BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
---------------------
Số: 2734/QĐ- BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 7năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Quản lý
Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu
­­­­­­­­­­­­­­­------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Quản lý “Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu” (Danh sách thành viên Ban Quản lý kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Ban Quản lý có nhiệm vụ:
1. Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
2. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với các lĩnh vực do Bộ quản lý;
3. Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, chương trình, kế hoạch, và quy hoạch của Bộ;
4. Tổng hợp kế hoạch hàng năm từ năm 2012 đến năm 2015 và điều phối chung các hoạt động;
5. Hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đôn đốc tổng hợp việc xây dựng và triển khai thực hiệ Kế hoạch hành động trình Lãnh đạo Bộ;
6. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác: nghiên cứu đề xuất các biện pháp bảo tồn các di tích văn hóa, khu du lịch thích ứng với biến đổi khí hậu;
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu theo quy định hiện hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, KHCNMT, KD.20.
BỘ TRƯỞNG
(đã ký)
Hoàng Tuấn Anh
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
--------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

DANH SÁCH BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
QUỐC GIA VỀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
(Ban hành theo Quyết định số: 2734 /QĐ - BVHTTDL, ngày25 tháng 7 năm 2012
của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch)
--------------------------

Stt
Họ và tên
Đơn vị công tác
Chức danh
1.
Ông Lê Đức Chương
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Trưởng ban
2.
Ông Phạm Trung Lương
Viện Nghiên cứu phát triển du lịch
Ủy viên
3.
Ông Nguyễn Quốc Quỳ
Văn phòng Bộ
Ủy viên
4.
Ông Lương Hồng Quang
Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
Ủy viên
5.
Ông Võ Văn Vũ
Trường Đại học
Thể dục thể thao Đà Nẵng
Ủy viên
6.
Ông Nguyễn Sinh Thành
Trường Đại học
Thể dục thể thao Đà Nẵng
Ủy viên
7.
Bà Trần Thị Lan
Viện Nghiên cứu phát triển du lịch
Ủy viên
8.
Bà Trần Thị Thủy
Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
Ủy viên
9.
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
Văn phòng Bộ
Ủy viên
10.
Ông Nguyễn Việt Tùng
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Ủy viên
11.
Bà Võ Thị Kim Dung
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Thư ký