ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2753/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔTẠI BẾN XE KHÁCH HUYỆN XUYÊN MỘC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNGTÀU

Căncứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư liên tịchsố 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 8 năm 2010 của liên tịch Bộ Tài chính- Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giádịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốcSở Tài chính tại Tờ trình số 2392/TTr-STC ngày24 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Ban hành quy định mứcthu giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại Bến xe khách huyện Xuyên Mộc cụ thểnhư sau:

Stt

Tuyến hoạt động

Mức thu (đồng/ghế)

1

Xuyên Mộc - TP Hồ Chí Minh

2.500

2

Xuyên Mộc - Bình Thuận

2.500

3

Xuyên Mộc - Lâm Đồng

2.500

4

Xuyên Mộc – Đồng Nai

2.500

5

Xuyên Mộc - Trà Vinh

2.500

6

Xuyên Mộc - Sóc Trăng

2.500

7

Xuyên Mộc - Cà Mau

2.500

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính,Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc thường xuyên kiểm tra, yêu cầuBến xe khách huyện Xuyên Mộc thực hiện nghiêm giá dịch vụ xe ra, vào bến tạiBến xe khách huyện Xuyên Mộc; đồng thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xemxét điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính,Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện Xuyên Mộc; Thủ trưởng các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân kinhdoanh vận tải hành khách công cộng và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới