BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai
thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam
đến năm 2020, tầm nhìn 2030”
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.
Điều 2. Kinh phí thực hiện Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược được bố trí trong dự toán ngân sách sự nghiệp của Bộ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (KGVX);
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, GĐ, HN (180).
BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh