BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
----------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo
Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2012 - 2015
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạoChương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2012 - 2015, bao gồm những thành viên có tên sau đây:
1. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh - Trưởng ban chỉ đạo;
2. Ông Lê Đức Chương - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Phó Trưởng ban;
3. Ông Lê Tấn Đạt - Hiệu trưởng - Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng - Ủy viên;
4. Ông Lương Hồng Quang - Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;
5. Ông Phạm Trung Lương - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch - Ủy viên.
Điều 2. Ban Chỉ đạo có trrách nhiệm tổ chức, chỉ đạo việc xây dựng Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2012 - 2015
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu theo quy định hiện hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng(để báo cáo);
- Lưu: VT, KHCNMT, KD.20.
BỘ TRƯỞNG
(đã ký)
Hoàng Tuấn Anh