HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 275-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ VÀ THỊ TRẤN THUỘC TỈNH MINH HẢI

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến phápnăm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Minh Hải,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nayphê chuẩn việc điều chỉnh đại giới của một số xã và thị trấn thuộc các huyệnVĩnh Lợi, Thới Bình, U minh, Ngọc Hiển, Năm Căn, Phú Tân, Cái Nước, Hồng Dân,Trần Thời, Phước Long, Cà Mau và thị xã Minh Hải thuộc tỉnh Minh Hải như sau.

I. THỊ XÃ MINHHẢI:

1. Chia xã Vĩnh Trạch thành haixã lấy tên là xã Vĩnh Thuận và xã Vĩnh Hòa.

- Địa giới của xã Vĩnh Thuận ở phíabắc giáp sông Bạc Liêu, phía đông giáp rạch Chiêu Túp (xã Vĩnh Hòa), phía namgiáp biển Đông, phía tây giáp rạch Cầu Thăng (xã Vĩnh Hiệp và phường 6).

- Địa giới của xã Vĩnh Hòa ở phíabắc giáp sông Bạc Liêu, phía đông giáp kênh Xẻo nước ngọt (huyện Vĩnh Châu,tỉnh Hậu Giang), phía tây giáp rạch Chiêu Túp (xã Vĩnh Thuận), phía nam giápbiển đông.

2. Chia xã Vĩnh Lợi thành hai xãlấy tên là xã Vĩnh Hiệp và xã Vĩnh Thành.

- Địa giới của xã Vĩnh Hiệp ở phíabắc giáp phường 5 và 6 (thị xã Minh Hải), phía đông giáp rạch Cầu Thăng (xãVĩnh Thuận), phía tây giáp Bờ Mẫu (xã Vĩnh Thành), phía nam giáp biển Đông.

- Địa giới của xã Vĩnh Thành ở phíabắc giáp phường 2 và 5 (thị xã Minh Hải), phía đông giáp Bờ Mẫu (xã Vĩnh Hiệp),phía tây giáp nông trường quốc doanh Đông Hải, phía nam giáp biển Đông.

II. HUYỆN VĨNHLỢI:

1. Chia xã Vĩnh Mỹ A thành bốnxã lấy tên là xã Vĩnh Mỹ A, xã Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Thịnh và xã Vĩnh Hậu.

- Địa giới của xã Vĩnh Mỹ A ở phíabắc giáp kênh sáng Cà Mau – Bạc Liêu và Láng Bà Ốc (xã Vĩnh Lợi), phía đônggiáp kênh Chùa Phật (xã Long Hà), phía tây giáp rạng Cái Hưu (xã Vĩnh Thắng),phía Nam giáp rạch Lung Lớn (xã Vĩnh Hậu).

- Địa giới của xã Vĩnh Thắng ở phíabắc giáp kênh sáng Cà Mau – Bạc Liêu, phía đông giáp rạch Cái Hưu (xã Vĩnh MỹA), phía tây giáp kênh sáng Cái Cùng (huyện Gia Rai), phía nam giáp kênh ĐốcThiện (xã Vĩnh Thịnh).

- Địa giới của xã Vĩnh Thịnh ở phíabắc giáp kênh Đốc Thiện (xã Vĩnh Thắng), phía đông giáp rạch Hoàng Tấu (xã VĩnhHậu), phía tây giáp kênh sáng Cái Cùng (huyện Gia Rai), phía nam giáp biểnĐông.

- Địa giới của xã Vĩnh Hậu ở phíabắc giáp rạch Lung Lớn (xã Vĩnh Mỹ A), phía đông giáp kênh Chùa Phật (xã LongHà), phía tây giáp rạch Hoành Tấu (xã Vĩnh Thịnh), phía nam giáp biển Đông.

2. Chia xã Vĩnh Mỹ B thành ba xãlấy tên là xã Vĩnh Mỹ B, xã Vĩnh Bình và xã Vĩnh An.

- Địa giới của xã Vĩnh Mỹ B ở phíabắc giáp xã Vĩnh Bình, phía đông giáp kênh cầu số hai đi Phước Long (xã VĩnhAn), phía Tây giáp lung Bàu Tượng (huyện Gia rai), phía nam giáp kênh sáng CàMau – Bạc Liêu.

- Địa giới của xã Vĩnh Bình ở phíabắc và đông bắc giáp kênh cầu số hai đi Phước long, phía tây giáp lung Bàu Xáng(huyện Giá Rai), phía nam giáp xã Vĩnh Mỹ B.

- Địa giới của xã Vĩnh An ở phíabắc giáp kênh Bàu Xáng và kênh Chống Xe (xã Minh Tân), phía đông giáp kênh ĐiềnMới (xã Minh Diệu) và xã Vĩnh Lợi, phía tây giáp kênh cầu số hai đi Phước Long,phía nam giáp kênh sáng Cà Mau – Bạc Liêu.

3. Chia xã Châu thới thành ba xãlấy tên là xã Châu Thới, xã Thới Chiến và xã Thới Thắng.

- Địa giới của xã Châu Thới ở phíabắc giáp rạch Bảy Mậu (xã Vĩnh Hưng) và rạch Tuần Xu, phía đông giáp xã ThớiThắng, phía tây giáp kênh Quảng Lộ - Ngan Dừa, phía nam giáp rạch Giồng Bốm (xãThới Chiến).

- Địa giới của xã Thới Chiến ở phíabắc giáp rạch Giồng Bốm (xã Châu Thới), phía đông giáp rạch Trà Hất (xã ThớiThắng), phía tây giáp kênh Quảng Lộ - Ngan Dừa, phía nam giáp rạch Cái Dày (xãLong Thạnh),

- Địa giới của xã Thới Thắng ở phíabắc giáp xã Châu Hưng (tỉnh Hậu Giang), phía đông giáp kênh sáng đi Sóc Trăng,phía tây giáp xã Châu Thới và Thới Chiến, phía nam giáp xã Long thạnh và xã HòaHưng.

4. Chia xã Hưng Hội thành hai xãlấy tên là xã Hưng Hội và xã Hưng Thành.

- Địa giới của xã Hưng Hội ở phíabắc giáp rạch Dây Keo (xã Châu Hưng), phía đông giáp kênh tiêu nước mặn (xãHưng Thành), phía tây giáp xã Hòa Hưng, phía nam giáp sông Bạc Liêu (huyện VĩnhChâu, tỉnh Hậu Giang).

- Địa giới của xã Hưng Thành ở phíabắc giáp rạch Cà Mau (xã Gia Hòa, tỉnh Hậu Giang), phía đông giáp sông Vàm Lẽo(xã Hòa Tú, tỉnh Hậu Giang), phía tây giáp kênh tiêu nước mặn (xã Hưng Hội),phía nam giáp sông Bạc Liêu (tỉnh Hậu Giang).

5. Chia xã Long Thạnh thành haixã lấy tên là xã Long Thạnh và xã Long Hà.

- Địa giới của xã Long Thạnh ở phíabắc giáp rạch Cái Dày (xã Thới Chiến), phía đông giáp rạch Trà Kha (xã HòaHưng), phía tây giáp xã Minh Diệu và xã Vĩnh Lợi, phía nam giáp kênh sáng CàMau – Bạc Liêu.

- Địa giới của xã Long Hà ở phíabắc giáp kênh sáng Cà Mau – Bạc Liêu và Láng Bà Ốc (xã Vĩnh Lợi), phía đônggiáp thị xã Minh Hải và nông trường Đông Hải, phía tây giáp kênh Chùa Phật (xãVĩnh Mỹ A và Vĩnh Hậu), phía nam giáp biển Đông.

6. Chia xã Vĩnh Hưng thành haixã lấy tên là xã Vĩnh Hưng và xã Vĩnh Hùng.

- Địa giới của xã Vĩnh Hưng ở phíabắc giáp kênh sáng Cạp (huyện Phước Long), phía đông giáp kênh Quảng Lộ - NganDừa, phía tây giáp xã Minh Tân, phía nam giáp xã Minh Diệu.

- Địa giới của xã Vĩnh Hùng ở phíabắc giáp xã Mỹ Quới (tỉnh Hậu Giang), phía đông giáp xã Châu Hưng (tỉnh Hậu Giang),phía tây giáp kênh Quảng Lộ - Ngan Dừa, phía nam giáp rạch Bảy Hậu (xã Châu Thới).

7. Chia xã Minh Diệu thành haixã lấy tên là xã Minh Diệu và xã Minh Tân.

- Địa giới của xã Minh Diệu ở phíabắc giáp xã Vĩnh Hưng, phía đông giáp kênh Quảng Lộ - Ngan Dừa, phía tây giápkênh Điền Mới (xã Vĩnh An), phía nam giáp xã Vĩnh Lợi.

- Địa giới của xã Minh tân ở phíabắc giáp kênh Hào Sén (huyện Phước Long), phía đông giáp xã Minh Diệu và xãVĩnh Hưng, phía tây giáp kênh sáng cầu số hai đi Phước Long (xã Vĩnh Bình),phía nam giáp kênh Bàu Xáng và kênh Chống Xe (xã Vĩnh An).

8. Chia xã Châu Hưng thành ba xãlấy tên là xã Châu Hưng, xã Phước Hưng và xã Hòa Hưng.

- Địa giới của xã Châu Hưng ở phíabắc giáp rạch Chốt Tranh (huyện Thạnh Trị, tỉnh Hậu Giang), phía đông giáp xãHưng Thành, phía đông giáp xã Hưng Thành, phía tây giáp xã Phước Hưng, phía namgiáp xã Hưng Hội và xã Hóa Hưng.

- Địa giới của xã Phước Hưng ở phíabắc giáp huyện Thạnh Trị (tỉnh Hậu Giang), phía đông giáp xã Châu Hưng, phíatây giáp kênh Sóc Trăng (xã Thới Thắng), phía nam giáp rạch Cà Mau (xã HòaHưng).

- Địa giới của xã Hòa Hưng ở phíabắc giáp rạch Cà Mau (xã Phước Hưng), phía đông giáp rạch Dây Keo (xã HưngHội), phía tây giáp rạch Trà Khà (xã Long Thạnh), phía nam giáp thị xã Minh Hải.

9. Xã Hòa Bình đổi tên thành xãVĩnh Lợi

Địa giới của xã Vĩnh Lợi ở phía bắcgiáp xã Minh Diệu, phía đông giáp xã Long Thạnh, phía tây giáp xã Vĩnh An và xãVĩnh Mỹ A, phía nam giáp xã Long Hà và xã Vĩnh Mỹ A.

III. HUYỆN HỒNGDÂN:

1. Chia xã Ninh Thạnh Lợi thànhba xã lấy tên là xã Ninh Thạnh Lợi, xã Ninh Thuận và xã Ninh Lợi.

- Địa giới của xã Ninh Thạnh ở phíabắc giáp kênh Cộng Hòa (xã Lộc Ninh A), phía đông và đông nam giáp kênh NhàViệc (xã Phước Long, huyện Phước Long), phía tây bắc giáp xã Ninh Thuận, phíatây nam giáp kênh Ông Yếm (xã Ninh Lợi).

- Địa giới của xã Ninh Thuận ở phíabắc giáp sông Cái Chanh (xã Vĩnh Hiếu), phía đông giáp sông Cái Chanh (xã VĩnhTrung và Lộc Ninh), phía tây giáp Kinh Đồn (xã Ninh Lợi) và sông Cái Cui (tỉnhKiên Giang), phía nam giáp xã Ninh Thạnh Lợi.

- Địa giới của xã Ninh Lợi ở phía bắcgiáp sông Cái Cui (tỉnh Kiên Giang) và kênh Đồng (xã Ninh Thuận), phía đông giápkênh Ông Yếm (xã Ninh Thạnh Lợi) và kênh Nhà Việc (xã Phước Long, huyện Phước Long),phía tây giáp sông Cạnh Đền (tỉnh Kiên Giang), phía nam giáp huyện Phước Long.

2. Chia xã Ninh Quới thành ba xãlấy tên là xã Ninh Quới, xã Ninh Quới A và xã Ninh Quới B.

- Địa giới của xã Ninh Quới ở phíabắc giáp Vàm Lá Viết (tỉnh Hậu Giang), phía đông giáp Vàm Ngàn Kè và kinh NgànKè (tỉnh Hậu Giang), phía tây giáp sông Lá Viết (xã Ninh Hòa), phía nam giápkênh chùa Ninh Phú (xã Ninh Quới A).

- Địa giới của xã Ninh Quới A ởphía bắc giáp kênh chùa Ninh Phú (xã Ninh Quới), phía đông giáp kênh Ngàn Kè(tỉnh Hậu Giang), phía tây giáp sông Lá Viết Ngọn (xã Ninh Hòa), phía nam giápsông Le Le Ba Đồng (xã Ninh Quới B).

- Địa giới của xã Ninh Quới B ởphía bắc giáp sông Le Le Ba Đồng (xã Ninh Quới A), phía đông giáp kênh Ngàn Kè(tỉnh Hậu Giang), phía tây giáp rạch Nhỏ (xã Hòa Lợi), phía nam giáp rạch ĐìaMuồn (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) và rạch Nhỏ (thị trấn Phước Long).

3. Chia xã Ninh Hòa thành hai xãlấy tên là xã Ninh Hòa và xã Hòa Lợi.

- Địa giới của xã Ninh Hòa ở phíabắc giáp tỉnh Hậu Giang, phía đông giáp sông Lá Viết (xã Ninh Quới và Ninh QuớiA), phía tây giáp sông Bà Hiền (thị trấn Ngan Dừa), phía nam giáp kênh sángNgan Dừa (xã Hòa Lợi).

- Địa giới của xã Hòa Lợi ở phíabắc giáp kênh sáng Ngan Dừa (xã Ninh Hòa), phía đông giáp xã Ninh Quới B, phíatây giáp lung Trà Ki (xã Lộc Ninh), phía tây bắc giáp kênh Đầu Sấu (xã Lộc NinhB), phía nam giáp kênh Nhà Việc (xã Phước Long và thị trấn Phước Long).

4. Chia xã Vĩnh Lộc thành ba xã lấytên là xã Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Hiếu và xã Vĩnh Trung.

- Địa giới của xã Vĩnh Lộc ở phíabắc giáp ngã ba sông Ba Đình (tỉnh Hậu Giang), phía đông và đông nam giáp kênhlộ xe Vĩnh Thuận đi Vĩnh Trung (xã Vĩnh Hiếu), phía tây và tây nam giáp sôngCái Ba Đình (tỉnh Kiên Giang).

- Địa giới của xã Vĩnh Hiếu ở phíabắc giáp sông Bàu Sáng (tỉnh Hậu Giang), phía đông giáp lung Xẻo Mây (xã LộcNinh B) và kênh Tây Ký (xã Vĩnh Trung), phía tây bắc giáp kênh lộ Vĩnh Thuận điVĩnh trung (xã Vĩnh Lộc), phía tây giáp sông Cái Chanh lớn (tỉnh Kiên Giang),phía nam giáp rạch cái Chanh (xã Ninh Thuận).

- Địa giới của xã Vĩnh Trung ở phíabắc giáp kênh mới đào (xã Vĩnh Hiếu), phía đông giáp lung Xẻo Mây (xã Lộc NinhB), phía tây giáp kênh Tây Ký (xã Vĩnh Hiếu), phía nam giáp sông Bà Ai (xã LộcNinh) và rạch Cái Chanh (xã Ninh Thuận).

5. Chia xã Lộc Ninh thành hai xãlấy tên là xã Lộc Ninh A và xã Lộc Ninh B.

- Địa giới của xã Lộc Ninh A ở phíabắc giáp lung Bà Yểm (xã Lộc Ninh B) và sông Bà Ai (xã Vĩnh Trung), phía đônggiáp lung Trà Ki (xã Hòa Lợi), phía tây giáp kênh Cộng Hòa (xã Ninh Thuận),phía đông giáp kênh Nhà Việc (xã Phước Long, huyện Phước Long), phía nam giápkênh Cộng Hòa (xã Ninh Thạnh Lợi).

- Địa giới của xã Lộc Ninh B ở phíabắc giáp kênh sáng Ngan Dừa (thị trấn Ngan Dừa), phía đông giáp kênh Đầu Sấu(xã Hòa Lợi), phía tây giáp lung Xẻo Mây (xã Vĩnh Trung và Vĩnh Hiếu), phía namgiáp lung Bà Yểm (xã Lộc Ninh A).

6. Thành lập thị trấn huyện lỵcủa huyện Hồng Dân lấy tên là thị trấn Ngan Dừa.

Địa giới của thị trấn Ngan Dừa ởphía bắc giáp Vàm Ngan Dừa (tỉnh Hậu Giang), phía đông giáp sông Bà Yểm (xã NinhHòa), phía tây và tây nam giáp kênh sáng Ngan Dừa.

IV. HUYỆN PHƯỚCLONG:

1. Chia xã Vĩnh Phú Đông thànhbốn xã lấy tên là xã Vĩnh Phú Đông, xã Đông Phú, xã Hưng Phú và xã Đông Nam.

- Địa giới của xã Vĩnh Phú Đông ởphía bắc giáp rạch Đìa Muốn (xã Ninh Quới B), phía đông giáp kênh Phước Ba (xãHưng Phú), phía tây giáp Đường Lung (thị trấn Phước Long) và kênh sáng PhụngHiệp, phía nam giáp kênh Thầy Thép (xã Đông Nam).

- Địa giới của xã Đông phú ở phíabắc giáp rạch Nhỏ (xã Đông Nam) và Đường Lung (xã Hưng Phú), phía đông giápkênh Vĩnh Phú Nam (huyện Vĩnh Lợi), phía tây giáp kênh sáng Phước Long (xã VĩnhThanh), phía nam giáp kênh Vĩnh Phú Nam (huyện Vĩnh Lợi).

- Địa giới của xã Hưng Phú ở phíabắc giáp kênh sáng Ngan Dừa và rạch Đìa Muồn (xã Ninh Quới B), phía đông giápkênh thủy lợi cấp II (xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi) và kênh sáng Ngan Dừa, phíatây giáp rạch nhỏ (xã Đông Nam) và kênh Phước Ba (xã Vĩnh Phú Đông), phía namgiáp Đường Lung (xã Đông Phú).

- Địa giới của xã Đông Nam ở phía bắc giáp kênh Thầy Thép (xã Vĩnh Phú Đông), phía đông giáp rạch Nhỏ (xã HưngPhú), phía tây giáp kênh sáng Phước Long và Đường Lung (thị trấn Phước Long),phía nam giáp rạch Nhỏ (xã Đông Phú).

2. Chia xã Vĩnh Phú Tây thành baxã lấy tên là xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hồng và xã Vĩnh Tiến.

- Địa giới của xã Vĩnh Thạnh ở phíabắc giáp kênh sáng Phước Long, phía đông giáp xã Đông Phú và huyện Vĩnh Lợi,phía tây giáp kênh Đào (xã Vĩnh Lợi), phía nam giáp kênh Trưởng Tòa (huyện GiáRai).

- Địa giới của xã Vĩnh Hồng ở phíabắc giáp Đường Lung (thị trấn Phước Long) và kênh sáng Phước Long, phía đônggiáp kênh Đào (xã Vĩnh Thạnh), phía tây giáp kênh Đào (xã Vĩnh Tiến), phía namgiáp kênh Ranh Hạt (huyện Giá Rai).

- Địa giới của xã Vĩnh Tiến ở phíabắc giáp Đường Lung (thị trấn Phước Long), phía đông giáp kênh Đào (xã VĩnhHồng), phía tây giáp kênh sáng Phụng Hiệp, phía nam giáp Lung Trà Ngo (xã PhongHòa) và kênh Ranh Hạt (huyện Giá Rai).

3. Chia xã Phước Long thành haixã lấy tên là xã Phước Long và xã Phước Tây.

- Địa giới của xã Phước Long ở phíabắc giáp kênh Nhà Việc (xã Hòa Lợi), phía đông giáp kênh sáng Phụng Hiệp vàkênh Nhà Việc (thị trấn Phước Long), phía tây giáp ngã tư Tám Toõng (xã LộcNinh A và Ninh Thạnh Lợi) và kênh Nhà Việc (xã Ninh Lợi), phía nam giáp kênh NôngTrường (xã Phước Tây).

- Địa giới của xã Phước Tây ở phíabắc giáp kênh Nông Trường (xã Phước Long), phía đông giáp kênh sáng Phụng Hiệp,phía tây giáp kênh Nhà Việc (xã Ninh Lợi), phía nam giáp Lung Trà Ngo (xã PhongHiệp).

4. Chia xã Phong Thạnh Tây thànhba xã lấy tên là xã Phong Dân, xã Phong Hòa và xã Phong Hiệp.

- Địa giới của xã Phong Dân ở phíabắc giáp kênh thủy lợi cấp hai (xã Phong Hiệp) và lung số 8, phía đông giápkênh sáng Phụng Hiệp, phía tây giáp rạch Nhỏ (huyện Thới Bình), phía nam giáp rạchNhà Thờ (huyện Giá Rai).

- Địa giới của xã Phong Hòa ở phíabắc giáp kênh sáng Phụng Hiệp, phía đông bắc giáp Lung Trà Ngo (xã Vĩnh Tiến),phía đông giáp kênh thủy lợi (huyện Giá rai), phía tây giáp kênh sáng PhụngHIệp, phía nam giáp kênh Chủ Chí (huyện Giá Rai).

- Địa giới của xã Phong Hiệp ở phíabắc giáp Lung Trà Ngo (xã Phước Tây), phía đông giáp kênh sáng Phụng Hiệp, phíatây giáp lung số 8, phía nam giáp kênh thủy lợi cấp hai (xã Phong Dân).

5. Thành lập thị trấn huyện lỵcủa huyện Phước Long lấy tên là thị trấn Phước Long.

Địa giới của thị trấn Phước Long ởphía bắc giáp kênh Nhà Việc (huyện Hồng Dân), phía đông giáp kênh sáng PhụngHiệp và Đường Lung (xã Đông Nam và Vĩnh Phú Đông), phía tây giáp kênh Nhà Việc(xã Phước Long), phía nam và tây nam giáp Đường Lung (xã Vĩnh Tiến và VĩnhHồng),

V. HUYỆN NGỌCHIỂN:

1. Chia xã Tân Duyệt thành bốnxã và một thị trấn lấy tên là xã Tân Duyệt, xã Tân Hồng, xã Tân Dân, xã TânChánh và thị trấn Ngọc Hiển.

- Địa giới của xã Tân Duyệt ở phíabắc giáp Lung Quạt Bát (huyện Cái Nước) và Mương Điều (xã Thành Điền), phíađông giáp sông Xóm Ruộng (thị trấn Ngọc Hiển), phía tây giáp đập Cây Trâm(huyện Cái Nước), phía nam giáp kênh Chống Mỹ (xã Tân Hồng).

- Địa giới của xã Tân Hồng ở phíabắc giáp kênh Chống Mỹ (xã Tân Duyệt), phía đông giáp sông Đầm Dơi (xã TânChánh), phía tây giáp rạch Cây Keo (huyện Cái Nước), phía nam giáp rạch Bàu Sen(xã Ngọc Chánh).

- Địa giới của xã Tân Dân ở phíabắc giáp lung Bạch Cây Dương (xã Tạ An Khương), phía đông giáp sông Tân Thành(xã Tân Đức), phía tây giáp thị trấn Ngọc Hiển, phía nam giáp kênh Lò Gạch (xãTân Chánh).

- Địa giới của xã Tân Chánh ở phíabắc giáp kênh Lò Gạch (xã Tân Dân), phía đông giáp sông Tân Thành (xã LongHòa), phía tây giáp sông Đầm Dơi (xã Tân Hồng), phía nam giáp sông Đầm Dơi (xãNgọc Chánh) và sông Tân Thành (xã Nguyễn Huân).

Thành lập thị trấn huyện lỵ củahuyện Ngọc Hiển lấy tên là thị trấn Ngọc Hiển.

Địa giới của thị trấn Ngọc Hiển ởphía bắc giáp rạch Cây Nổ (xã Tạ An Khương), phía đông giáp xã Tạ An Khương vàxã Tân Dân, phía tây giáp sông Xóm Ruộng (xã Tân Duyệt), phía nam giáp xã TânDuyệt.

2. Chia xã Quách Phẩm B thànhhai xã lấy tên là xã Ngọc Chánh và xã Tân Hùng.

- Địa giới của xã Ngọc Chánh ở phíabắc giáp rạch Bàu Sen (xã Tân Hồng), phía đông giáp sông Đầm Dơi (xã TânChánh), phía tây giáp rạch Cái Keo (huyện Năm Căn), phía nam giáp kênh NgôThiện Cân (xã Tân Hùng).

- Địa giới của xã Tân Hùng ở phíabắc giáp xã Ngọc Chánh, phía đông giáp sông Đầm Dơi (xã Nguyễn Huân), phía tâygiáp xã Tân Điền (huyện Năm Căn), phía nam giáp xã Thạnh Tùng (huyện Năm Căn).

3. Chia xã Tạ An Khương thànhbốn xã lấy tên là xã Thành Điền, xã Tân Mỹ, xã Thới Phong và xã Tạ AnKhương.

- Địa giới của xã Thành Điền ở phíabắc giáp sông Gành Hào, phía đông giáp kênh Bồn Bồn (xã Tân Mỹ) và kênh Cây Nổ(xã Tạ An Khương), phía tây giáp rạch Mương Điều (huyện Cái Nước), phía namgiáp xã Tân Duyệt.

- Địa giới của xã Tân Mỹ ở phía bắcgiáp sông Gành Hào, phía đông giáp kênh Kỹ Thuật (xã Thới Phong), phía tây giápkênh Bồn Bồn (xã Thành Điền), phía nam giáp kênh Sáu Thước (xã Tạ An Khương).

- Địa giới của xã Thới Phong ở phíabắc giáp sông Gành Hào, phía đông giáp kênh Chà Là và kênh Cây Mét (xã HiệpBình), phía tây giáp kênh Kỹ Thuật (xã Tân Mỹ), phía nam giáp xã Tạ An Khương.

- Địa giới của xã Tạ An Khương ởphía bắc giáp kênh Sáu Thước (xã Tân Mỹ), phía đông giáp sông Tân Lợi (xã TânĐức), phía tây giáp kênh Cây Nổ (xã Thành Điền), phía nam giáp lung rạch CâyDương (xã Tân Dân).

4. Chia xã Tân Thuận thành nămxã lấy tên là xã Tân Đức, xã Hiệp Bình, xã Thuận Hoà, xã Tân Lập và xã TânThuận.

- Địa giới của xã Tân Đức ở phíabắc giáp kênh 30-4 (xã Hiệp Bình), phía đông giáp xã Tân Lập, phía tây giápsông Tân Thành (xã Tân Dân) và sông Tân Lợi (xã Tạ An Khương), phía nam giáp xãLong Hòa.

- Địa giới của xã Hiệp Bình ở phíabắc giáp sông Gành Hào, phía đông giáp xã Thuận Hòa, phía tây giáp xã ThớiPhong, phía nam giáp kênh 30-4 (xã Tân Đức) và rạch Chũ Biện (xã Tân Lập).

- Địa giới của xã Thuận Hòa ở phíabắc giáp sông Gành Hào, phía đông giáp xã Tân Thuận, phía tây giáp xã HiệpBình, phía nam giáp xã Tân Lập.

- Địa giới của xã Tân Lập ở phíabắc giáp rạch Chũ Biện (xã Hiệp Bình và Thuận Hòa), phía đông giáp xã TânThuận, phía tây giáp xã Tân Đức, phía nam giáp rạch Bọng Két (xã Long Hòa vàTân Tiến).

- Địa giới của xã Tân thuận ở phíabắc giáp sông Gành Hào, phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp xã Thuận Hòa vàxã Tân Lập, phía nam giáp rạch Bọng Két (xã Tân Tiến).

5. Chia xã Tân tiến thành bốn xãlấy tên là xã Nguyễn Huân, xã Long Hòa, xã Tân Tiến và xã Phú Hải.

- Địa giới của xã Nguyễn Huân ởphía bắc giáp rạch Vàm Ngựa (xã Long Hòa), phía đông giáp rạch Cái Bẹ (xã PhúHải), phía tây giáp sông Tân Thành (xã Tân Chánh và Tân Hùng), phía nam giápsông Đầm Dơi (huyện Năm Căn).

- Địa giới của xã Long Hòa ở phíabắc giáp xã Tân Đức, phía đông giáp sông Nhà Ngoãn (xã Tân Tiến), phía tây giápsông Tân Thành (xã Tân Chánh), phía nam giáp rạch Vàm Ngựa (xã Nguyễn Huân).

- Địa giới của xã Tân Tiến ở phíabắc giáp rạch Bọng Két (xã Tân Lập và Tân Thuận), phía đông giáp biển Đông,phía tây giáp sông Nhà Ngoãn (xã Long Hòa), phía nam giáp xã Phú Hải.

- Địa giới của xã Phú Hải ở phíabắc giáp xã Tân Tiến, phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp rạch Cái Bẹ (xãNguyễn Huân), phía nam giáp huyện Năm Căn.

VI. HUYỆN THỚIBÌNH

1. Chia xã Biển Bạch thành bốnxã lấy tên là xã Biển Bạch Tây, xã Biển Bạch Tân, xã Biển Bạch và xã BiểnBạch Đông.

- Địa giới của xã Biển Bạch Tây ởphía bắc giáp tỉnh Kiên Giang, phía đông giáp kênh Ranh Hạt (tỉnh Kiên Giang),phía tây giáp kênh Lâm Trường (huyện U Minh), phía nam giáp xã Biển Bạch Tân.

- Địa giới của xã Biển Bạch Tân ởphía bắc giáp xã Biển Bạch Tây, phía đông giáp kênh Ranh Hạt (tỉnh Kiên Giang),phía tây giáp kênh Lâm Trường (huyện U Minh), phía nam giáp xã Biển Bạch.

- Địa giới của xã Biển Bạch ở phíabắc giáp xã Biển Bạch Tân, phía đông giáp kênh Ranh Hạt (tỉnh Kiên Giang), phíatây giáp kênh Lâm Trường (huyện U Minh), phía nam giáp xã Biển Bạch Đông.

- Địa giới của xã Biển Bạch Đông ởphía bắc giáp xã Biển Bạch, phía đông giáp kênh Ranh hạt (tỉnh Kiên Giang),phía tây giáp kênh Lâm trường (huyện U Minh), phía nam giáp xã Trí Phải Tây vàxã Thới Thuận.

2. Chia xã Trí Phải thành bốn xãlấy tên là xã Trí Phải Tây, xã Trí Phải Trung, xã Trí Phải Đông và xã TríPhải.

- Địa giới của xã Trí Phải Tây ởphía bắc giáp Biển Bạch Đông, phía đông giáp kênh Ranh Hạt (tỉnh Kiên Giang),phía tây giáp xã Thới Thuận, phía nam giáp xã Trí Phải Trung.

- Địa giới của xã Trí Phải Trung ởphía bắc giáp xã Trí Phải Tây, phía đông giáp kênh Ranh Hạt (tỉnh Kiên Giang),phía tây giáp xã Thới Thuận và xã Thới Bình, phía nam giáp xã Trí Phải và xãTrí Phải Đông.

- Địa giới của xã Trí Phải Đông ởphía bắc giáp xã Trí Phải Trung, phía đông giáp kênh Ranh Hạt (tỉnh KiênGiang), phía tây giáp xã Trí Phải, phía nam giáp kênh Bảy Ngàn (xã Tân Quý).

- Địa giới của xã Trí Phải ở phíabắc giáp xã Trí Phải Trung, phía đông giáp xã Trí Phải Đông, phía tây giáp xãThới Bình, phía nam giáp kênh Cây Dừa (xã Tân Xuân) và xã Tân Quý.

3. Chia xã Tân Phú Thành thànhba xã lấy tên là xã Tân Quý, xã Tân Phú và xã Tân Xuân.

- Địa giới của xã Tân Quý ở phíabắc giáp xã Trí Phải Đông, phía đông giáp kênh Ranh hạt (tỉnh Kiên Giang), phíatây giáp kênh Huyện Sử (xã Tân Xuân), phía nam giáp kênh Năm Mão (xã Tân Phú).

- Địa giới của xã Tân Phú ở phíabắc giáp kênh Năm Mão (xã Tân Quý), phía đông và đông bắc giáp kênh Ranh Hạt(tỉnh Kiên Giang), phía tây giáp kênh Huyện Sử (xã Tân Xuân) vả rạch Ban Lỳ (xãTân Bình), phía nam giáp huyện Gia Rai.

- Địa giới của xã Tân Xuân ở phíabắc giáp xã Trí Phải và xã Tân Quý phía đông giáp xã Tân Phú, phía tây giáp xãThới Bình, phía nam giáp rạch Đầu Nai (xã Tân Thới).

4. Chia xã Tân Lộc thành bốn xã lấytên là xã Tân Thới, xã Tân Bình, xã Tân Lộc và xã Tân Hải.

- Địa giới của xã Tân Thới ở phíabắc giáp rạch Đầu Nai (xã Tân Xuân) và xã Thới Bình, phìa đông giáp sông BạchNgưu (xã Tân Bình), phía tây giáp xã Thới Bình và Thới Hòa, phía nam giáp xãTân Hải.

- Địa giới của xã Tân Bình ở phíabắc giáp rạch Ban Lỳ (xã Tân Phú), phía đông giáp xã Phong Tiến, phía tây giápsông Bạch Ngưu (xã Tân Thới), phía nam giáp rạch Trâu Trắng (xã Tân Lộc).

- Địa giới của xã Tân Lộc ở phíabắc giáp rạch Trâu Trắng (xã Tân Bình) phía đông giáp xã Phong Tiến, phía tâygiáp xã Tân Hải, phía nam giáp huyện Cà Mau.

- Địa giới của xã Tân Hải ở phíabắc giáp xã Tân Thới, phía đông giáp xã Tân Lộc, phía tây giáp xã Hồ Thị Kỷ,phía nam giáp huyện Cà Mau.

5. Chia xã Thới Bình thành ba xãlấy tên là Thới Thuận, xã Thới Bình và xã Thới Hòa.

- Địa giới của xã Thới Thuận ở phíabắc giáp xã Biển Bạch Đông, phía đông giáp xã Trí Phải Tây, phía tây giáp kênhLâm Trường (huyện U Minh), phía nam giáp thị trấn Thới Bình và xã Thới Bình.

- Địa giới của xã Thới Bình ở phíabắc giáp xã Trí Phải và xã Trí Phải Trung, phía đông giáp xã Tân Xuân và xã TânThới, phía tây giáp thị trấn Thới Bình, phía nam giáp xã Thới Hòa và xã TânThới.

- Địa giới của xã Thới Hòa ở phíabắc giáp xã Thới Bình và thị trấn Thới Bình, phía đông giáp xã Tân Thới, phíanam giáp xã Hồ Thị Kỷ.

6. Xác định ranh giới của xã HồThị Kỷ sau khi chuyển giao 1 phần 2 xã sang cho huyện Cà Mau theo quyếtđịnh số 326-CP như sau:

Địa giới của xã Hồ Thị Kỷ ở phíabắc giáp xã Thới Hòa, phía đông giáp xã Tân Hải, phía tây giáp sông Trèm Trẹm(xã Khánh Thới), phía nam giáp huyện Cà Mau.

7. Thành lập trên phần đấtcòn lại của xã Khánh An sau khi đã được chuyển sang cho huyện U Minh theo quyếtđịnh số 326-CP một xã mới lấy tên là xã Khánh Thới.

Địa giới của xã Khánh Thới ở phíabắc giáp thị trấn Thới Bình và huyện U Minh, phía đông giáp sông Trèm Trẹm (xãThới Hòa và Hồ Thị Kỷ), phía tây giáp kênh tưới cấp II (huyện U Minh), phía namgiáp rạch Cai Phú (xã Khánh Minh, huyện U Minh).

8. Tiếp nhận một phần đất của xãPhong Thạnh Tây thuộc huyện Gia Rai chuyển sang theo quyết định số 326-CP để thànhlập một xã mới lấy tên là xã Phong Tiến.

Địa giới của xã Phong Tiến ở phíabắc giáp xã Tân Phú, phía đông giáp kênh Nhà Thờ (huyện Phước Long), phía Tâygiáp xã Tân Bình và xã Tân Lộc, phía nam giáp sông Quản Lộ - Phụng Hiệp (huyệnGiá Rai).

9. Xác định ranh giới của thịtrấn Thới Bình như sau:

Ở phía bắc giáp xã Thới Thuận, phíađông giáp xã Thới Bình, phía tây giáp kênh Lâm trường (huyện U Minh) và xãKhánh Thới, phía nam giáp xã Thới Hòa và xã Khánh Thới.

VII. HUYỆN PHÚTÂN.

1. Chia xã Tân Hưng Tây thànhhai xã lấy tên là xã Tân Hưng Tây và xã Tân Hải.

- Địa giới của xã Tân Hưng Tây ởphía bắc giáp xã Tân hải, phía đông giáp kênh chống úng quẹo sang rạch BàuThùng (xã Việt Khái) phía nam giáp cửa sông Bảy Háp (vịnh Thái Lan), phía tâygiáp vịnh Thái Lan.

- Địa giới của xã Tân Hải ở phíabắc giáp thị trấn Phú Tân, phía đông giáp xã Việt Khái, phía nam giáp xã TânHưng Tây, phía tây giáp vịnh Thái Lan.

2. Chia xã Việt Khái thành ba xã lấy tên là xã Việt Khái, xã Việt Hùng và xã Việt Thắng.

- Địa giới của xã Việt Khái ở phíabắc giáp xã Phú Hòa phía đông giáp kênh Thầy Ba (xã Việt Hùng) và rạch Mang Rô(xã Việt Thắng), phía nam giáp sông Bảy Háp, phía tây giáp kênh chống úng quẹosang rạch Bàu Thùng (xã Tân Hưng Tây và xã Tân Hải).

- Địa giới của xã Việt Hùng ờ phíabắc giáp rạch Quản Phú (xã Phú Thuận), phía đông giáp sông Đồng Cùng (xã TrầnThới, huyện Cái Nước), phía nam giáp kênh Dân Quân (xã Việt Thắng), phía tâygiáp sông Thầy Ba (xã Việt Khái).

- Địa giới của xã Việt Thắng ở phíabắc giáp kênh Dân Quân (xã Việt Hùng), phía đông giáp sông Đồng Cùng (huyện CáiNước), phía nam giáp sông Bảy Háp (huyện Năm Căn), phía tây giáp rạch Mang Rô(xã Việt Khái).

3. Chia xã Phú Mỹ A thành ba xã lấytên là xã Phú Mỹ A, xã Phú Thành và xã Phú Thuận.

- Địa giới của xã Phú Mỹ A ở phíabắc giáp sông Đồng Cùng (huyện Trần Thời), phía đông giáp xã Tân Hiệp (huyệnCái Nước), phía nam giáp xã Phú Thuận, phía tây giáp kênh Sáu Mai (xã Phú Hải).

- Địa giới của xã Phú Thành ở phíabắc giáp đầm Đồng Cùng (huyện Trần Thời), phía đông giáp kênh Sáu Mai (xã PhúMỹ A), phía nam giáp xã Phú Hòa và xã Phú Mỹ A, phía tây giáp xã Phú Hòa.

- Địa giới của xã Phú Thuận ở phíabắc giáp xã Phú Mỹ A, phía đông giáp xã Tân Hiêp (huyện Cái Nước), phìa namgiáp rạch Quản Phú (xã Việt Hùng), phía tây giáp xã Phú Hòa và xã Việt Khái.

4. Chia xã Phú Mỹ B thành hai xãlấy tên là xã Phú Hòa và xã Phú Hiệp.

- Địa giới của xã Phú Hòa ở phíabắc giáp sông Đồng Cùng (huyện Trần Thời), phía đông giáp kênh sáng Thợ May (xãPhú Thành), phía nam giáp xã Việt Khái và xã Phú Thuận, phía tây giáp xã PhúHiệp.

- Địa giới của xã Phú Hiệp ở phíabắc giáp sông Đồng Cùng (huyện Trần Thời), phía đông giáp xã Phú Hòa, phía namgiáp thị trấn Phú Tân, phía tây giáp vịnh Thái Lan.

5. Thị trấn Cái Đôi nay đổi tênlà thị trấn Phú Tân.

Địa giới của thị trấn Phú Tân ởphía bắc giáp xã Phú Hiệp, phía đông giáp xã Việt Khái, phía nam giáp xã TânHải, phía tây giáp vịnh Thái Lan.

VII. HUYỆN CÁINƯỚC:

1. Chia xã Tân Hưng thành bốn xãlấy tên là xã Tân Hưng, xã Thạnh hưng, xã Phong Hưng và xã Hiệp Hưng.

- Địa giới của xã Tân Hưng ở phíabắc giáp Bàu Sộp (xã Phú Lộc), phía đông giáp rạch Bàu Dũng (xã Thạnh Hưng) vàlung Bồng Bồng (xã Phong Hưng), phía tây giáp Bàu Sộp (xã Phú Lộc) và sông CáiGiếng), kênh 5 (xã Hòa Mỹ), phía nam giáp rạch Phong Lưu (xã Hiệp Hưng).

- Địa giới của xã Thạnh Hưng ở phíabắc giáp kênh quế 4 (xã Lương Thế Trân), huyện Cà Mau), phía đông giáp kênhsáng Đội Cường (xã Tân Trung), phía tây giáp xã Tân Hưng và đường đào (xã PhúLộc), phía nam giáp sông Bảy Háp (xã Phong Hưng).

- Địa giới của xã Phong Hưng ở phíabắc giáp sông Bảy Háp (xã Thạnh Hưng), phía đông giáp sông Bảy háp (xã TrầnPhán), phía tây giáp lung Bồng Bồng (xã Tân Hưng) và sông Phong Lưu (xã HiệpHưng), phía nam giáp kênh Thị Kiến (xã Hiệp Hưng).

- Địa giới của xã Hiệp Hưng ở phíabắc giáp sông Phong Lưu (xã Tân Hưng), phía đông giáp sông Phong Lưu, kênh ThịKiến (xã Phong Hưng) phía tây giáp xã Tân Hưng Đông và xã Hòa Mỹ, phía nam giápsông Cái Nước (xã Đông Thới).

2. Chia xã Đông Thới thành haixã lấy tên là xã Đông Thới và xã Tân Thới.

- Địa giới của xã Đông Thới ở phíabắc giáp sông Cái Nước (xã Hiệp Hưng), phía đông giáp sông bảy háp (xã HòaĐiền), phía tây giáp rạch Ông Phụng, phía nam giáp lung Nhà Thính (xã Tân Thới)

- Địa giới của xã Tân Thới ở phíabắc giáp lung Nhà Thính (xã Đông Thới), phía đông giáp sông Bảy Háp (xã HòaĐiền), phía tây giáp xã Trần Thời, phía nam giáp sông Bảy Háp (xã Tân An, huyệnNăm Căn).

3. Chia xã Hưng Mỹ thành ba xãlấy tên là xã Hưng Mỹ, xã Hòa Mỹ và xã Bình Mỹ.

- Địa giới của xã Hưng Mỹ ở phíabắc giáp xã Phong Phú (huyện Trần Thời) và kênh Cùng (xã Phú Hưng, huyện TrầnThời), phía đông giáp lộ xe (xã Hòa Mỹ), phía tây giáp rạch ông Cậu (xã PhongPhú, huyện Trần Thời), phía nam giáp rạch Mai Vọt (xã Bình Mỹ),

- Địa giới của xã Hòa Mỹ ở phía bắcgiáp lung Bà Quan (xã Phú Lộc), phía đông giáp sông Cái Giếng và kênh 5 (xã TânHưng), phía tây giáp lộ xe (xã Hưng Mỹ và xã Bình Mỹ), phía nam giáp kênh ChốngMỹ (xã Tân Hưng Đông).

- Địa giới của xã Bình Mỹ ở phíabắc giáp rạch Mai Vọt (xã Hưng Mỹ), phía đông giáp lộ xe (xã Hòa Mỹ), phía tâygiáp Đầm Bà Tường và rạch ông Cậu (xã Phong Phú, huyện Trần Thời), phía namgiáp kênh Chống Mỹ (xã Tân Hiệp).

4. Xã Trần Thới, sau khi cắt 2 phần5 đất sang huyện Phú tân, diện tích và số dân còn lại vẫn lấy tên là xã TrầnThới.

Địa giới của xã Trần Thới ở phíabắc giáp xã Cái Nước, phía đông giáp kênh Cũ (xã Tân Thới), phía tây giáp sôngĐồng Cùng (huyện Phú Tân) và rạch Nhà Vi (xã Tân Hiệp), phía nam giáp sông BảyHáp) xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn).

5. Chia xã Phú Hưng thành hai xãlấy tên là xã Phú Hưng và xã Phú Lộc.

- Địa giới của xã Phú Hưng ở phíabắc giáp kênh Giáp Mậu (xã Lương Thế Trân, huyện Cà Mau), phía đông giáp lộ xe(xã Phú Lộc), phía tây giáp kênh Giữa, lung Láng, ngọn ông Tự (huyện TrầnThời), phía nam giáp kênh Cùng (xã Hưng Mỹ),

- Địa giới của xã Phú Lộc ở phíabắc giáp lung Cậy Bốm (huyện Cà Mau), phía đông giáp Bàu Sộp (xã Tân Hưng) vàđường Đào (xã Thạnh Hưng), phía tây giáp lộ xe (xã Phú Hưng), phía nam giáplung Bà Quản (xã Hòa Mỹ).

6. Chia xã Tân Hưng Đông thànhba xã lấy tên là xã Tân Hưng Đông, xã Tân Hiệp và xã Cái Nước.

- Địa giới của xã Tân Hưng Đông ởphía bắc giáp kênh Chống Mỹ (xã Hòa Mỹ), phía đông giáp xã Hiệp Hưng, phía tâygiáp lộ xe (xã Tân Hiệp), phía nam giáp sông Cái Nước (xã Cái Nước).

- Địa giới của xã Tân Hiệp ở phíabắc giáp kênh Chống Mỹ (xã Bình Mỹ), phía đông giáp lộ xe (xã Tân Hưng Đông) vàxã Cái Nước, phía tây giáp kênh Bến Đìa, (huyện Phú Tân), phía nam giáp rạchNhà Vi (xã Trần Thới).

- Địa giới của xã Cái Nước ở phíabắc giáp sông Cái Nước (xã Tân Hưng Đông), phía đông giáp rạch ông Phụng (xãĐông Thới), phía tây giáp xã Tân Hiệp, phía nam giáp kênh bà Chủ Nghi và xãTrần Thới.

7. Chia xã Trần Phán thành haixã lấy tên là xã Tân Trung và xã Trần Phán.

- Địa giới của xã Tân Trung ở phíabắc giáp đập Hai Mai (huyện Cà Mau), phía đông giáp rạch Mương Điều (xã ThànhĐiền, huyện Ngọc Hiển), phía tây giáp kênh sáng Đội Cường (xã Thạnh Hưng), phíanam giáp lung Sen (xã Trần Phán).

- Địa giới của xã Trần Phán ở phíabắc giáp lung Sen (xã Tân Trung), phía đông giáp lung Cây Kè, (xã Tân Duyệt,huyện Ngọc Hiển), phía tây giáp sông Bảy Háp (xã Phong Hưng), phía nam giáprạch Bờ Đập (xã Quách Phẩm).

8. Chia xã Quách Phẩm A thànhhai xã lấy tên là xã Quách Thẩm và xã Hòa Điền.

- Địa giới của xã Quách Thẩm ở phíabắc giáp rạch Bờ Đập (xã Trần Phán), phía đông giáp lung Cây Kè (xã Tân Duyệt,huyện Ngọc Hiển), phía tây giáp sông Bảy Háp (xã Phong Hưng, xã Hiệp Hưng và xãĐông Thới), phía nam giáp rạch Út Hà và lung Lá (xã Hòa Điền).

- Địa giới của xã Hòa Điền ở phíabắc giáp rạch Út Hà, lung Lá (xã Quách Phẩm), phía đông giáp rạch Cây Keo (xãTân Hồng, huyện Ngọc Hiển), phía tây giáp sông Bảy háp (xã Đông Thới, xã TânThới), phía nam giáp kênh Lầu Quốc Gia (xã Tân Trung, huyện Năm Căn).

IX. HUYỆN NĂMCĂN:

1. Chia xã Viên An thành ba xã lấytên là xã Duyên An Đông, xã Duyên An Tây và xã Đất Mũi.

- Địa giới của xã Duyên An Đông ởphía bắc giáp sông Cửa Lớn (xã Đất Mới), phía đông giáp rạch Bà Tường (xã TânAn), phía tây giáp rạch ông Thước (xã Duyên An Tây), phía nam giáp biển Đông.

- Địa giới của xã Duyên An Tây ởphía bắc giáp sông Cửa Lớn (xã Đất Mới), phía đông giáp rạch ông Thước (xãDuyên An Đông), phía tây giáp rạch Cái Hòa (xã Đất Mũi), phía nam giáp biểnĐông.

- Địa giới của xã Đất Mũi ở phíabắc giáp vịnh Thái Lan, phía đông giáp rạch Cái Hòa, phía nam giáp biển Đông,phía tây giáp vịnh Thái Lan.

2. Chia xã Năm Căn thành hai xãvà một thị trấn lấy tên là xã Hàm Rồng, xã Đất Mới và thị trấn Năm Căn.

- Địa giới của xã Hàm Rồng ở phíabắc giáp sông Bảy Háp (huyện Phú Tân), phía đông giáp rạch Cái Nháp và sông CáiNgay (xã Tân An, xã Hiệp Tùng), phía tây giáp vịnh Thái Lan, phía nam giáp kênhMới (thị trấn Năm Căn và xã Đất Mới).

- Địa giới của xã của xã Đất Mới ởphía bắc giáp xã Hàm Rồng, phía đông giáp thị trấn Năm Căn, phía tây giáp vịnhThái Lan, phía nam giáp sông Cửa Lớn (xã Tân An, xã Duyên An Đông và xã DuyênAn Tây).

- Địa giới của xã thị trấn Năm Cănở phía bắc giáp kênh Mới (xã Hàm Rồng), phía đông giáp xã Tam Giang, phía tâygiáp xã Đất Mới, phía nam giáp xã Tân An và xã Tam Giang.

3. Chia xã Tân An thành hai xã lấytên là xã Tam Giang và xã Tân An.

- Địa giới của xã Tam Giang ở phíabắc giáp kênh ông Đơn (xã Thạnh Tùng), phía đông giáp sông Đầm Dơi và rạch HồTra (xã Phú Hải, huyện Nam Hiển), phía tây giáp rạch Cái Ngay, Hiệp Tùng, thịtrấn Năm Căn), rạch Bương (xã Tân An), phía nam và đông nam giáp biển Đông.

- Địa giới của xã Tân An ở phía bắcgiáp sông Cửa Lớn (xã Đất Mới), phía đông giáp rạch Bương (xã Tam Giang), phíatây giáp rạch bà Bường (xã Duyên An Đông), phía nam giáp biển Đông.

4. Chia nửa xã Quách Thẩm Bthành ba xã lấy tên là xã Thanh Tùng, xã Tân Điền và xã Hiệp Tùng.

- Địa giới của xã Thanh Tùng ở phíabắc giáp kênh Trưởng Đạo (xã Tân Hùng, huyện Ngọc Hiển), phía đông giáp sôngĐầm Dơi (xã Nguyễn Huân), phía tây giáp rạch Bỏ Mũ (xã Tân Điền), phía nam giápkênh ông Đơn (xã Tam Giang).

- Địa giới của xã Tân Điền ở phíabắc giáp xã An Lập, xã Tân Hùng (huyện Ngọc Hiển), phía đông giáp xã ThanhTùng, phía đông giáp xã Thanh Tùng, phía tây giáp xã An Lập, phía nam giáp xãHiệp Tùng.

- Địa giới của xã Hiệp Tùng ở phíabắc giáp kênh Ba Xã, (xã Tân An, xã An Lập và xã Tân Điền), phía đông giáp rạchCái Ngay (xã Tam Giang), phía tây giáp kênh sáng Cái Ngay (xã Hàm Rồng), phíanam giáp thị trấn Năm Căn.

5. Chia nửa xã Quách Phẩm Athành ba xã lấy tên là xã Tân Trung, xã An Lập và xã Tân An.

- Địa giới của xã Tân Trung ở phíabắc giáp kênh Lầu Quốc Gia (xã Hòa Điền, huyện Cái Nước) phía đông giáp rạchCây Keo (xã Ngọc Chánh, huyện Ngọc Hiển), phía tây giáp sông Bảy Háp (xã TânThới Đông, huyện Cái Nước), phía nam giáp rạch Bà Hinh, Láng Ngọn (xã An Lập).

- Địa giới của xã An Lập ở phía bắcgiáp rạch Bà Hính, Láng Ngọn (xã Tân Trung), phía đông giáp vàm kênh Khào Tư,(xã Tân Điền), phía tây giáp kênh ...Chùa Hải, phía nam giáp kênh Ba Xã (xãHiệp Tùng).

- Địa giới của xã Tân An ở phía bắcgiáp sông Bảy Háp (xã Trần Thới, huyện Cái Nước), phía đông giáp kênh KhaiHoang (xã An Lập), phía tây giáp rạch Cái Nháp (xã Hàm Rồng), phía nam giápkênh Ba Xã (xã Hiệp Tùng).

X. HUYỆN TRẦNTHỜI:

1. Chia xã Khánh Hưng A thànhnăm xã lấy tên là xã Khánh Dân, xã Khánh Hải, xã Khánh Hiệp, xã Khánh Hòavà xã Khánh Hưng.

- Địa giới của xã Khánh Dân ở phíabắc giáp xã Khánh Hiệp và xã Khánh Lộc, phía đông giáp xã Khánh Lộc, phía tâygiáp xã Khánh Hải, phía nam giáp sông ông Đốc, xã Phong Điền và xã Phong Lạc.

- Địa giới của xã Khánh Hải ở phíabắc giáp xã Khánh Hòa, phía đông giáp xã Khánh Dân và xã Khánh Hiệp, phía tâygiáp vịnh Thái Lan, phía nam giáp sông ông Đốc và thị trấn sông ông Đốc.

- Địa giới của xã Khánh Hiệp ở phíabắc giáp xã Khánh Hưng, phía đông giáp xã Khánh Dũng, xã Khánh Lộc, phía tâygiáp xã Khánh Hòa, xã Khánh Hải, phía nam giáp xã Khánh Dân.

- Địa giới của xã Khánh Hòa ở phíabắc giáp xã Khánh Hưng B, phía đông giáp xã Khánh Hưng, xã Khánh Hiệp, phía tâygiáp vịnh Thái Lan, phía nam giáp xã Khánh Hải.

- Địa giới của xã Khánh Hưng ở phíabắc giáp xã Khánh Hưng B, phía đông giáp xã Khánh Dũng, nông trường U Minh 1,phía nam giáp xã Khánh Hiệp và xã Khánh Dũng.

2. Chia xã Khánh Hưng B thànhhai xã lấy tên là xã Khánh Tân và xã Khánh Hưng B.

- Địa giới của xã Khánh Tân ở phíabắc giáp xã Khánh Lâm (huyện U Minh), phía đông giáp rừng U Minh, nông trường UMinh 1, phía tây giáp vịnh Thái Lan, phía nam giáp xã Khánh Hưng B.

- Địa giới của xã Khánh Hưng B ởphía bắc giáp xã Khánh Tân, phía đông giáp rừng U Minh, nông trường U Minh 1,phía tây giáp vịnh Thái Lan, phía nam giáp xã Khánh Hòa và xã Khánh Hưng.

3. Chia xã Trần Hội thành bốn xãvà một thị trấn lấy tên là xã Khánh Lộc, xã Khánh Dũng, xã Khánh Xuân, xãTrần Hội và thị trấn Trần Thời.

- Địa giới của xã Khánh Lộc ở phíabắc giáp xã Khánh Dũng, phía đông giáp xã Trần Hội và thị trấn Trần Thời, phíatây giáp xã Khánh Dân và xã Khánh Hiệp, phía nam giáp xã Phong Lạc.

- Địa giới của xã Khánh Dũng ở phíabắc giáp nông trường U Minh và xã Khánh Hưng, phía đông giáp xã Khánh Xuân,phía tây giáp xã Khánh Hưng và xã Khánh Hiệp, phía nam giáp xã Khánh Lộc và xãTrần Hội.

- Địa giới của xã Khánh Xuân ở phíabắc giáp rừng U Minh, nông trường U Minh 1, phía đông giáp xã Khánh Tây, phíatây giáp xã Khánh Dũng, phía nam giáp xã Trần Hội.

- Địa giới của xã Trần Hội ở phíabắc giáp xã Khánh Xuân và xã Khánh Dũng, phía đông giáp xã Khánh Đông, phía tâygiáp xã Khánh Lộc, phía nam giáp thị trấn Trần Thời.

- Địa giới của thị trấn Trần Thời ởphía bắc giáp xã Trần Hội, phía đông giáp xã Khánh Đông, phía tây giáp xã KhánhLộc, phía nam giáp xã Phong Lạc.

4. Chia xã Phong Lạc thành ba xãlấy tên là xã Phong Phú, xã Phong Điền và xã Phong Lạc.

- Địa giới của xã Phong Phú ở phíabắc giáp sông ông Đốc, xã Khánh Đông và xã Khánh Trung, phía đông giáp xã LợiAn, phía nam và đông nam giáp xã Phú Hưng (huyện Cái Nước), phía tây giáp xãPhong Lạc.

- Địa giới của xã Phong Điền ở phíabắc giáp sông ông Đốc, xã Khánh Hải và xã Khánh Dân, phía đông giáp xã PhongLạc, phía tây giáp thị trấn sông ông Đốc và kênh kiểm lâm.

- Địa giới của xã Phong Lạc ở phíabắc giáp sông ông Đốc, xã Khánh Dân, xã Khánh Lộc và thị trấn Trần Thời, phíađông giáp xã Phong Phú, phía tây giáp xã Phong Điền, phía nam giáp sông Mỹ Bình.

5. Chia xã Khánh Bình thành bốnxã lấy tên là xã Khánh Bình, xã Khánh Trung, xã Khánh Đông và xã Khánh Tây.

- Địa giới của xã Khánh Bình ở phíabắc giáp xã Khánh Tây, phía đông giáp sông ông Đốc, phía tây giáp xã KhánhTrung, phía nam giáp xã Lợi An.

- Địa giới của xã Khánh Trung ởphía bắc giáp xã Khánh Bình, phía tây giáp xã Khánh Đông, phía nam giáp xãPhong Phú.

- Địa giới của xã Khánh Đông ở phíabắc giáp xã Khánh Tây, phía đông giáp xã Khánh Trung, phía tây giáp xã Trần Hộivà thị trấn Trần Thời, phía nam giáp xã Phong Phú.

- Địa giới của xã Khánh Tây ở phíabắc giáp rừng U Minh, xã Khánh Lâm và xã Khánh Hiệp (huyện U Minh), phía đônggiáp xã Khánh Bình, phía tây giáp xã Khánh Xuân, phía nam giáp xã Khánh Đông vàxã Khánh Trung.

6. Thành lập một xã mới ởvùng sôngông Đốc lấy tên là xã Lợi An.

Địa giới của xã Lợi An ở phía bắcgiáp xã Tân Lợi, phía đông giáp xã Lý Văn Lâm (huyện Cà Mau), phía tây giápsông ông Đốc, xã Khánh Bình, phía nam giáp xã Phong Phú (huyện Cà Mau).

7. Phân vạch địa giới của thịtrấn sông ông Đốc như sau: ở phía bắc giáp xã Khánh Hải, phía đông giáp xãKhánh Hải và xã Phong Điền, phía tây giáp vịnh Thái Lan, phía nam giáp rừng UMinh, xã Phong Điền.

XI. HUYỆN UMINH:

1.Chia xã Nguyển Phích thành baxã và một thị trấn lấy tên là xã Nguyễn Phích, xã Phuyễn Phích A, xã NguyễnPích B và thị trấn U Minh.

- Địa giới của xã Nguyễn Phích ởphía bắc giáp xã Nguyễn Phích B, phía đông giáp xã Biển Bạch Tân, xã Biển Bạchvà xã Biển Bạch Đông (huyện Thới Bình), phía tây giáp thị trấn U Minh, phía namgiáp xã Nguyễn Phích A.

- Địa giới của xã Nguyễn Phích A ởphía bắc giáp xã Nguyễn Phích, phía đông giáp xã Thới Thuận, và xã Khánh Thới(huyện Thới Bình), phía tây giáp xã Khánh Lâm, phía nam giáp xã Khánh Minh.

- Địa giới của xã Nguyễn Phích B ởphía bắc giáp tỉnh Kiên Giang, phía đông bắc giáp xã Biển Bạch tây (huyện ThớiBình) phía tây giáp xã Khánh Tiến, phía nam giáp thị trấn U Minh.

- Địa giới của thị trấn U Minh ởphía bắc giáp xã Nguyễn Phích B, phía đông giáp xã Nguyễn Phích, phía tây giápxã Khánh Lâm và xã Khánh Hòa, phía nam giáp xã Khánh Lâm.

2. Chia xã Khánh An thành ba xã lấytên là xã Khánh An, xã Khánh Minh và xã Khánh Hiệp.

- Địa giới của xã Khánh An ở phíabắc giáp xã Khánh Minh và xã Khánh Thới (huyện Thới Bình), phía đông giáp xã HồThị Kỷ (huyện Thới Bình), phía tây giáp xã Khánh Lâm, phía nam giáp xã KhánhHiệp.

- Địa giới của xã Khánh Minh ở phíabắc giáp xã Nguyễn Phích A, phía đông giáp xã Khánh Thới (huyện Thới Bình),phía tây giáp xã Khánh Lâm, phía nam giáp xã Khánh An.

- Địa giới của xã Khánh Hiệp ở phíabắc giáp xã Khánh An, phía đông giáp xã Cái Tàu, phía tây giáp xã Khánh Lâm,phía nam giáp xã Khánh tây (huyện Trần Thời).

3. Chia xã Khánh Lâm thành nămxã lấy tên là xã Khánh Lâm, xã Khánh Hội, xã Khánh Tân, xã Khánh Tiến và xãKhánh Hòa.

- Địa giới của xã Khánh Lâm ở phíabắc giáp xã Khánh Tân, xã Khánh Hòa và thị trấn U Minh, phía đông giáp xãNguyễn Phích An xã Khánh Minh, xã Khánh An và xã Khánh Hiệp, phía tây giáp xãKhánh Hội, phía nam giáp rừng U Minh và nông trường U Minh 1.

- Địa giới của xã Khánh Hội ở phíabắc giáp xã Khánh Tân, phía đông giáp xã Khánh Lâm, phía tây giáp vịnh TháiLan, phía nam giáp xã Khánh Tân (huyện Trần Thời).

- Địa giới của xã Khánh Tân ở phíabắc giáp xã Khánh Tiến, phía đông giáp xã Khánh Hoà, phía Tây giáp vịnh TháiLan, phía nam giáp xã Khánh Hội.

- Địa giới của xã Khánh Tiến ở phíabắc giáp tỉnh Kiên Giang, phía đông giáp xã Nguyễn Phích B, phía tây giáp vịnhThái Lan, phía nam giáp xã Khánh Tân, và xã Khánh Hòa.

- Địa giới của xã Khánh Hòa ở phíabắc giáp xã Khánh Tiến, phía đông giáp xã Nguyễn Phích B và thị trấn U Minh,phía tây giáp xã Khánh Tân, phía nam giáp xã Khánh Lâm.

XII. HUYỆN CÀMAU:

1. Chia xã Hòa Thành thành ba xãlấy tên là xã Hòa Thành, xã Hòa Tân và xã Bình Thành

- Địa giới của xã Hòa thành ở phíabắc giáp kênh sáng Bạc Liêu – Cà Mau, xã Tân Định, phía đông giáp kênh sáng TắcVân và xã Định Thành, phía tây giáp thị xã Cà Mau, phía nam giáp xã Bình Thànhvà xã Hòa Tân.

- Địa giới của xã Hòa Tân ở phíabắc giáp xã Hòa Thành, phía đông giáp xã Định Hòa, phía tây giáp xã Bình Thành,phía nam giáp sông Gành Hào.

- Địa giới của xã Bình Thành ở phíabắc giáp thị xã Cà mau và xã Hòa Thành, phía đông giáp xã Hòa Tân, phía Tâygiáp xã Thạnh Trung, phía nam giáp sông Gành Hào.

2. Chia xã Tân Thành thành ba xãlấy tên là xã Tân Thành, xã Tân Định và xã Tân Thạnh.

- Địa giới của xã Tân Thành ở phíabắc và phía đông giáp huyện Giá rai, phía tây giáp xã Tân Thành phía nam giápthị trấn Tắc Vân.

- Địa giới của xã Tân Định ở phíabắc giáp xã Tân Thạnh, phía đông giáp xã Tân Thành, phía tây giáp thị xã CàMau, phía nam giáp quốc lộ 4.

- Địa giới của xã Tân Thạnh ở phíabắc giáp sông Quản Lộ đi Phụng Hiệp, phía đông giáp xã Tân Định, phía tây giápthị xã Cà Mau, phía nam giáp xã Tân Định.

3. Chia xã An Xuyên thành hai xãlấy tên là xã An Xuyên và xã An Lộc.

- Địa giới của xã An Xuyên ở phíabắc giáp lộ xe Tân Lộc, phía đông giáp rạch O-rô, phía tây giáp lộ xe Tân Lộc,phía nam giáp sông Quản Lộ đi Phụng Hiệp.

- Địa giới của xã An Lộc ở phía bắcgiáp sông Giồng Kè, phía đông giáp xã An Xuyên, phía tây giáp xã Tân Lợi, phíanam giáp thị xã Cà Mau.

4. Chia xã Lương Thế Trân thànhba xã lấy tên là xã Lương Thế Trân, xã Thạnh Trung và xã Thạnh Phú.

- Địa giới của xã Lương Thế Trân ởphía bắc giáp xã Thạnh Phú, phía đông giáp xã Thạnh Trung, phía tây giáp xãThạnh Phú, phía nam giáp huyện Cái Nước.

- Địa giới của xã Thạnh Trung ởphía bắc giáp phường 8, thị xã Cà Mau phía đông giáp sông Gành Hào, phía tâygiáp xã Lương Thế Trân, phía nam giáp huyện Cái Nước.

- Địa giới của xã Thạnh Phú ở phíabắc giáp xã Lý Văn Lâm, phía đông giáp lộ xe đi Năm Căn, phía tây giáp huyệnTrần Thời, phía nam giáp huyện Cái Nước.

5. Xác định địa giới của xã LýVăn Lâm như sau: ở phía bắc giáp sông Tắc Thủ (xã Tân Lợi), phía đông giápthị xã Cà Mau, phía tây giáp huyện Trần Thời, phía nam giáp xã Thạnh Phú.

6. Chia xã Định Thành thành baxã lấy tên là xã Định Thành, xã Định Hòa và xã Định Bình.

- Địa giới của xã Định Thành ở phíabắc giáp xã Tân Thành và thị trấn Tắc Vân, phía đông giáp huyện Giá Rai, phíatây giáp thị trấn Tắc Vân và xã Hòa Thành, phía nam giáp xã Định Hòa và xã ĐịnhBình.

- Địa giới của xã Định Hòa ở phíabắc giáp xã Định Thành, phía đông giáp xã Định Bình, phía tây giáp xã HòaThành, xã Hòa Tân, phía nam giáp sông Gành Hào.

- Địa giới của xã Định Bình ở phíabắc giáp xã Định Thành, phía đông giáp huyện Giá Rai, phía tây giáp xã ĐịnhHòa, phía nam giáp sông Gành Hào.

7. Thành lập (trên phần nửađất của xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình tách sang huyện Cà Mau) một xã mới lấytên là xã Tân Lợi.

Địa giới của xã Tân Lợi ở phía bắcgiáp xã Hồ Thị Kỷ (huyện Thới Bình), phía đông giáp xã An Lộc, phía tây giápsông ông Đốc phía nam giáp xã Lý Văn Lâm.

8. Xác định địa giới của thịtrấn Tắc Vân như sau: ở phía bắc giáp xã Tân Định, xã Tân Thành, phía đônggiáp xã Định Thành, phía tây giáp xã Hòa Thành, phía nam giáp xã Định Thành.

Điều 2. Ủyban nhân dân tỉnh Minh Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân