BỘ VĂN HOÁ, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO
Số: 274-QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận 5 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh

BỘ TRƯỞNG

BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

Căn cứ Điều 46 của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 19-12-1980;

Căn cứ pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh số 14/LCT-HĐNN công bố ngày 4-4-1984 của Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều 42 Luật đất đai của Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 6-1-1988 về việc quy định chế độ quản lý và sử dụng đất đai của di tích;

Qua xét duyệt hồ sơ di tích và văn bản đề nghị của ông Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Nghệ An, Hà Tây và đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Bảo tồn Bảo tàng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay công nhận 5 (năm) di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh sau đây:

Tỉnh Nghệ An (3 di tích)

1. Di tích lịch sử: Đình Tám mái - Xã Quỳnh Thuận - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An.

2. Di tích lịch sử: Đình Long An - Xã Diễn Trường - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An.

3. Di tích lịch sử: Nhà thờ họ Uông - trong làng Lộc Đa (Làng Đỏ) - Xã Hưng Lộc - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.

Thành Phố Hà Nội (1 di tích)

4. Di tích lịch sử và nghệ thuật: Đình - Chùa Tàm Xá - Xã Tàm Xá - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội.

Tỉnh Hà Tây (1 di tích)

5. Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Phượng Cách - Xã Phương Cách - Huyện Quốc Oai, Tỉnh Hà Tây.

Điều 2.- Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong những khu vực bảo vệ của di tích đã khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở Di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin và Thể thao.

Điều 3.- Uỷ ban Nhân dân các cấp thực hiện quyền quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh theo pháp luật quy định.

Điều 4.- Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo tồn Bảo tàng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân và Giám đốc Sở Văn hoá thông tin các tỉnh Nghệ An, Hà Nội, Hà Tây có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Vũ Khắc Liên