ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2756/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 5 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/VPHÂN BỔ MỨC VỐN CÒN THỪA TỪ NGUỒN VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI CÁC CÔNG TRÌNH TẠIQUYẾT ĐỊNH SỐ 1897/QĐ-UBND NGÀY 15/3/2013 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3694/QĐ-UBND NGÀY28/5/2013 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SANG ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP, MỞ RỘNGTUYẾN ĐƯỜNG LA BÔNG ĐI YẾN NÊ – HUYỆN HÒA VANG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhànước hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày07/01/2013 của Chính phủ về giải pháp tài chính tháo gỡ khó khăn cho sản xuấtkinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2013;

Căn cứ Công văn số 1589/TTg-KTTH ngày 03/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng vốn tín dụng ưu đãi choChương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơsở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn từ năm 2013- 2015;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính về việc phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi đểthực hiện các Chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giaothông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôitrồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-BTC ngày 08/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân bổ mức vốn vay tín dụngưu đãi để thực hiện các Chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự ánđường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạtầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2013 theo Nghịquyết 02/NQ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 và Quyết định số 3694/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của UBND thành phốĐà Nẵng về việc phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các Chươngtrình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạmbơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sởhạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2013 theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ;

Theo chủ trương của UBND thành phốĐà Nẵng tại Công văn số 10893/UBND-QLĐTư ngày 07/12/2013 về việc liên quan việcsử dụng vốn dư từ nguồn vay tín dụng ưu đãi năm 2013 để tiếp tục đầu tư xây dựngcông trình;

Xét đề nghị của UBND huyện HòaVang tại Công văn số 252/UBND-TCKH ngày 10/3/2014 về việc điều chỉnh, bổ sungdanh mục công trình vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phânbổ mức vốn 3. 209. 000. 000 đồng (Ba tỷ, hai trăm lẻ chín triệu đồng)từ vốn còn thừa của nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi các công trình tại Quyết địnhsố 1897/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 và Quyết định số 3694/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 củaUBND thành phố Đà Nẵng sang đầu tư công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường LaBông đi Yến Nê – huyện Hòa Vang; cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng

TT

Số vốn còn thừa các công trình tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 và Quyết định số 3694/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của UBND TP Đà Nẵng

Sau khi điều chỉnh

Ghi chú

Danh mục Công trình

Số vốn còn thừa

Danh mục Công trình

Số vốn phân bổ

1

Kênh Para đi Ninh An; dài 1, 7km

157

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường La Bông đi Yến Nê; dài 800m, BN= 5, 5m

3. 209

QĐ số 1897/QĐ-UBND

2

Kênh Para đi Phước Hưng; dài 1, 2km

287

QĐ số 1897/QĐ-UBND

3

Cải tạo, nâng cấp tuyến ngã ba Phú Hạ đi đường tránh Nam Hải Vân; đường BTXM, B nền= 7m, B mặt= 5, 5m, dài 0, 8km

929

QĐ số 3694/QĐ-UBND

4

Cải tạo, mở rộng cầu Hòa Khê, đường dẫn vào cầu, bản cầu BTCT dài 10m

1. 836

QĐ số 3694/QĐ-UBND

Tổng cộng

3. 209

3. 209

Điều 2. Tổchức thực hiện:

1. Giao Sở Tài chính phối hợp với Chinhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Đà Nẵng và hướng dẫn giải ngân nguồn vốnnày theo danh mục công trình được phê duyệt.

2. Căn cứ mức vốn phân bổ cho côngtrình trên; giao Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạcNhà nước Đà Nẵng, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang và các đơn vị liên quan tổ chứcthực hiện, thanh toán theo quy định hiện hành.

3. Giao Giám đốc Kho bạc Nhà nước ĐàNẵng tổ chức thực hiện việc thanh toán, tạm ứng giá trị hợp đồng đối với danh mụccông trình trên đây không thông qua thông báo vốn nhằm kịp thời giải ngân toànbộ số vốn vay tín dụng ưu đãi.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. ChánhVăn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giámđốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang và Thủ trưởng cácđơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện. /.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính (để báo cáo);
- TT HĐND thành phố (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Chi nhánh NH phát triển VN tại ĐN;
- VP UBND thành phố;
- Lưu: VT, QLĐTư.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Văn Hữu Chiến