ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2747/QĐ-UBND

Huế, ngày 11 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI TRỢ CẤP TIỀN ĂN CHO ĐỐI TƯỢNG NUÔI DƯỠNG XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngNhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcsố 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002, Luật sửa đổi bổ sung một số điều củaLuật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Ngân sáchNhà nước;

Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp cácđối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Quyết định số 2873/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thi hành một số chủ trương,biện pháp tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Công văn số 2671/TC-HCSN ngày 11 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời mức trợ cấp tiền ăn cho các đối tượng xã hội đượcnuôi dưỡng tại các trung tâm nuôi dưỡng xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh vàXã hội quản lý như sau:

1. Trung tâm nuôi dưỡng Người cóCông cách mạng: 230.000 đồng/người/tháng (hai trăm ba mươi ngàn đồng);

2. Trung tâm Bảo trợ xã hội:360.000 đồng/người/tháng (ba trăm sáu mươi ngàn đồng);

3. Trung tâm nuôi dưỡng xã hội:320.000 đồng/người/tháng (ba trăm hai mươi ngàn đồng).

Điều 2. Nguồn kinh phí để chi trả trợ cấp trong dự toán ngân sách sự nghiệpcủa ngành Lao động Thương binh và Xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2007, thaythế Quyết định số 153/QĐ-UB ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giámđốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủtrưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa