BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2737/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHDANH MỤC CÁC THÀNH PHẦN CỦA TÚI DỤNG CỤ CÔ ĐỠ THÔN, BẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chứccủa Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-BYT quy định tiêuchuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ -Trẻ em và Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danhmục các thành phần của Túi dụng cụ cô đỡ thôn, bản”.

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương, chủ nhiệm các chương trình, dự án đầu tư cho lĩnh vực y tếcăn cứ “Danh mục các thành phần của Túi dụng cụ cô đỡ thôn, bản” quy định tạiĐiều 1 của Quyết định này để xây dựng kế hoạch mua sắm hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngàyký, ban hành. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng các Vụ: Trangthiết bị và Công trình y tế, Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Thủ trưởng các đơn vị cóliên quan thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, Thủ trưởng y tế các Ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Y tế các Bộ, Ngành:
- Website Bộ Y tế;
- Lưu: VT, BM-TE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

DANH MỤC

CÁC THÀNH PHẦN TÚIDỤNG CỤ CÔ ĐỠ THÔN, BẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2737/QĐ-BYT , ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Bộtrưởng Bộ Y tế)

TT

Tên trang thiết bị

Đơn vị

Slượng

Ghi chú

1

Gói đỡ đẻ sạch

Gói

05

Thành phần theo Quyết định số 3245/QĐ-BYT ngày 30/08/2013;

- Cấp bổ sung khi hết

2

Bộ đỡ đẻ, bao gồm:

Kẹp dài sát khuẩn

Cái

02

Kéo thẳng đầu tù

Cái

01

Kẹp thẳng có mấu

Cái

02

Hộp đựng dụng cụ bằng inox có nắp kín

Cái

01

3

Bộ khám thai, bao gồm:

Bảng tính tuổi thai

Cái

01

ng nghe tim thai

Cái

01

Thước dây (đo chiều cao tử cung, vòng bụng)

Cái

01

Máy đo huyết áp/Huyết áp kế

Cái

01

Ống nghe tim phổi

Cái

01

Que thử protein niệu

Que

20

Cấp bổ sung khi hết

Test thử thai

Bộ

05

4

Nhiệt kế đo thân nhiệt

Cái

01

5

Gạc y tế (đóng sẵn trong bao vô khuẩn)

Túi

02

Cấp bổ sung khi hết, quá hạn hoặc vỡ, hỏng

6

Băng cuộn 10cm x 1m

Cuộn

04

7

Băng keo y tế 2cm x 5m

Cuộn

01

8

Bông thấm nước y tế 25 gam (đóng sẵn trong bao vô khuẩn)

Gói

05

9

Povidon iod 10% 100ml

Lọ

01

10

Cồn sát khuẩn y tế 70° - 50ml

Lọ

01

11

Cồn sát khuẩn y tế 90° - 50ml

Lọ

01

12

Đèn pin kèm theo 2 pin.

Cái

01

Cấp bổ sung pin khi hết pin

13

Túi đựng dụng cụ y tế

Cái

01

Có quai đeo và vách cứng