UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2731/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 29 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ VỀLĨNH VỰC TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHPHÚ THỌ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củacác Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thihành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ về Ban hành và hướng dẫn sử dụngbiểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

Xét đề nghị của Giám đốc SởTư pháp và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theoQuyết định này thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ vềlĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tại Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tư pháp; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành, thị; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Như điều 3;
- Sở Tư pháp (03b);
- Ban Tôn giáo tỉnh;
- PVP (Ô. Xuyên);
- Lưu: VT, VX2, NC1 (310b).

CHỦ TỊCHChu Ngọc Anh

PHẦNI

DANHMỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ VỀ LĨNH VỰCTÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

I. Danh mục TTHC mới banhành về lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng.

2

Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng năm diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng.

3

Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo.

4

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo.

5

Tiếp nhận đăng ký người vào tu.

6

Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng.

7

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã.

II. Danh mục TTHC bị bãi bỏvề lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã Quyết định số787/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

STT

TÊN TTHC BỊ BÃI BỎ

SỐ KÝ HIỆU, NGÀY THÁNG NĂM BAN HÀNH, TRÍCH YẾU CỦA VBQPPL CÓ QUY ĐỊNH VỀ TTHC

1

Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không thuộc quy định tại khoản 1 điều 4 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ.

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ về Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

2

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở.

3

Tiếp nhận thông báo việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình tôn giáo mà không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực công trình.

4

Đăng ký người vào tu.

5

Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

6

Đăng ký sinh hoạt điểm nhóm Tin lành.

PHẦNII

NỘIDUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG TTHC MỚI BAN HÀNH VỀ LĨNH VỰC TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

Lĩnh vực tôn giáo

1. Thủ tục: Tiếp nhận thôngbáo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng.

a. Trình tự thực hiện:

- Sau khi cộng đồng dân cư nơicó cơ sở tín ngưỡng bầu, cử được người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tínngưỡng của cộng đồng;

- Trong thời gian 03 ngày làmviệc kể từ ngày có kết quả bầu, cử người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tínngưỡng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản nêu rõ họ, tên, tuổi, nơi cư trúcủa những người được bầu, cử đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn .

b. Cách thức thực hiện:

- Tổ chức gửi thông báo trực tiếptại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

c. Thành phần, số lượng hồsơ:

+ Văn bản thôngbáo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng (Theo mẫu B1)

d. Thời hạn giải quyết: 10ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo hợp lệ, nếu UBND cấp xã không có ýkiến khác thì cơ sở tín ngưỡng được hoạt động theo nội dung đã thông báo.

đ. Đối tượng thực hiện: Tổchức, cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính: UBND cấp xã. g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Vănbản trả lời. h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Thông báo vềngười đại diện cơ sở tín ngưỡng (theo mẫu B1 tại Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ).

k. Yêu cầu, điều kiện thựchiện thủ tục hành chính:

- Người đại diện hoặc thànhviên Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dânsự đầy đủ, có uy tín trong cộng đồng dân cư và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

l. Căn cứ pháp lý của thủtục hành chính:

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôngiáo số 21/2004/UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có hiệulực thi hành ngày 15/11/2004;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnhTín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ về Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủtục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

- Quyết định số 2564/2006/QĐ-UBND ngày 13/9/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ về ban hành quy định mộtsố điểm thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

MẪUB1

(Banhành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

……(1), ngày……tháng……năm……

THÔNGBÁO

VỀNGƯỜI ĐẠI DIỆN CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG

Kính gửi: (2)……………………………………….……………………..

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ inhoa):………………………………..…….

Địa chỉ: ……..…………………….……………………………………..

Thông báo về người đại diệncơ sở tín ngưỡng:

Họ và tên: ………………..Tên gọikhác…………….…Năm sinh………..

Giấy CMND số:……………..Ngày cấp:…………………...Nơicấp:.………

Nơi cưtrú:………………………………………………………………….

Là đại diện cơ sở tín ngưỡng.

Đính kèm Thông báo gồm: biênbản về việc bầu (cử) người đại diện, ban quản lý; danh sách thành viên Ban quảnlý nếu có (họ tên, tên gọi khác, tuổi, số giấy CMND, nơi cư trú).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN(3)(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Thủ tục: Tiếp nhận thôngbáo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng.

a. Trình tự thực hiện:

- Trước 15 tháng 10 hàng năm,người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi đến Ủy bannhân dân cấp xã bản thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sautại cơ sở. Nội dung bản thông báo nêu rõ tên cơ sở tín ngưỡng, người tổ chức,chủ trì hoạt động; dự kiến số lượng người tham gia, nội dung, hình thức tổ chứcsinh hoạt, thời gian diễn ra hoạt động tín ngưỡng.

- Ủy ban nhân dân cấp xã xemxét bản thông báo và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.

- Nếu Ủy ban nhân dân cấp xãkhông có ý kiến khác thì cơ sở tín ngưỡng được hoạt động theo nội dung đã thôngbáo.

b. Cách thức thực hiện:

- Tổ chức gửi thông báo trựctiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

c. Thành phần, số lượng hồsơ:

+ Thông báo dự kiến hoạt độngtín ngưỡng diễn trong năm sau tại cơ sở (Theo mẫu B2).

d. Thời hạn giải quyết: Sau10 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản thông báo hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện: Tổchức, cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính: UBND cấp xã.

g. Kết quả thực hiện thủ tụchành chính:Văn bản trả lời.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Thông báo dựkiến hoạt động tín ngưỡng năm... (Theo mẫu B2 tại Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ).

k. Yêu cầu, điều kiện thựchiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủtục hành chính:

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáosố 21/2004/UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lựcthi hành ngày 15/11/2004;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnhTín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ về Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủtục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

- Quyết định số2564/2006/QĐ-UBND ngày 13/9/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ về ban hành quy định mộtsố điểm thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

MẪUB2

(Banhành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

………(1), ngày……tháng……năm……

THÔNGBÁO

DỰKIẾN HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG NĂM……

Kính gửi: (2)……………………………….…………….…………………

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ inhoa):………... ….…...……..……...………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………….

Người đại diện (hoặc người thaymặt Ban quản lý):

Họ và tên: …………….Tên gọikhác………………Năm sinh…….

Giấy CMND số:………….Ngày cấp:…………….…...Nơicấp:…..….

Thông báo dự kiến hoạt độngtín ngưỡng:

Tổng số hoạt động tín ngưỡngdiễn ra trong năm: …….. cuộc.

(Danh sách các hoạt động tínngưỡng theo mẫu kèm theo).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN(3)(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Thủ tục: Chấp thuận đăngký sinh hoạt tôn giáo.

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức tôn giáo chuẩn bị đầyđủ hồ sơ;

- Tổ chức tôn giáo nộp hồ sơtại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã, cán bộ tiếp nhận kiểm trahồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thìtiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệthì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện.

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, côngchức kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì trình Chủ tịch UBND cấp xã ravăn bản trả lời. Nếu trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản vànêu rõ lý do.

- Tổ chức tôn giáo mang giấyhẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

b. Cách thức thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả của UBND cấp xã.

c. Thành phần, số lượng hồsơ:

+ Văn bản đăng kýsinh hoạt tôn giáo (Theo mẫu B4).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết:15ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

đ. Đối tượng thực hiện: Tổchức.

e. Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính: UBND cấp xã.

g. Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Văn bản chấp thuận.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đăng ký sinhhoạt tôn giáo (Theo mẫu B4 tại Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 củaBộ Nội vụ).

k. Yêu cầu, điều kiện thựchiện thủ tục hành chính:

+Tôn chỉ, mục đích, nội dungsinh hoạt, không vi phạm các quy định của pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

+ Có địa điểm hợp pháp để sinhhoạt tôn giáo;

+ Người đại diện phải là côngdân việt nam, có năng lực, hành vi dân sự đầy đủ, nghiêm chỉnh chấp hành phápluật, có tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc.

l. Căn cứ pháp lý của thủtục hành chính:

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôngiáo số 21/2004/UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có hiệulực thi hành ngày 15/11/2004;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnhTín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ về Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủtục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

- Quyết định số2564/2006/QĐ-UBND ngày 13/9/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ về ban hành quy định mộtsố điểm thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

MẪUB4

(Banhành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

………(1), ngày……tháng……năm……

ĐĂNGKÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO

Kính gửi: (2)……………………..……………………………………….

Tên tôngiáo:…………………………………………………………….

Người đại diện:

Họ và tên: ……………..Tên gọikhác……………Năm sinh……....

Giấy CMND số:………...Ngàycấp:………………..Nơi cấp:……...

Nơi cưtrú:…………………………………………………………..

Đăng ký sinh hoạt tôn giáovới nội dung như sau:

Tôn chỉ, mụcđích:…………………………………………………………

Nội dung sinh hoạt:..……………………………………………………….

Hình thức sinh hoạt:…...…………………………………………………..

Địa điểm sinh hoạt:…………………………………………..……………

Thời gian sinh hoạt:………………………………………………………..

Số lượng người sinh hoạt tạithời điểm đăng ký:...…………….………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Thủ tục: Đăng ký chươngtrình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở.

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức tôn giáo chuẩn bị đầyđủ hồ sơ;

- Tổ chức tôn giáo nộp hồ sơtại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã, cán bộ tiếp nhận kiểm trahồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thìtiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệthì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện.

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, côngchức kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì trình Chủ tịch UBND cấp xã ravăn bản trả lời.

- Tổ chức tôn giáo mang giấyhẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

b. Cách thức thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếptại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

c. Thành phần, số lượng hồsơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đăng kýchương trình hoạt động tôn giáo (Theo mẫu B21).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết:15ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện: Tổchức.

e. Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính: UBND cấp xã. g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Vănbản trả lời. h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đăng ký chươngtrình hoạt động tôn giáo (Theo mẫu B21 tại Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày25/3/2013 của Bộ Nội vụ).

k. Yêu cầu, điều kiện thựchiện thủ tục hành chính:

- Trước ngày 15/10 hàng năm.

l. Căn cứ pháp lý của thủtục hành chính:

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôngiáo số 21/2004/UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có hiệulực thi hành ngày 15/11/2004;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnhTín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của BộNội vụ về Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính tronglĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

- Quyết định số2564/2006/QĐ-UBND ngày 13/9/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ về ban hành quy định mộtsố điểm thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

MẪUB21

(Banhành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

………(1), ngày……tháng……năm……

ĐĂNGKÝ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO(Năm ……)

Kính gửi: (2) ……………………. …………………………………………

Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:………………....….…...……..………………

Người phụ trách tổ chức tôngiáo cơ sở:

Họ và tên:……………..…………………...…..…Năm sinh…........

Tên gọi trong tôn giáo (nếucó)……………………………………..

Chức vụ, phẩm trật………..………………………….......................

Đăng ký chương trình hoạt độngtôn giáo với nội dung sau:

TT

Tên hoạt động tôn giáo

Người tổ chức

Nội dung hoạt động tôn giáo

Thời gian tổ chức

Dự kiến số lượng người tham dự

Ghi chú

1

2

N

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

5. Thủ tục: Tiếp nhận đăngký người vào tu.

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức tôn giáo chuẩn bị đầyđủ hồ sơ;

- Tổ chức tôn giáo nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả của UBND cấp xã, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thìtiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệthì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện.

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, côngchức kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì trình Chủ tịch UBND cấp xã ravăn bản trả lời.

- Tổ chức tôn giáo mang giấyhẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

b. Cách thức thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếptại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

c. Thành phần, số lượng hồsơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Danh sách người vào tu(Theo mẫu B23);

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhậncủa Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú;

+ Ý kiến bằng văn bản của chamẹ hoặc người giám hộ (với người chưa thành niên vào tu).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết:15ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện: Tổchức.

e. Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính: UBND cấp xã. g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Vănbản trả lời. h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đăng ký người vào tu (Theomẫu B23 tại Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ).

k. Yêu cầu, điều kiện thựchiện thủ tục hành chính:

- Trong thời gian 03 ngày làmviệc kể từ ngày nhận người vào tu, người phụ trách cơ sở tôn giáo có tráchnhiệm gửi hồ sở đăng ký người vào tu đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sởtôn giáo.

l. Căn cứ pháp lý của thủtục hành chính:

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôngiáo số 21/2004/UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có hiệulực thi hành ngày 15/11/2004;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnhTín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNVngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ về Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủtục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôngiáo;

- Quyết định số2564/2006/QĐ-UBND ngày 13/9/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ về ban hành quy định mộtsố điểm thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

MẪUB23

(Banhành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

………(1), ngày……tháng……năm……

ĐĂNGKÝ NGƯỜI VÀO TU

Kính gửi: (2)….……………………………………………………………..

Người phụ trách cơ sở tôn giáo:

Họ và tên: ………………………….…………..Nămsinh…............

Tên gọi trong tôn giáo (nếucó)……………………………………...

Chức vụ, phẩm trật……….………………………….……………..

Cơ sở tôn giáo:………………………………………………………

Đăng ký danh sách người vào tuvới nội dung sau:

TT

Họ và tên

Giấy CMND

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Nơi cư trú

Tên gọi trong tôn giáo(nếu có)

Số GCMND

Ngày cấp

Nơi cấp

1

2

..

n

Kèm theo đăng ký gồm: sơ yếulý lịch người vào tu có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú củangười vào tu; ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ đối với ngườichưa thành niên.

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TÔN GIÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

6. Thủ tục: Tiếp nhận thôngbáo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôngiáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng.

a. Trình tự thực hiện:

- Người đại diện cơ sở tínngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo cơ sở gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dâncấp xã.

- Ủy ban nhân dân cấp xã xemxét văn bản thông báo và có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện theotheo quy định của pháp luật.

b. Cách thức thực hiện:

- Tổ chức gửi thông báo trựctiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

c. Thành phần, số lượng hồsơ:

- Thông báo về việc sửa chữa,cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấpgiấy phép xây dựng (Theo mẫu B29).

d. Thời hạn giải quyết:

đ. Đối tượng thực hiện: Tổchức, cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính: UBND cấp xã.

g. Kết quả thực hiện thủ tụchành chính:

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo về việc sửa chữa,cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấpgiấy phép xây dựng (Theo mẫu B29 tại Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày25/3/2013 của Bộ Nội vụ).

k. Yêu cầu, điều kiện thựchiện thủ tục hành chính:

- Khi sửa chữa, cải tạo, nângcấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải là di tích lịch sử -Văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng màkhông làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực, an toàn của công trình và khuvực xung quanh.

- Trước khi sửa chữa, cải tạo,nâng cấp công trình không phải xin cấp giấy phép xây dựng người đại diện cơ sởtín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo cơ sở có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đếnỦy ban nhân dân cấp xã sở tại, trong đó nêu rõ lý do, thời gian, các hạng mụccông trình, phạm vi và mức độ sửa chữa.

l. Căn cứ pháp lý của thủtục hành chính:

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôngiáo số 21/2004/UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có hiệulực thi hành ngày 15/11/2004;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnhTín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ về Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủtục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

- Quyết định số2564/2006/QĐ-UBND ngày 13/9/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ về ban hành quy định mộtsố điểm thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

MẪUB29

(Banhành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

………(1), ngày……tháng……năm……

THÔNGBÁO

VỀVIỆC SỬA CHỮA, CẢI TẠO, NÂNG CẤP CÔNG TRÌNH TÍN NGƯỠNG, CÔNG TRÌNH TÔN GIÁOKHÔNG PHẢI XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Kính gửi: (2)………………………………

Tên cơ sở tín ngưỡng hoặc tổchức tôn giáo….…...………..……………...

…………………………….........................………………………………..

Người đại diện:

Họ và tên: ………………………..…………Nămsinh…………..

Tên gọi trong cơ sở tín ngưỡnghoặc tổ chức tôn giáo (nếu có)……………...…

Chức vụ, phẩm trật:…………………………………………………

Thông báo về việc sửa chữa,cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo với nội dung sau:

Lý do sửa chữa, cải tạo:……………………………………………………

Thời gian sửa chữa, cải tạo:………………………………………………..

Phạm vi và mức độ sửa chữa:……………………………………………..

……………………………………………………………………………...

Các hạng mục công trình sửachữa, cải tạo:………………………………..

………………………………………………………………………………..

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

7. Thủ tục: Chấp thuận việctổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã..

a. Trình tự thực hiện:

- Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trước khi tổchức quyên góp trong phạm vi một xã, có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đếnUBND cấp xã, trong đó nêu rõ mục đích, phạm vi, cách thức, thời gian, cơ chếquản lý, sử dụng tài sản được quyên góp;

- UBND cấp xã sau khi nhận đượcthông báo thì chấp thuận và giám sát việc thực hiện theo nội dung thông báo. Trườnghợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b. Cách thức thực hiện:

- Tổ chức gửi thông báo trực tiếp tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

c. Thành phần, số lượng hồsơ:

- Thành phần hồ sơ:Thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (theomẫu B30).

- Số lượng hồ sơ: 01 văn bản.

d. Thời hạn giải quyết: 03ngày làm việc

đ. Đối tượng thực hiện: Tổchức, cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính: UBND cấp xã

g. Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Văn bản trả lời.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo về việc tổ chức quyêngóp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (Theo mẫu B30 tại Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ).

k. Yêu cầu, điều kiện thựchiện thủ tục hành chính:

- Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôngiáo tổ chức quyên góp trên cơ sở tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước vàtổ chức, cá nhân ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Việc tổ chức quyên góp của cơsở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo phải công khai, rõ ràng mục đích sử dụng vàtrước khi quyên góp phải thông báo với UBND cấp xã nơi tổ chức quyên góp.

- Không được lợi dụng việcquyên góp để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc thực hiện những mục đích trái phápluật.

l. Căn cứ pháp lý của thủtục hành chính:

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôngiáo số 21/2004/UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có hiệulực thi hành ngày 15/11/2004;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnhTín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ về Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủtục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

- Quyết định số2564/2006/QĐ-UBND ngày 13/9/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ về ban hành quy định mộtsố điểm thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

MẪUB30

(Banhành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

………(1), ngày……tháng……năm……

THÔNGBÁO

VỀVIỆC TỔ CHỨC QUYÊN GÓP CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO

Kính gửi:(2) ……..…………………………..………….…………………..

Tên cơ sở tín ngưỡng, tổ chứctôn giáo: ….…...………..………………….

Địa chỉ:……………………………………………........…………………

Người đại diện:

Họ và tên……………………………………………………………

Thông báo về việc tổ chứcquyên góp với nội dung sau:

Mục đích quyêngóp:………………………………………………………

Phạm vi tổ chức quyêngóp:…..……………………………………………

Cách thức quyêngóp:………………………………………………………

Thời gian thực hiện quyêngóp:..…………………………………………..

Cơ chế quản lý, sử dụng tài sảnđược quyên góp:.…………………….…..

.……………………………………………………………………………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)


(1)Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2)Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(3)Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý kýThông báo

(1)Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2)Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tổ chức hoạt động tín ngưỡng.

(3)Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý kýThông báo.

(1)Địa danh nơi đăng ký sinh hoạt tôn giáo.

(2)Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi dự kiến tổ chức sinh hoạt.

(1)Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.

(2)Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo.

(1)Địa danh nơi có cơ sở tôn giáo nhận người vào tu.

(2)Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo.

(1)Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

(2)Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có công trình tín ngưỡng, công trìnhtôn giáo sửa chữa, cải tạo.

(1)Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

(2)Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với trường hợp tổchức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân huyện, quận,thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt rangoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn (đối với trường hợp tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã).