UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2740/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 06 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM, GIAIĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDvà UBND ngày 26/11/năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về pháttriển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020;

Theo đề nghị của Sở Giaothông vận tải tại Tờ trình số 1155/TTr-SGTVT ngày 31/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triểngiao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020 kèmtheo quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tảichủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã,thành phố trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đềán đạt mục tiêu đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lựckể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triểnkhai thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: GTVT, TC (b/c);
- TVTU, TTHĐND, TT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh;
- CPVP;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, TH, KTN.
(E:\Dropbox\HUNG\Giao thong\quyet dinh\QD 2015\7.PD De an GTNT 2016 - 2020.doc)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 2740/QĐ-UBND 2015 phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Quảng Nam