ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2740/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 20 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNGBỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNHTHUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xâydựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xâydựng công trình - Phần Sửa chữa;

Căn cứ Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xâydựng công trình - Phần Xây dựng (bổ sung, thay thế);

Căn cứ Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xâydựng công trình - Phần Xây dựng (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xâydựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Bộ đơn giá xây dựng côngtrình do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Công văn số 5886/UBND-ĐTQH ngày 24tháng 12 năm 2007;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xâydựng tại Tờ trình số 1743/TTr-SXD ngày 11 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Bộđơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Phần sửa chữa - sửađổi và bổ sung) để bổ sung vào Bộ đơn giá xây dựng công trình (Phần xây dựng -lắp đặt - khảo sát) được công bố kèm theo Công văn số 5886/UBND-ĐTQH ngày 24tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm:

1. Phần Sửa chữa.

2. Phần Xây dựng (bổ sung, thay thế).

3. Phần Xây dựng (sửa đổi, bổ sung).

4. Phần Lắp đặt (sửa đổi, bổ sung).

Điều 2. Bộ đơn giá xây dựng công trình trênđịa bàn tỉnh Bình Thuận (Phần Sửa chữa - Sửa đổi và bổ sung) là cơ sở tham khảođể xác định chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư và dự toán công trình, quảnlý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Những nội dung công bố tại Bộ đơn giá này được chiếttính theo các mã hiệu định mức (thay thế hoặc sửa đổi) sẽ thay thế và bãi bỏcác mã hiệu định mức tương ứng của Bộ đơn giá đã công bố kèm theo Công văn số5886/UBND-ĐTQH ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệmtổ chức, triển khai, phổ biến và hướng dẫn thực hiện bộ đơn giá xây dựng côngtrình công bố kèm theo Quyết định này. Tổng hợp những vấn đề vướng mắc, phátsinh trong quá trình thực hiện để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyếtđịnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thihành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương