CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 274/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 711/TTr-CP ngày 31/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Bungari (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA BUNGARI ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 274/QĐ-CTN ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Lê Thị Huyền Trang, sinh ngày 05/01/1970 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: số nhà 14, tầng 4, cửa B, nhà số 5, đường Zlaten Klas, khu Nadezda 6, thủ đô Sofia

Giới tính: Nữ

2. Đồng Văn Quyết, sinh ngày 11/11/1975 tại Hải Dương

Hiện trú tại: căn hộ số 8, tầng 2, cửa A, nhà số 45, phố O-khrit, thủ đô Sofia

Giới tính: Nam

3. Lương Thị Việt Thảo, sinh ngày 04/02/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: căn hộ số 71, tầng 4, cửa V, nhà số 153, khu Nadezda I, thủ đô Sofia.

Giới tính: Nữ