11 năm 2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giaothông đường bộ;

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều củaNghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 củaChính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 05tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định việc cấp phépthi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đấu nối đường nhánhvào hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnhKhánh Hòa.

PHỤ LỤC 3

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

(1)
(2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/………

……., ngày…… tháng …… năm 201…

ĐƠNĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Cấp phép thi công (...3...)

Kính gửi:…………………………..(…4…)

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lývà bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một sốđiềucủa Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chínhphủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giaothông đường bộ;

- Căn cứ Quyết định số /2012/QĐ-UBND ngày…. tháng ….năm 2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy địnhvề việc cấp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đu nối đường nhánh vào hệ thống đường tỉnh, đườngđô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Căn cứ (...5..);

(....2....) đề nghịđược cấp phép thi công (.. .6...) tại (.. .7.. .). Thời gianthi công bắt đầu từ ngày ...tháng ... năm... đến hết ngày .. .tháng ... năm...

Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:

+ (...5...) (bản sao có xác nhận của Chủđầu tư).

+ (...8...) (bản chính)….

(...2...) Đối vớithi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trìnhvà không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu dichuyển hoặc cải tạo; đồng thi hoàn chỉnh các thủ tục theoquy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực củaVăn bản chấp thuận.

(...2...) Đối vớithi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện phápbảo đảm giao thông thông suốt, an toàntheo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễmmôi trường.

( 2...) xin camkết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (.. .9...) phê duyệt và tuân thủtheo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiệncác biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theoquy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (.. .2...) chịu trách nhiệm theo quy địnhcủa pháp luật.

Nơi nhận:

- …………..
- Lưu VT.

(……2…….)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướngdẫn ghi trong Đơn đề nghị

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trêncủa đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đềnghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi công trên đường bộ đangkhai thác);

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạngmục công trình đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Cấp phép thi côngđường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi đất dành cho đường bộ của Tỉnh lộ 8,huyện Diên Khánh”.

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công;

(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấpthuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.

(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thicông.

(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên đường, thuộcđịa phận huyện nào.

(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trongđó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp cóthẩm quyền phê duyệt

(9) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽthi công./.

PHỤ LỤC 4

MẪU GIẤY PHÉP THI CÔNG

(1)
(2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/………

……., ngày…… tháng …… năm 201…

GIẤY PHÉP THI CÔNG

Công trình:……………………(3)…………………………

Lýtrình:………………………………………………………

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lývà bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điềucủa Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 củaChính phủ quyđịnh về quản lý và bo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Quyết định số /2012/QĐ-UBND ngày.... tháng.... năm 2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy địnhvề việc cấp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đấunối đườngnhánh vào hệ thống đườngtỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh KhánhHòa;

- Căn cứ văn bản số: …./ngày..../ …./200...của ...(2)chấp thuận thiết kế công trình (nếu có);

- Căn cứ Đơn đề nghị cấp phép thi côngcủa....(4)... kèm theo cam kết tự di dời và không đòi bồi thường của chủ đầu tư(5) và hồ sơ thiết kế, tổ chức thi công được duyệt.

1. Cấp cho: ……….(4)………

- Địa chỉ ………………………………………………………………….;

2. Được phép thi công công trình:..(3)..... trong phạm vi đất dành cho đường bộ từ lýtrình Km..... đến Km.... Tỉnh lộ….,theo hồ sơ thiết kế và tổ chức thi công được duyệt theo Quyếtđịnh số: …./…. ngày..../ /200.. của (5)..., gồm các nội dung chính như sau:

a) ………………………………………………………………………………………………….

b) ………………………………………………………………………………………………….

…) ………………………………………………………………………………………………….

3. Các yêu cầu đối với đơn vị thicông công trình:

- Mang giấy này đến đơn vị quản lý đườngbộ (trực tiếp quản lý tuyến đường) để nhận bàn giao mặt bằng hiện trường; tiến hành thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thôngtheo hồ sơ tổ chức thi công được duyệt và các quy định của pháp luật về đảm bảoan toàn giao thông khi thi công trên đất dành cho đường bộ;

- Sau khi nhận mặt bằng hiện trường, đơnvị thi công phải chịu trách nhiệm về an toàn giao thông, chịu sự kiểm tra, kiểmsoát của đơn vị quản lý đường bộ, Thanh tra Sở Giao thôngvận tải và cơ quan có thẩm quyền khác;

- Kể tngày nhậnbàn giao mặt bằng, nếu đơn vị thi công không thực hiện việc tổ chức giao thông,gây mất an toàn giao thông sbị đình chỉ thi công; mọi trách nhiệm liên quan đến tai nạn giao thông và chi phí thiệt hại khác (nếucó) đơn vị thi công tự chịu, ngoài ra còn chịu xử lý theo quy định của phápluật;

- Thực hiện đầy đủ các quy định của phápluật về đền bù thiệt hại công trình đường bộ do lỗi của đơn vị thi công gây rakhi thi công trên đường bộ đang khai thác;

- Khi kết thúc thi công phải bàn giaolại mặt bằng, hiện trường cho đơn vị quản lý đường bộ;

- ………………………(cácnội dung khác nếu cần thiết)…………………………………………..

4. Thời hạn thi công:

Giấy phép thi công này có thời hạn từngày ../…. /201...đến ngày …./ …../201....

Quá thời hạn quy định phải đề nghị cấpgia hạn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa phương;
- Thanh tra Sở GTVT
(để p/h);
- Công ty CP QL&XDGT KH
- Lưu VT…..

(……2…….)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướngdẫn nội dung ghi trong mẫu Giấy phép thi công:

(1) Tên cơ quan cấp trên của cơ quan cấpphép thi công;

(2) Tên cơ quan cấp phép thi công;

(3) Ghi tên dự án, công trình cấp giấyphép thi công.

(4) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấyphép thi công.

(5) Chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền(trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực phê duyệt thiết kế).

(6) Cam kết tự di dời và không đòibồi thường của chủ đầu tư công trình thiết yếu, biển quảng cáo, nút giao đấunối./.

3. Cấp phép thi công đào vỉa hè, lề đường để thi công sửa chữa đường ống cấp nước sinh hoạt đốivới đường tỉnh và đường Quốc lộ được ủy thác quản lý.

a) Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, công dân chuẩnbị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Nộp hồ sơ:

+ Cách 1: Nộp hồsơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

+ Cách 2: Nộp hồ sơ qua mạng Internettại website của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

- Nhận kết quả: Nhận kết quả tại Bộ phậnMột cửa của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

- Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ:

+ Np hồ sơ trựctiếp: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của Sở Giao thông vận tảiKhánh Hòa (địa chỉ: 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang) và nhận giấy biên nhận có hẹnngày trả kết quả.

+ Nộp hồ sơ qua mạng Internet: Tổ chức,công dân nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet bằng cách truy cập vào website:http://sgtvt.khanhhoa.gov.vn và chọn mục “Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hànhchính theo cơ chế một cửa”, hoặc truy cập trực tiếp và website:http://tthc.sgtvt.khanhhoa.gov.vn và nộp hồ sơ điện tử.

Bphận Một cửa sẽkiểm tra hồ sơ và gửi Biên nhận hồ sơ kiêm phiếu hẹn vào tài khoản của tổ chức,công dân nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định hoặc gửi thông báo đề nghị bổ túchồ sơ.

- Nhận kết quả:

+ Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:Tổ chức, công dân nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của Sở Giao thông vận tảiKhánh Hòa, thời gian nhận kết quả theo phiếu hẹn hoặc các ngày làm việc sau ngàycó kết quả.

+ Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạnginternet:

Đến ngày trả hẹnkết quả hoặc khi có thông báo nhận kết quả của Bộ phận Một cửa (nếu có kết quả sớmhẹn), tổ chức, công dân chuẩn bị hồ sơ chính thức (hồ sơ với các tài liệu, giấytờ, biểu mẫu, tờ khai bằng bản giấy theo quy định hiện hành, số bộ hồ sơ phảinộp theo quy định của thủ tục), in phiếu Biên nhận hồ sơ kèm theo,nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa.

Bộ phận Một cửa đối chiếu hồ sơ gốc vớihồ sơ điện tử đã nộp, nếu trùng khớp, chính xác, đầy đủ và hp lệ, Bộ phận Một cửa thu phí, lệ phí (nếu có), thu hồ sơ chính thức vàphiếu Biên nhận, trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình(bản chính) theo mẫu Phụ lục 3.

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trongđó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) đã được cấp cóthẩm quyền phê duyệt (bản chính).

- Riêng đối với TTHC “Cấp phép thi côngđào vỉa hè, lề đường để thi công sửa chữa đường ống cấp nước sinh hoạt đối vớiđường tỉnh và đường Quốc lộ được ủy thác quản lý” không cần có Văn bản chấp thuậnxây dựng công trình thiết yếu của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời gian giải quyết: Thời gian giảiquyết trong 05 ngày làm việc kể tkhi nhận đủ hồ sơ theoquy định.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức,cá nhân

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SởGiao thông vận tải Khánh Hòa.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền đượcủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: SởGiao thông vận tải Khánh Hòa.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

g) Kết quả thực hiện: Giấy phép thi côngtheo mẫu Phụ lục 4.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn: Theo Phụ lục 3

k) Yêu cầu, điều kiện:

m) Căn cứ pháp lý chủ yếu:

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13tháng 11 năm 2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lývà bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều củaNghị định số11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 củaChính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 05tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định việc cấp phépthi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đấu nối đường nhánhvào hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnhKhánh Hòa.

PHỤ LỤC 3

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

(1)
(2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/………

……., ngày…… tháng …… năm 201…

ĐƠNĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Cấp phép thi công (...3...)

Kính gửi:…………………………..(…4…)

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lývà bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một sốđiềucủa Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chínhphủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giaothông đường bộ;

- Căn cứ Quyết định số /2012/QĐ-UBND ngày…. tháng ….năm 2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy địnhvề việc cấp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đu nối đường nhánh vào hệ thống đường tỉnh, đườngđô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Căn cứ (...5..);

(....2....) đề nghịđược cấp phép thi công (.. .6...) tại (.. .7.. .). Thời gianthi công bắt đầu từ ngày ...tháng ... năm... đến hết ngày .. .tháng ... năm...

Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:

+ (...5...) (bản sao có xác nhận của Chủđầu tư).

+ (...8...) (bản chính)….

(...2...) Đối vớithi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trìnhvà không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu dichuyển hoặc cải tạo; đồng thi hoàn chỉnh các thủ tục theoquy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực củaVăn bản chấp thuận.

(...2...) Đối vớithi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy đủ các biệnpháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gâyô nhiễm môi trường.

( 2...) xin camkết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (.. .9...) phê duyệt và tuân thủtheo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiệncác biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theoquy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (.. .2...) chịu trách nhiệm theo quy địnhcủa pháp luật.

Nơi nhận:

- …………..
- Lưu VT.

(……2…….)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướngdẫn ghi trong Đơn đề nghị

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trêncủa đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đềnghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi công trên đường bộ đangkhai thác);

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạngmục công trình đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Cấp phép thi côngđường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi đất dành cho đường bộ của Tỉnh lộ 8,huyện Diên Khánh”.

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công;

(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấpthuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.

(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thicông.

(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên đường, thuộcđịa phận huyện nào.

(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trongđó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp cóthẩm quyền phê duyệt

(9) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽthi công./.

PHỤ LỤC 4

MẪU GIẤY PHÉP THI CÔNG

(1)
(2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/………

……., ngày…… tháng …… năm 201…

GIẤY PHÉP THICÔNG

Công trình:……………………(3)…………………………

Lýtrình:………………………………………………………

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lývà bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điềucủa Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 củaChính phủ quyđịnh về quản lý và bo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Quyết định số /2012/QĐ-UBND ngày.... tháng.... năm 2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy địnhvề việc cấp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đấunối đườngnhánh vào hệ thống đườngtỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh KhánhHòa;

- Căn cứ văn bản số: …./ ngày..../ …./200...của ...(2)chấp thuận thiết kế công trình (nếu có);

- Căn cứ Đơn đề nghị cấp phép thi côngcủa....(4)... kèm theo cam kết tự di dời và không đòi bồi thường của chủ đầu tư(5) và hồ sơ thiết kế, tổ chức thi công được duyệt.

1. Cấp cho: ……….(4)………

- Địa chỉ ………………………………………………………………….;

2. Được phép thi công công trình:..(3)..... trong phạm vi đất dành cho đường bộ từ lýtrình Km..... đến Km.... Tỉnh lộ….,theo hồ sơ thiết kế và tổ chức thi công được duyệt theoQuyết định số: …./…. ngày..../ /200.. của (5)..., gồm các nội dung chính như sau:

a) ………………………………………………………………………………………………….

b) ………………………………………………………………………………………………….

…) ………………………………………………………………………………………………….

3. Các yêu cầu đối với đơn vị thicông công trình:

- Mang giấy này đến đơn vị quản lý đườngbộ (trực tiếp quản lý tuyến đường) để nhận bàn giao mặt bằng hiện trường; tiến hành thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thôngtheo hồ sơ tổ chức thi công được duyệt và các quy định của pháp luật về đảm bảoan toàn giao thông khi thi công trên đất dành cho đường bộ;

- Sau khi nhận mặt bằng hiện trường, đơnvị thi công phải chịu trách nhiệm về an toàn giao thông, chịu sự kiểm tra, kiểmsoát của đơn vị quản lý đường bộ, Thanh tra Sở Giao thôngvận tải và cơ quan có thẩm quyền khác;

- Kể tngày nhậnbàn giao mặt bằng, nếu đơn vị thi công không thực hiện việc tổ chức giao thông,gây mất an toàn giao thông sbị đình chỉ thi công; mọi trách nhiệm liên quan đến tai nạn giao thông và chi phí thiệt hại khác(nếu có) đơn vị thi công tự chịu, ngoài ra còn chịu xử lý theo quy định củapháp luật;

- Thực hiện đầy đủ các quy định của phápluật về đền bù thiệt hại công trình đường bộ do lỗi của đơn vị thi công gây rakhi thi công trên đường bộ đang khai thác;

- Khi kết thúc thi công phải bàn giaolại mặt bằng, hiện trường cho đơn vị quản lý đường bộ;

- ………………………(cácnội dung khác nếu cần thiết)…………………………………………..

4. Thời hạn thi công:

Giấy phép thi công này có thời hạn từngày ../…. /201...đến ngày …./ …../201....

Quá thời hạn quy định phải đề nghị cấpgia hạn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa phương;
- Thanh tra Sở GTVT
(để p/h);
- Công ty CP QL&XDGT KH
- Lưu VT…..

(……2…….)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướngdẫn nội dung ghi trong mẫu Giấy phép thi công:

(1) Tên cơ quan cấp trên của cơ quan cấpphép thi công;

(2) Tên cơ quan cấp phép thi công;

(3) Ghi tên dự án, công trình cấp giấyphép thi công.

(4) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấyphép thi công.

(5) Chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền(trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực phê duyệt thiết kế).

(6) Cam kết tự di dời và không đòibồi thường của chủ đầu tư công trình thiết yếu, biển quảng cáo, nút giao đấunối./.

4. Cấp phép thi công côngtrình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường tỉnh vàđường Quốc lộ được ủy thác quản lý.

a) Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Nộp hồ sơ:

+ Cách 1: Nộp hồsơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

+ Cách 2: Nộp hồ sơ qua mạng Internettại website của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

- Nhận kết quả: Nhận kết quả tại Bộ phậnMột cửa của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

b) Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ:

+ Np hồ sơ trựctiếp: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của Sở Giao thông vận tảiKhánh Hòa (địa chỉ: 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang) và nhận giấy biên nhận có hẹnngày trả kết quả.

+ Nộp hồ sơ qua mạng Internet: Tổ chức,công dân nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet bằng cách truy cập vào website:http://sgtvt.khanhhoa.gov.vn và chọn mục “Tiếp nhận, giảiquyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa”, hoặc truy cập trực tiếp vàwebsite: http://tthc.sgtvt.khanhhoa.gov.vn và nộp hồ sơ điện tử.

Bphận Một cửa sẽkiểm tra hồ sơ và gửi Biên nhận hồ sơ kiêm phiếu hẹn vào tài khon của tổ chức, công dân nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theoquy định hoặc gửi thông báo đề nghị bổ túc hồ sơ.

- Nhận kết quả:

+ Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:Tổ chức, công dân nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của Sở Giao thông vận tảiKhánh Hòa, thời gian nhận kết quả theo phiếu hẹn hoặc các ngày làm việc sau ngàycó kết quả.

+ Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạnginternet:

Đến ngày trả hẹn kết quả hoặc khi có thôngbáo nhận kết quả của Bộ phận Một cửa (nếu có kết quả sớm hẹn), tổ chức, côngdân chuẩn bị hồ sơ chính thức (hồ sơ với các tài liệu, giấy tờ, biểu mẫu, tờkhai bằng bản giấy theo quy định hiện hành, số bộ hồ sơ phải nộp theo quy địnhcủa thủ tục), in phiếu Biên nhận hồ sơ kèm theo, nộp trực tiếp tại Bộ phận Mộtcửa.

Bộ phận Một cửa đối chiếu hồ sơ gốc vớihồ sơ điện tử đã nộp, nếu trùng khớp, chính xác, đầy đủ và hợp lệ, Bộ phận Mộtcửa thu phí, lệ phí (nếu có), thu hồ sơ chính thức và phiếu Biên nhận, trả kếtquả giải quyết cho tổ chức, cá nhân.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình(bản chính) theo mẫu Phụ lục 3

- Văn bản phê duyệt hoặc chấp thuậnthiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bn sao có xác nhận của Chủ đầu tư).

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) đã đượccấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời gian giải quyết: Thời gian giảiquyết trong 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức,cá nhân

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SởGiao thông vận tải Khánh Hòa.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền đượcủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: SởGiao thông vận tải Khánh Hòa.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

g) Kết quả thực hiện: Giấy phép thi côngtheo mẫu Phụ lục 4.

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn: Theo Phụ lục 3

k) Yêu cầu, điều kiện:

Công trình đường bộ gồm: đường bộ, nơidừng xe, đỗ xe trên đường bộ, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọctiêu, rào chắn, đảo giao thông, dải phân cách, cột cây số,tường, kè, hệ thống thoát nước, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí và cáccông trình, thiết bị phụ trợ đường bộ khác.

m) Căn cứ pháp lý chủ yếu:

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13tháng 11 năm 2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lývà bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều củaNghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 củaChính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 05tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định việc cấp phépthi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đấu nối đường nhánhvào hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnhKhánh Hòa.

PHỤ LỤC 3

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

(1)
(2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/………

……., ngày…… tháng …… năm 201…

ĐƠNĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Cấp phép thi công (...3...)

Kính gửi:…………………………..(…4…)

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lývà bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một sốđiềucủa Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chínhphủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giaothông đường bộ;

- Căn cứ Quyết định số /2012/QĐ-UBND ngày…. tháng ….năm 2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy địnhvề việc cấp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đu nối đường nhánh vào hệ thống đường tỉnh, đườngđô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Căn cứ (...5..);

(....2....) đề nghịđược cấp phép thi công (.. .6...) tại (.. .7.. .). Thời gianthi công bắt đầu từ ngày ...tháng ... năm... đến hết ngày .. .tháng ... năm...

Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:

+ (...5...) (bản sao có xác nhận của Chủđầu tư).

+ (...8...) (bản chính)….

(...2...) Đối vớithi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trìnhvà không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu dichuyển hoặc cải tạo; đồng thi hoàn chỉnh các thủ tục theoquy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực củaVăn bản chấp thuận.

(...2...) Đối vớithi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy đủ các biệnpháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gâyô nhiễm môi trường.

( 2...) xin camkết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (.. .9...) phê duyệt và tuân thủtheo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiệncác biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theoquy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (.. .2...) chịu trách nhiệm theo quy địnhcủa pháp luật.

Nơi nhận:

- …………..
- Lưu VT.

(……2…….)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướngdẫn ghi trong Đơn đề nghị

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trêncủa đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đềnghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi công trên đường bộ đangkhai thác);

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặchạng mục công trình đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Cấp phép thicông đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi đất dành cho đường bộ của Tỉnhlộ 8, huyện Diên Khánh”.

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công;

(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấpthuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.

(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thicông.

(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên đường, thuộcđịa phận huyện nào.

(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trongđó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp cóthẩm quyền phê duyệt

(9) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽthi công./.

PHỤ LỤC 4

MẪU GIẤY PHÉP THI CÔNG

(1)
(2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/………

……., ngày…… tháng …… năm 201…

GIẤY PHÉP THI CÔNG

Công trình:……………………(3)…………………………

Lýtrình:………………………………………………………

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lývà bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điềucủa Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 củaChính phủ quyđịnh về quản lý và bo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Quyết định số /2012/QĐ-UBND ngày.... tháng.... năm 2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy địnhvề việc cấp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đấunối đườngnhánh vào hệ thống đườngtỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh KhánhHòa;

- Căn cứ văn bản số: …./ ngày..../ …./200...của ...(2)chấp thuận thiết kế công trình (nếu có);

- Căn cứ Đơn đề nghị cấp phép thi côngcủa....(4)... kèm theo cam kết tự di dời và không đòi bồi thường của chủ đầu tư(5) và hồ sơ thiết kế, tổ chức thi công được duyệt.

1. Cấp cho: ……….(4)………

- Địa chỉ ………………………………………………………………….;

2. Được phép thi công công trình:..(3)..... trong phạm vi đất dành cho đường bộ từ lýtrình Km..... đến Km.... Tỉnh lộ….,theo hồ sơ thiết kế và tổ chức thi công được duyệt theoQuyết định số: …./…. ngày..../ /200.. của (5)..., gồm các nội dung chính như sau:

a) ………………………………………………………………………………………………….

b) ………………………………………………………………………………………………….

…) ………………………………………………………………………………………………….

3. Các yêu cầu đối với đơn vị thi côngcông trình:

- Mang giấy này đến đơn vị quản lý đườngbộ (trực tiếp quản lý tuyến đường) để nhận bàn giao mặt bằng hiện trường; tiến hành thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thôngtheo hồ sơ tổ chức thi công được duyệt và các quy định của pháp luật về đảm bảoan toàn giao thông khi thi công trên đất dành cho đường bộ;

- Sau khi nhận mặt bằng hiện trường, đơnvị thi công phải chịu trách nhiệm về an toàn giao thông, chịu sự kiểm tra, kiểmsoát của đơn vị quản lý đường bộ, Thanh tra Sở Giao thôngvận tải và cơ quan có thẩm quyền khác;

- Kể tngày nhậnbàn giao mặt bằng, nếu đơn vị thi công không thực hiện việc tổ chức giao thông,gây mất an toàn giao thông sbị đình chỉ thi công; mọi trách nhiệm liên quan đến tai nạn giao thông và chi phí thiệt hại khác(nếu có) đơn vị thi công tự chịu, ngoài ra còn chịu xử lý theo quy định củapháp luật;

- Thực hiện đầy đủ các quy định của phápluật về đền bù thiệt hại công trình đường bộ do lỗi của đơn vị thi công gây rakhi thi công trên đường bộ đang khai thác;

- Khi kết thúc thi công phải bàn giaolại mặt bằng, hiện trường cho đơn vị quản lý đường bộ;

- ………………………(cácnội dung khác nếu cần thiết)…………………………………………..

4. Thời hạn thi công:

Giấy phép thi công này có thời hạn từngày ../…. /201...đến ngày …./ …../201....

Quá thời hạn quy định phải đề nghị cấpgia hạn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa phương;
- Thanh tra Sở GTVT
(để p/h);
- Công ty CP QL&XDGT KH
- Lưu VT…..

(……2…….)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướngdẫn nội dung ghi trong mẫu Giấy phép thi công:

(1) Tên cơ quan cấp trên của cơ quan cấpphép thi công;

(2) Tên cơ quan cấp phép thi công;

(3) Ghi tên dự án, công trình cấp giấyphép thi công.

(4) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấyphép thi công.

(5) Chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền(trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực phê duyệt thiết kế).

(6) Cam kết tự di dời và không đòibồi thường của chủ đầu tư công trình thiết yếu, biển quảng cáo, nút giao đấunối./.

5. Chấp thuận thiết kế và phươngán tổ chức thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh.

a) Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, công dân chuẩnbị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Nộp hồ sơ:

+ Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phậnMột cửa của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

+ Cách 2: Nộp hồ sơ qua mạng Internettại website của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

- Nhận kết quả: Nhận kết quả tại Bộ phậnMột cửa của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

b) Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ:

+ Np hồ sơ trựctiếp: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của Sở Giao thông vận tảiKhánh Hòa (địa chỉ: 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang) và nhận giấy biên nhận có hẹnngày trả kết quả.

