ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định định giá đất công khai

trên địa bàn tỉnh Lào Cai

______________


 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003//QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/02/2003 của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng;

Căn cứ vào Công văn số 146/HĐND-CV ngày 25/8/2005 của HĐND tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Tờ trình liên ngành Tài nguyên & Môi trường - Tài chính - Thuế - Xây dựng -Kế hoạch & Đầu tư số: 125/TT .LN ngày 19 tháng 10 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định định giá đất công khai trên địa bàn tỉnh Lào Cai" Quy định này được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Điều 2. Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành và các địa phương tổ chức, hướng dẫn việc triển khai thực hiện.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh