ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2731/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QHCT XÂY DỰNG TỈLỆ 1/500 KHU CÔNG NGHIỆP TAM DƯƠNG II - KHU VỰC 1 TẠI HUYỆN TAM DƯƠNG, HUYỆNTAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng; Luật Đất đai; Luật Quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chínhphủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xâydựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạchxây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;

Căn cứ Công văn số 1581/TTg-KTN ngày 03/9/2009 của Thủ tướngChính phủ về việc bổ sung quy hoạch các KCN tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 20/09/2012 của UBNDtỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 25/01/2011của UBNDtỉnh Vĩnh Phúc về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp VĩnhPhúc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBNDtỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt QHCT 1/500 Khu công nghiệp Tam Dương II, giaiđoạn 1 tại huyện Tam Dương và huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (khu vực 1);

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBNDtỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt nhiệm vụ QHCT 1/500 Khu công nghiệp Tam DươngII -Khu vực 1 (giai đoạn 2) tại huyện Tam Dương, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc;

Xét đề nghị tại của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1860/TTr-SXD ngày 29/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu công nghiệp TamDương II - Khu vực 1 tại huyện Tam Dương, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc gồmnhững nội dung chủ yếu sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khucông nghiệp Tam Dương II - Khu vực 1 tại huyện Tam Dương, huyện Tam Đảo, tỉnhVĩnh Phúc.

2. Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng.

3. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Viện Quy hoạch xây dựng VĩnhPhúc.

4. Điạ điểm, quy mô, lý do, mục tiêu quy hoạch:

4.1. Địa điểm: Tại xã Kim Long - huyện Tam Dương; các xã HợpChâu, Tam Quan, Hồ Sơn - huyện Tam Đảo.

4.2. Quy mô lập quy hoạch: Tổng diện tích lập quy hoạch chitiết KCN Tam Dương II - khu vực 1 là 180,1357ha, bao gồm:

- Diện tích điều chỉnh quy hoạch 90,0678ha (đã được phêduyệt QHCTXD tỉ lệ 1/500 Khu công nghiệp Tam Dương II - khu vực 1 (giai đoạn 1)tại Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc);

- Diện tích quy hoạch chi tiết bổ sung 90,0679ha (giảm6,4921ha so với Quyết định phê duyệt nhiệm vụ số 168/QĐ-UBND ngày 23/01/2013của UBND tỉnh Vĩnh Phúc);

4.3. Lý do, mục tiêu quy hoạch: Điều chỉnh cơ cấu sử dụngđất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Tam Dương II - khu vực 1 (giai đoạn 1) đãđược UBND tỉnh phê duyệt QHCTXD tỉ lệ 1/500 tại Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày30/10/2012 cho phù hợp nhu cầu thuê đất, sử dụng hạ tầng kỹ thuật thực tế củacác nhà đầu tư; quy hoạch bổ sung diện tích giai đoạn 2 để hoàn chỉnh quy hoạchchi tiết toàn bộ diện tích KCN Tam Dương II - Khu vực 1.

5. Nội dung quy hoạch:

5.1. Tổng mặt bằng sử dụng đất.

- Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất theo bảng sau:

STT

Loại đất

Diện tích (ha)

Tỉ lệ (%)

Ghi chú

1

Nhà máy, kho tàng

136,6216

75,84

2

Hành chính, dịch vụ

2,8724

1,59

3

Cây xanh

20,7629

11,53

4

Đầu mối hạ tầng kỹ thuật

1,8309

1,02

5

Giao thông

19,0479

10,02

Tổng cộng

180,1357

100

- Chi tiết sử dụng đất và chỉ tiêu kĩ thuật:

+ Đất nhà máy, kho tàng: Tổng diện tích 136,6216ha tại 05 lôđất có kí hiệu CN1 đến CN5, mật độ xây dựng tại các lô đất trung bình 60%,chiều cao công trình 3 tầng. Diện tích các ô đất xây dựng nhà máy kho tàng đượcxác định cụ thể theo nhu cầu thuê đất của các doanh nghiệp, có thể bổ sung cácđoạn đường nội bộ và hệ thống đường dây đường ống cho phù hợp các ô đất chothuê.

+ Đất hành chính dịch vụ: Diện tích 2,8724ha tại lô đất kíhiệu CC1, xây dựng công trình cao tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng 40%;

+ Đất cây xanh cảnh quan, cây xanh cách ly: Tổng diện tích20,7629ha, tại 06 lô đất kí hiệu CXCV1, MN và từ CXCL1 đến CXCL5; mật độ xâydựng tối đa 5%, công trình cao trung bình 1 tầng;

+ Đất đầu mối kỹ thuật và hành lang kỹ thuật: Diện tích1,8309ha tại lô đất kí hiệu KT1 và HLKT;

5.2. Giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

- Mạng lưới đường, chỉ giới xây dựng:

+ Mặt cắt 1-1: B = 36,0m (6+10,5+3+10,5+6); chỉ giới xâydựng các công trình lùi tối thiểu 6,0m so với chỉ giới đường đỏ;

+ Mặt cắt 2-2: B = 23,5m (6+11,5+6); chỉ giới xây dựng cáccông trình lùi tối thiểu 6,0m so với chỉ giới đường đỏ;

- Chỉ tiêu kỹ thuật: Cao độ thiết kế tại nút giao thông caonhất +42,00m, thấp nhất +25,83m. Bán kính góc cua tại nút giao thông R = 15,0m.Các chỉ tiêu kỹ thuật khác theo tiêu chuẩn thiết kế giao thông được xác định cụthể trong bước thiết kế cơ sở.

5.3. Chuẩn bị kỹ thuật khu đất:

- San nền: Tận dụng địa hình tự nhiên, hạn chế khối lượng đắpnền; thiết kế cao độ san nền thấp nhất +25,80m, cao nhất +43,00m, hướng dốc vềcác phía theo địa hình tự nhiên và mạng lưới giao thông.

- Thoát nước mưa: Nước mưa được phân thành 02 lưu vực, khuvực phía đông thoát vào hệ thống mương tự nhiên và đưa về suối Cửu Yên, khu vựcphía tây thoát về mương tự nhiên khu vực thôn Lan Đình, xã Kim Long. Mạng lướimương, cống thoát nước mưa D500, D600, D800, D1000 và D1200 đặt trên vỉa hè;chi tiết hệ thống mương cống, hố ga thoát nước được xác định trong bước thiếtkế cơ sở.

5.4. Cấp nước:

- Nhu cầu cấp nước được tính toán trên cơ sở nhu cầu thực tếcủa các doanh nghiệp; nguồn nước dự kiến từ nhà máy cấp nước sạch Đồng Tĩnh,huyện Tam Dương.

- Bố trí mạng lưới đường ống mạng vòng và mạng nhánh D100,D150, D250 và D300 cung cấp nước cho các hộ sử dụng nước và hệ thống trụ cứuhỏa. Chi tiết kỹ thuật hệ thống cấp nước được xác định cụ thể trong bước thiếtkế cơ sở.

5.5. Cấp điện và chiếu sáng:

- Nguồn điện: Giai đoạn đầu sử dụng nguồn điện từ trạm trunggian 110KV Vĩnh Yên, giai đoạn sau sử dụng nguồn điện từ trạm trung gian 110KvTam Đảo dự kiến xây dựng;

- Hệ thống đường dây, trạm biến áp: Cải tạo trạm biến áp320KVA hiện có phía tây KCN; xây dựng hệ thống đường dây 22KV đi trên cột đặttại vỉa hè các tuyến đường cung cấp điện cho các nhà máy xí nghiệp; xây dựng 04trạm biến áp 22/04,KV cung cấp điện chiếu sáng và khu vực hành chính dịch vụ,đầu mối kỹ thuật KCN; xây dựng hệ thống cấp điện chiếu sáng KCN.

5.6. Thông tin liên lạc:

Quy mô được tính toán đáp ứng nhu cầu sử dụng trước mắt vàlâu dài được đầu tư đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác; xây dựng hệthống cáp thông tin liên lạc phục vụ các mạng truyền hình, bưu điện, internet…

5.7.Thoát nước thải, vệ sinh môi trường:

- Thoát nước thải: Nước thải sinh hoạt của các đơn vị đượcxử lý sơ bộ qua bể tự hoại và nước thải sản xuất được thu bằng hệ thống cốngthoát nước thải D200, D300, D400, D500 đặt dưới vỉa hè và xây dựng trạm bơmnâng bậc cho khu vực phía đông bắc đưa về trạm xử lý nước thải của KCN, xử lýđạt yêu cầu theo quy định trước khi xả ra hệ thống thoát nước mưa.

- Vệ sinh môi trường: Chất thải phân thành rác thải sinhhoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại được thu gom hàng ngày, sử dụngxe chuyên dụng chuyên chở đến khu xử lý rác thải, chất thải của địa phương vàkhu vực.

5.8. Các biện pháp bảo vệ môi trường.

Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước thải,nước mưa; thực hiện tốt các công tác vệ sinh công cộng, thu gom triệt để lượngrác thải, chất thải phát sinh hàng ngày; xây dựng quy chế, quy định về vệ sinhmôi trường khu công nghiệp; hạn chế gây ô nhiễm môi trường, thực hiện tốt cácchương trình vệ sinh cộng đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng trong khu vực quyhoạch phải tuân thủ theo QHCTXD TL1/500 được phê duyệt tại quyết định này, chịutrách nhiệm toàn bộ về những thiệt hại do không thực hiện đúng quy hoạch đượcduyệt. Giao UBND huyện Tam Dương phối hợp với Sở Xây dựng , UBND xã Hợp Châu;UBND huyện Tam Đảo, UBND các xã Hợp Châu, Tam Quan, Hồ Sơn tổ chức công bố côngkhai quy hoạch.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành: Xây dựng,Tài nguyên - Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Ban quảnlý các khu công nghiệp; UBND huyện Tam Dương; UBND huyện Tam Đảo; UBND xã KimLong - huyện Tam Dương, UBND xã Hợp Châu, UBND xã Tam Quan, UBND xã Hồ Sơn –huyện Tam Đảo và Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị có liên quan căn cứ quyếtđịnh thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng