ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2757/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 30 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤCHÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của cácnghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

- Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đềán thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt độngkhoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phêduyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản;

- Căn cứ Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môitrường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai tháckhoáng sản;

- Căn cứ Nghị quyết số 227/2010/NQ-HĐND kỳ họp thứ XVI của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về mức thu,tỷ lệ điều tiết khoản thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyềnsở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Căn cứ Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND kỳ họp thứ XVII của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ bổ sung quyđịnh mức thu, tỷ lệ điều tiết khoản thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử sởhữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất tại Nghịquyết số 227/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ;

- Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quy định thựchiện cơ chế "một cửa liên thông" trong giải quyết một số thủ tục đầutư đối với một số dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh PhúThọ;

Xét đề nghị của Giám đốc các sở: Tàinguyên và Môi trường, Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố kèm theo Quyết định này thủtục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ, được Chủ tịchUBND tỉnh công bố tại Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 26 tháng 03 năm 2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nội vụ và các tổ chức, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Các Bộ: TNMT, Tư pháp;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Như điều 3;
- Sở Tư pháp (03b);
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- PVP (Ô. Xuyên);
- KT2, KT3, KT4, VX2;
- Lưu: VT, NC1 (25b).

CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN