ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2 (2006 - 2010 có xét đến 2015)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/12/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/12/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP , ngày 24/01/2005 của Chính phủ Về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 30/2006/QĐ-BCN , ngày 31/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về quản lý các dự án điện độc lập;

Căn cứ công văn số: 7337/BCT-NL ngày 20/8/2008 của Bộ Công thương về việc thỏa thuận thống nhất để UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Hà Giang (giai đoạn 2)

Xét hồ sơ Quy hoạch do Viện Năng lượng thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam lập tháng 01 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2.

1. Tên Quy hoạch: Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2 (2006 - 2010 có xét đến 2015).

2. Quy mô: Gồm 34 dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh với tổng công suất lắp máy: Nlm = 80,0 MW (chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này).

3. Nguồn vốn đầu tư: Huy động các nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu và các nguồn vốn tín dụng của các tổ chức, các tổng công ty, công ty, các doanh nghiệp trong nước để đầu tư từng công trình theo quy định của luật Đầu tư.

4. Hình thức đầu tư: Theo các hình thức:

- Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO).

- Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

- Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO).

Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành chức năng của Tỉnh; UBND các Huyện, Thị, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về việc thực hiện quản lý đầu tư xây dựng các dự án theo đúng quy hoạch được duyệt. Tham mưu cho UBND tỉnh cho phép các đơn vị có đủ năng lực về công nghệ - kỹ thuật - tài chính để đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện đúng tiến độ, hiệu quả để khai thác nguồn tài nguyên của tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện (thị) và các đơn vị liên quan khác trực thuộc UBND tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Trường Tô