ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2757/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 26 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎQUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2007/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2007 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁVẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẾN HIỆN TRƯỜNG XÂY LẮP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Điều 94 Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 3, Điều 11 Luật Banhành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày03 tháng 12 năm 2004; Điều 10 Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xâydựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờtrình số 445/TTr-XD ngày 26 tháng 9 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãibỏ Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn Lavề việc Ban hành đơn giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp để thực hiệntheo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quảnlý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các Thông tư hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chínhtrị, xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Các đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- TT UBND tỉnh;
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3 (t/h);
- Phòng KTVB-Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT- Châu 02, 120 bản.

CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức