ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 275/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 07/10/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp; Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 củaUBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 312/STC-NS ngày 04 tháng 02 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ (thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh) năm 2016, cụ thể như sau:

1. Tổng số kinh phí phân bổ: 4.200 triệu đồng (bốn tỷ, hai trăm triệu đồng); phân bổ cho các đơn vị sau:

Số TT

Tên đơn v

Số tiền(1.000 đ)

01

Sở Giao thông Vận tải (Lực lượng thanh tra giao thông)

1.660.000

02

Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng

1.300.000

03

Sở Tài chính

140.000

04

Kho bạc Nhà nước tỉnh

280.000

05

Các đơn vị thực hiện tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gồm

820.000

- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh

100.000

- Sở Giáo dục và Đào tạo

100.000

- Sở Tư pháp

100.000

- Sở Thông tin và Truyền thông

60.000

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

50.000

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

60.000

- Liên đoàn Lao động tỉnh

50.000

- Tỉnh Đoàn

50.000

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

50.000

- Hội Nông dân tỉnh

50.000

- Hội Cựu chiến binh tỉnh

50.000

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh

50.000

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

50.000

Tổng cộng

4.200.000

2. Nguồn kinh phí: Phần trích cho ngân sách tỉnh theo tỷ lệ quy định từ dự toán thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ năm 2016 (dự toán thu ngân sách cấp tỉnh).

Điều 2. Giao Sở Tài chính thông báo chi tiết nguồn kinh phí phân bổ tại Điều 1 nêu trên; đồng thời hướng dẫn các đơn vị được sử dụng kinh phí thực hiện quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo đúng chế độ quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chánh Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, GT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên