UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2732/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 29 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH PHÚ THỌ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung một số điều của các Nghị định liên quan dến kiểm soát thủ tục hành chính;Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chitiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắtbuộc;

Xét đề nghị của Giám đốc SởTư pháp và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố kèm theoQuyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực Du lịchthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết địnhsố 799/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể Thao và Du lịch; Nội vụ, Tưpháp; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Các Bộ: VHTT&DL, Tư pháp;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Như điều 3;
- Sở Tư pháp (03b);
- PVP (Ô. Xuyên);
- Lưu: VT, VX2, VX5, NC1 (35b).

CHỦ TỊCHChu Ngọc Anh

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ LĨNH VỰCDU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNHPHÚ THỌ

(Banhành kèm theo Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 29 /10/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh Phú Thọ)

PHẦNI

DANHMỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục TTHC được sửađổi, bổ sung về lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch (tại Quyết định số 779/QĐ- UBND, ngày 26/3/2012 củaChủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TÊN VBQPPL QUY ĐỊNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Lĩnh vực Du lịch

1

Đăng ký hạng, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (từ 3 đến 5 sao, hạng cao cấp).

Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

2

Đăng ký lại hạng, xếp lại hạng cơ sở lưu trú du lịch (từ 3 đến 5 sao, hạng cao cấp).

3

Đăng ký hạng, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 đến 2 sao.

4

Đăng ký lại hạng, xếp lại hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 đến 2 sao.

5

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh LTDL cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở LTDL khác.