THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

VIÊT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 274-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 1974

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIỮ NGUYÊN TÌNH HÌNH BIÊN CHẾ GIÁO VIÊN CHUYÊN TRÁCH BỔ TÚC VĂN HOÁ VÀ GIÁO VIÊN MẪU GIÁO, VỠ LÒNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục,
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp ngày 19 tháng 9 năm 1974.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Những giáo viên chuyên trách bổ túc văn hoá và giáo viên mẫu giáo, vỡ lòng hiện đang ở trong biên chế Nhà nước vẫn đựơc giữ nguyên trong biên chế.

Điều 2.- Các ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ Lao động, Bộ Tài chính, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Trưởng Ban Tổ chức của Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban hành chính các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGLê Thanh Nghị