+ Nộp hồ sơ qua mạng Internet: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet bằng cáchtruy cập vào website: http://sgtvt.khanhhoa.gov.vn và chọnmục “Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa”, hoặc truycập trực tiếp và website: http://tthc.sgtvt.khanhhoa.gov.vn và nộp hồ sơ điệntử.

Bphận Một cửa sẽkiểm tra hồ sơ và gửi Biên nhận hồ sơ kiêm phiếu hẹn vào tài khoản của tổ chức,công dân nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định hoặc gửi thông báo đề nghị bổ túchồ sơ.

- Nhận kết quả:

+ Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:Tổ chức, công dân nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của Sở Giao thông vận tảiKhánh Hòa, thời gian nhận kết quả theo phiếu hẹn hoặc các ngày làm việc sau ngàycó kết quả.

+ Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạnginternet:

Đến ngày trả hẹn kết quả hoặc khi có thông báo nhận kết quả của Bộ phận Một cửa (nếu có kết quả sớmhẹn), tổ chức, công dân chuẩn bị hồ sơ chính thức (hồ sơ với các tài liệu, giấytờ, biểu mẫu, tờ khai bằng bản giấy theo quy định hiện hành, số bộ hồ sơ phảinộp theo quy định của thủ tục), in phiếu Biên nhận hồ sơ kèm theo, nộp trực tiếptại Bộ phận Một cửa.

Bphận Một cửa đốichiếu hồ sơ gốc với hồ sơ điện tử đã nộp, nếu trùng khớp,chính xác, đy đủ và hợp lệ, Bộ phận Một cửa thu phí, lệphí (nếu có), thu hồ sơ chính thức và phiếu Biên nhận, trả kết quả giải quyếtcho tổ chức, cá nhân.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị xem xét chấp thuận thiếtkế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông nút giao, trong đó cam kết tự dichuyển hoặc cải tạo nút giao và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêucu di chuyn hoặccải tạo (bản chính) theo mẫu phụ lục 2

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầutư hoặc quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư xây dựng đường nhánh của cấp cóthẩm quyền (bản sao).

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và phương ántổ chức giao thông của nút giao (có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàngiao thông) do tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trìnhđường bộ lập (bản chính).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời gian giải quyết: Thời gian giảiquyết trong 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức,cá nhân

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SởGiao thông vận tải Khánh Hòa.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền đượcủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: SởGiao thông vận tải Khánh Hòa.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

g) Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn: Theo phụ lục 2

k) Yêu cầu, điều kiện:

Điều kiện để được xem xét chấp thuận thiếtkế và phương án tổ chức thi công nút giao: Điểm đấu nối phải nằm trong Quyhoạch các điểm đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh được phê duyệt. Trường hợp Ủyban nhân dân cấp huyện chưa tổ chức lập Quy hoạch các điểm đấu nối đường nhánhvào đường tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải xem xét chấpthuận.

Đối với những dự án đường nhánh đấunối với đường tỉnh đã được Sở Giao thông vậntải góp ý thiết kế cơ sở, không phải thực hiện bước chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công nút giao.

m) Căn cứ pháp lý chủ yếu:

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13tháng 11 năm 2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lývà bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều củaNghị định số11/2010/NĐ-CP ngày 24tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầnggiao thông đường bộ;

- Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy địnhviệc cấp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đấunối đường nhánh vào hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xãtrên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

PHỤ LỤC 2

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THIẾT KẾKỸ THUẬT NÚT GIAO, ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO ĐƯỜNG TỈNH, QUỐC LỘ ĐƯỢC ỦY THÁCQUẢN LÝ

(1)
(2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../………

….., ngày…. tháng…. năm 201….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬNTHIẾT KẾ KỸ THUẬT NÚT GIAO ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO ĐƯỜNG TỈNH

Chấp thuậnxây dựng (...3...)

Kính gửi:………………………(4)

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về Quản lývà bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điềucủa Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 củaChính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầnggiao thông đường bộ;

- Căn cứ Quyết định số /2012/QĐ-UBND ngày….. tháng …. năm 2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về việc cấpphép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đấu nối đườngnhánh vào hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàntỉnh Khánh Hòa;

- (…..5….)

(…. 2....) đề nghị được chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giaođường nhánh đấu nối (...6...)

Gửi kèm theo các tài liệu sau:

+ Quyết định cho phép chuẩn bị đầutư dự án xây dựng đường nhánh của cấp có thẩm quyền (bản sao).

+ Hồ sơ Thiết kế và Phương án tổ chức giao thông của nút giao (có Biện pháp tổ chứcthi công bảo đảm an toàn giao thông) do Tổ chức tưvấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trìnhđường bộ lập (bản chính).

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

(...2...) cam kết tự di chuyển hoặc cảitạo công trình thiết yếu và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầudi chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của phápluật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thờihạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.

Địa chỉ liên hệ: …….

Số điện thoại: ………..

Nơi nhận:
- Như trên;
- …………….
- Lưu VT…..

(……2…….)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướngdẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đềnghị chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánhđấu nối (do chủ đầu tư đứng đơn).

(3) Ghi vắn tắt tên công trình, đườngtỉnh, địa phương; ví dụ “Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thôngcủa nút giao đường nhánh đấu nối tại Km..... /Trái tuyếnhoặc phải tuyến/ Tỉnh lộ 5..”.

(4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xâydựng công trình nút giao đấu nối đường nhánh.

(5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặcphê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm quyền.

(6) Ghi rõ, đầy đủ tên đường tỉnh, lýtrình, phía bên trái hoặc bên phải./.

6. Cấp phép thi công đấu nốitạm có thời hạn vào đường tỉnh và đường Quốc lộ được ủy thác quản lý.

a) Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, công dân chuẩnbị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Nộp hồ sơ:

+ Cách 1: Nộp hồsơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

+ Cách 2: Nộp hồ sơ qua mạng Internettại website của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

- Nhận kết quả: Nhận kết quả tại Bộ phậnMột cửa của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

b) Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ:

+ Nộp hồ sơ trựctiếp: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của Sở Giao thông vận tảiKhánh Hòa (địa chỉ: 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang) và nhận giấy biên nhận có hẹnngày trả kết quả.

+ Nộp hồ sơ qua mạng Internet: Tổ chức,công dân nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet bằng cáchtruy cập vào website: http://sgtvt.khanhhoa.gov.vn và chọn mục “Tiếp nhận, giảiquyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa”, hoặc truy cập trực tiếp vàwebsite: http://tthc.sgtvt.khanhhoa.gov.vn và nộp hồ sơ điệntử.

Bphận Một cửa sẽkiểm tra hồ sơ và gửi Biên nhận hồ sơ kiêm phiếu hẹn vào tài khoản của tổ chức,công dân nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định hoặc gửi thông báo đề nghị bổ túchồ sơ.

- Nhận kết quả:

+ Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:Tổ chức, công dân nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của Sở Giao thông vận tảiKhánh Hòa, thời gian nhận kết quả theo phiếu hẹn hoặc các ngày làm việc sau ngàycó kết quả.

+ Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạnginternet:

Đến ngày trả hẹn kết quả hoặc khi có thôngbáo nhận kết quả của Bộ phận Một cửa (nếu có kết quả sớm hẹn), tổ chức, côngdân chuẩn bị hồ sơ chính thức (hồ sơ với các tài liệu, giấy tờ, biểu mẫu, tờkhai bằng bản giấy theo quy định hiện hành, số bộ hồ sơ phải nộp theo quy địnhcủa thủ tục), in phiếu Biên nhận hồ sơ kèm theo, nộp trực tiếp tại Bộ phận Mộtcửa.

Bộ phận Một cửa đối chiếu hồ sơ gốc vớihồ sơ điện tử đã nộp, nếu trùng khớp, chính xác, đầy đủ và hợp lệ, Bộ phận Mộtcửa thu phí, lệ phí (nếu có), thu hồ sơ chính thức và phiếu Biên nhận, trả kếtquả giải quyết cho tổ chức, cá nhân.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp phép thi công đấu nốitạm công trình (bản chính) theo mẫu Phụ lục 3

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tưhoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, các tài liệukhác (nếu có);

- Bản vẽ bình đđoạn tuyến có điểm đấu nối tạm và phương án tổ chức giao thông của nútgiao.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian giảiquyết trong 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức,cá nhân

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SởGiao thông vận tải Khánh Hòa

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền đượcủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: SởGiao thông vận tải Khánh Hòa

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

g) Kết quả thực hiện: Giấy phép thicông

h) Lệ phí: Không

j) Tên mẫu đơn: Theo Phụ lục 3

k) Yêu cầu, điều kiện: Không

m) Căn cứ pháp lý chủ yếu:

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13tháng 11 năm 2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lývà bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thôngvận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/ 2010/NĐ-CP ngày 24tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quảnlý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 05tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định việc cấp phépthi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đấu nối đường nhánhvào hệ thống đườngtỉnh, đường đô thị, đường huyện, đườngxã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

PHỤ LỤC 3

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

(1)
(2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/………

……., ngày…… tháng …… năm 201…

ĐƠNĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Cấp phép thi công (...3...)

Kính gửi:…………………………..(…4…)

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lývà bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một sốđiềucủa Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chínhphủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giaothông đường bộ;

- Căn cứ Quyết định số /2012/QĐ-UBND ngày…. tháng…. năm 2012 của UBND tỉnh Banhành Quy định về việc cấp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành chođường bộ và đu nối đường nhánh vàohệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnhKhánh Hòa;

- Căn cứ (...5..);

(....2....) đề nghịđược cấp phép thi công (.. .6...) tại (.. .7.. .). Thời gianthi công bắt đầu từ ngày ...tháng ... năm... đến hết ngày .. .tháng ... năm...

Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:

+ (...5...) (bản sao có xác nhận của Chủđầu tư).

+ (...8...) (bản chính)….

(...2...) Đối vớithi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trìnhvà không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu dichuyển hoặc cải tạo; đồng thi hoàn chỉnh các thủ tục theoquy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực củaVăn bản chấp thuận.

(...2...) Đối vớithi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy đủ các biệnpháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gâyô nhiễm môi trường.

( 2...) xin camkết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (.. .9...) phê duyệt và tuân thủtheo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiệncác biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theoquy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (.. .2...) chịu trách nhiệm theo quy địnhcủa pháp luật.

Nơi nhận:

- …………..
- Lưu VT.

(……2…….)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướngdẫn ghi trong Đơn đề nghị

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trêncủa đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đềnghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi công trên đường bộ đangkhai thác);

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạngmục công trình đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Cấp phép thi côngđường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi đất dành cho đường bộ của Tỉnh lộ 8,huyện Diên Khánh”.

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công;

(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấpthuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.

(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thicông.

(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên đường, thuộcđịa phận huyện nào.

(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trongđó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp cóthẩm quyền phê duyệt

(9) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽthi công./.

7. Gia hạn giấy phép thi công

a) Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, công dân chuẩnbị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Nộp hồ sơ:

+ Cách 1: Nộp hồsơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

+ Cách 2: Nộp hồ sơ qua mạng Internettại website của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

- Nhận kết quả: Nhận kết quả tại Bộ phậnMột cửa của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

b) Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp: Tổ chức, công dânnộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa (địa chỉ: 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang) và nhận giấy biên nhận có hẹn ngàytrả kết quả.

+ Nộp hồ sơ qua mạng Internet: Tổ chức,công dân nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet bằng cách truy cập vào website: http://sgtvt.khanhhoa.gov.vn và chọnmục “Tiếp nhận, giải quyết thủ tụchành chính theo cơ chế một cửa”, hoặc truy cập trực tiếp và website:http://tthc.sgtvt.khanhhoa.gov.vn và nộp hồ sơ điện tử.

Bphận Một cửa sẽkiểm tra hồ sơ và gửi Biên nhận hồ sơ kiêm phiếu hẹn vào tài khon của tổ chức, công dân nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định hoặc gửithông báo đề nghị bổ túc hồ sơ.

- Nhận kết quả:

+ Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại Bộ phận Mt cửa của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa, thời giannhận kết quả theo phiếu hẹn hoặc các ngày làm việc sau ngày có kết quả.

+ Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạnginternet:

Đến ngày trả hẹn kết quhoặc khi có thông báo nhận kết quả của Bộ phận Một cửa (nếu có kết quả sớmhẹn), tổ chức, công dân chuẩn bị hồ sơ chính thức (hồ sơ với các tài liệu, giấy tờ, biểu mu, tờ khai bằng bản giấytheo quy định hiện hành, số bộ hồ sơ phải nộp theo quy định của thủ tục), inphiếu Biên nhận hồ sơ kèm theo, nộp trực tiếp tại Bộ phậnMột cửa.

Bphận Một cửađi chiếu hồ sơ gốc với hồ sơ điện tử đã nộp, nếu trùng khớp,chính xác, đầy đủ và hợp lệ, Bộ phận Một cửa thu phí, lệ phí (nếu có), thu hồsơ chính thức và phiếu Biên nhận, trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị gia hạn cấp phép thi công(bản chính) theo mẫu Phụ lục 5

- Giấy phép thi công đã hết hạn (bản saocó xác nhận của Chủ đầu tư);

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời gian giải quyết: Thời gian giảiquyết trong 05 ngày làm việc ktừ khi nhận đủ hồ sơ theoquy định.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức,cá nhân

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SởGiao thông vận tải Khánh Hòa

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền đượcủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: SởGiao thông vận tải Khánh Hòa

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

g) Kết quả thực hiện: Giấy phép thicông

h) Lệ phí: Không

j) Tên mẫu đơn: Theo Phụ lục 5

k) Yêu cầu, điều kiện: Không

m) Căn cứ pháp lý chủ yếu:

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13tháng 11 năm 2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lývà bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều củaNghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 củaChính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 05tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định việc cấp phépthi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đấu nối đường nhánhvào hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xãtrên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

PHỤ LỤC 5

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THI CÔNG CÔNGTRÌNH

(1)
(2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../………

….., ngày…. tháng…. năm 201….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠNGIẤY PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Cấp phép thi công(….3…..)

Kính gửi:…………………….( ……4 ……)

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạtầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điềucủa Nghị định số11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 củaChính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầnggiao thông đường bộ;

- Căn cứ Quyết định số /2012/QĐ-UBND ngày ……. tháng ……. năm 2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về việc cấp phép thi công côngtrình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đấu nối đường nhánh vào hệ thống đườngtỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh KhánhHòa;

- Căn cứ giấy phép thi công số ………….

- Lý do xin gia hạn...

- Thời gian xin gia hạn: bắt đầu từ ngày.. .tháng ... năm... đến hết ngày ... tháng ... năm ...

Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:

+ Bản sao giấy phép thi công đã hết hạn;

+ (...5...)

Nơi nhận:
- …………...
- Lưu VT…..

(……2…….)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trêncủa đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đềnghị cấp phép thi công.

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạngmục công trình đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Cấp phép thi côngđường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi đất dành cho đường bộ của Tỉnh lộ 8,huyện Diên Khánh”.

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công.

(5) Các tài liệu khác nếu thấy cần thiết.