ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2731/QĐ-UBND

Huế, ngày 08 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2000TẠI UBND THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủyban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chấtlượng theo TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 25 tháng 8năm 2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai Quyết định số144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 19 ngày01 ngày 2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh sách và tiến độtriển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 tại cáccơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tạiVăn bản thẩm định số 697/SKHCN ngày 28 tháng 11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án “Xây dựng và ápdụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tại Uỷ banNhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế”, gồm các nội dung chính sau:

1. Mục tiêu của đề án

a) Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và áp dụng thành công Hệ thống quản lýchất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động quản lý của UBNDthành phố Huế, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và góp phầnthúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Huế.

b) Mục tiêu cụ thể

Tiếp nhận được công nghệ chuyển giao từ đơn vịtư vấn, cụ thể là trong việc xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượngtheo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.

Đến tháng 7/2008, xây dựng, áp dụng thành côngvà được đánh giá cấp Giấy chứng nhận có Hệ thống quản lý chất lượng phù hợptiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.

2. Phạm vi áp dụng

Phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tạiVăn phòng và các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố Huế.

3. Nội dung thực hiện đề án

a) Xây dựng các quy trình dự kiến áp dụng hệthống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.

b) Xác định Tổ chức tư vấn để tiếp thu chuyểngiao công nghệ quản lý.

c) Tổ chức triển khai và áp dụng Hệ thống quảnlý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của Văn phòng vàcác phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

d) Tiến hành đánh giá nội bộ, khắc phục và sửachữa, bổ khuyết những chỗ chưa hợp lý.

e) Đánh giá và cấp chứng nhận hệ thống quản lýchất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.

f) Thực hiện duy trì, cải tiến hệ thống quản lýchất lượng.

4. Sản phẩm của đề án

Xây dựng một hệ thống quản lý hoàn chỉnh; đượcđánh giá và cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêuchuẩn TCVN ISO 9001:2000 do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp.

Bao gồm các quy trình chính sau:

a) Các quy trình bắt buộc khi xây dựng Hệ thống:(Gồm 5 quy trình)

1. Quy trình kiểm soát tài liệu;

2. Quy trình kiểm soát hồ sơ;

3. Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ;

4. Quy trình kiểm soát, khắc phục và phòng ngừasự không phù hợp;

5. Quy trình cải tiến Hệ thống.

b) Các quy trình công việc liên quan đến thẩmquyền giải quyết của Văn phòng HĐND và UBND thành phố: (gồm 7 quy trình)

1. Quy trình quản lý công tác văn thư, lưu trữ;

2. Quy trình họp xem xét của lãnh đạo;

3. Quy trình xây dựng chương trình làm việc củaHĐND, thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thành phố;

4. Quy trình chuẩn bị báo cáo hoặc đề án trìnhUBND thành phố;

5. Quy trình tổ chức và phục vụ các phiên họp,kỳ họp của HĐND, UBND, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thành phố;

6. Quy trình thu thập, cung cấp, xử lý thông tinphục vụ cho công tác của Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch và Phó Chủtịch UBND thành phố;

7. Quy trình thẩm tra đề án, quy hoạch, kếhoạch, chiến lược của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố trước khitrình cấp thẩm quyền quyết định.

c) Các quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết củaUBND thành phố Huế được thực hiện ở các phòng chuyên môn thuộc thành phố: (gồm19 quy trình)

1. Quy trình xây dựng đề án trong lĩnh vực laođộng thương binh xã hội;

2. Quy trình giải quyết hồ sơ cho các đối tượngchính sách, xã hội và người lao động;

3. Quy trình quản lý công sản;

4. Quy trình thẩm định hồ sơ thầu (Kế hoạch đấuthầu; Hồ sơ mời thầu; Kết quả đấu thầu; Phê duyệt chỉ định thầu);

5. Quy trình lập và theo dõi kế hoạch phát triểnkinh tế xã hội của thành phố (ngắn hạn, trung hạn và quy hoạch tổng thể );

6. Quy trình cấp phép kinh doanh cho các hộ kinhdoanh cá thể và HTX;

7. Quy trình giải quyết hồ sơ tài nguyên đất(đền bù, giao đất và thuê đất nông nghiệp; giao đất ở hộ gia đình );

8. Quy trình cấp phép đăng ký môi trường;

9. Quy trình xây dựng kế hoạch và ứng dụng khoahọc công nghệ;

10. Quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động kinhdoanh trên địa bàn thành phố.

11. Quy trình thẩm định hồ sơ các công trình xâydựng cơ bản, giao thông, thủy lợi (dự toán, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiếtkế);

12. Quy trình thẩm định quy hoạch (quy hoạch chitiết và quy hoạch xây dựng);

13. Quy trình kiểm tra, xử lý các công trình xâydựng trái phép trên địa bàn thành phố;

14. Quy trình quản lý các công trình xây dựng dongân sách thành phố đầu tư;

15. Quy trình quản lý và lập kế hoạch SCTX cáccông trình giao thông theo phân cấp;

16. Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất;

17. Quy trình cấp phép xây dựng;

18. Quy trình đăng ký, xóa thế chấp, bảo lãnhbằng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất;

19. Quy trình tiếp dân và giải quyết khiếu nại,tố cáo.

Ngoài các quy trình trên, trong quá trình khảosát, làm việc với đơn vị tư vấn, Văn phòng UBND thành phố Huế có thể bổ sungthêm một số quy trình khác theo hướng ưu tiên giải quyết những vấn đề bức xúc,liên quan đến các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

5. Thời gian và tiến độ thực hiện đề án

a) Thời gian thực hiện đề án

Thời gian thực hiện đề án là 8 tháng, chủ yếu làgiai đoạn xây dựng hệ thống, được tính từ lúc bắt đầu cho đến lúc được cấp Giấychứng nhận;

Giai đoạn duy trì và cải tiến hệ thống là 3 năm,được tính từ lúc cấp Giấy chứng nhận.

Thời gian bắt đầu: Tháng 12/2007.

b) Tiến độ thực hiện các giai đoạn của đề án

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

1

Giai đoạn 1: Giai đoạn chuẩn bị

1 tháng

2

Giai đoạn 2: Xây dựng hệ thống văn bản

3 tháng

3

Giai đoạn 3: Triển khai áp dụng

3 tháng

4

Giai đoạn 4: Đánh giá và Chứng nhận

1 tháng

6. Kinh phí thực hiện đề án

Dự toán kinh phí thực hiện đề án được xây dựnglà: 200.027.500đ (Hai trăm triệu, không trăm hai mươi bảy ngàn năm trăm đồng),đã có thuế giá trị gia tăng (có phụ lục kèm theo). Bao gồm:

a) Chi phí triển khai và áp dụng hệ thống ISO:159.427.500 đồng

b) Chi phí đánh giá, cấp Giấy chứng nhận:20.600.000 đồng

c) Chi phí giám sát, duy trì hệ thống ISO:20.000.000 đồng

Trong đó, kinh phí thực hiện trong năm 2007,2008 là 180.027.500 đồng. Kinh phí giám sát, duy trì hệ thống ISO: 20.000.000đồng trong 3 năm tiếp theo.

Kinh phí thực hiện đề án được cân đối từ nguồnngân sách của thành phố Huế.

7. Tổ chức thực hiện

- Cơ quan phê duyệt đề án: UBND tỉnh Thừa ThiênHuế.

- Chủ đầu tư: UBND thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

- Đơn vị tư vấn: Công ty Tư vấn quản lý quốc tế– IMC (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủtịch UBND thành phố Huế, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Côngnghệ, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơquan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và đ/c Ngô Hoà- PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, đ/c Mai Hùng Tuân-PVP và CV: TC, TH;
- Lưu VT, CN(2).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện