ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc bổ sung nhiệm vụ và Tổ chức bộ máy của

Sở Tài chính - vật giá tình Lào Cai

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc Hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định 84/1999/NĐ-CP , ngày 28/8/1999 của Chính phủ về việc tổ chức lại Tổng cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp trực thuộc Bộ tài chính;

Căn cứ Thông tư số 109/1999/TT-BTC ngày 11/9/1999 của Bộ tài chỉnh; hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy quản lý tài chính doanh nghiệp của Sở Tài chính - vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông báo số 408/TT-TU , ngày 06/10/1999, kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai trong phiên họp ngày 04 – 05/10/1999 về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý, nhân sự, tài sản của Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh sang Sở Tài chính - vật giá tỉnh;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Tại Quyết định số 204/QĐ-UB , ngày 21/10/1997 và Quyết định số 20/QĐ-UB ngày 03/02/1998, của UBND tỉnh: đã giao cho Sở Tài chính - vật giá tỉnh 12 nhiệm vụ; Nay giao bổ sung thêm 05 nhiệm vụ và 04 quyền hạn trong việc quản lý tài chính doanh nghiệp, đã được quy định tại Thông tư số 109/1999/TT-BTC ngày 11/9/1999 của Bộ Tài chính, cho Sở Tài chính - vật giá tỉnh.

Điều 2. Để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn về quản lý tài chính doanh nghiệp; Sở Tài chính - vật giá tỉnh được phép thành lập thêm Phòng “Tài chính doanh nghiệp” (trên cơ sở tiếp nhận và tổ chức lại bộ máy biên chế của Cục quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh bàn giao sang).

- Việc bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Tài chính doanh nghiệp, thực hiện theo đúng quy định về phân cấp công tác quản lý tổ chức cán bộ của tỉnh.

- Nhiệm vụ, bộ máy, biên chế của Phòng Tài chính doanh nghiệp do Giám đốc Sở Tài chính - vật giá quy định, sau khi thống nhất với Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

Điều 3. Các ông: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã trong tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - vật giá tỉnh căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng