UBND TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2734/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 05 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNHCHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNGNAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namthông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủsửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tảitạiVăn bản số 5085/SGTVT-VP ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờtrình số 89/TTr-STP ngày 29 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộthủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tảitỉnhĐồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký và thay thế các Quyếtđịnh số 298/QĐ-UBND ngày 30/01/2012; Quyết định đính chính số 953/QĐĐC-UBND ngày 05/4/2012và Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 04/4/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã LongKhánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 2734/QĐ-UBND năm 2014 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai