UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2758/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 20 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRỢ CẤPCHẾ ĐỘ MỘT LẦN ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀMNHIỆM VỤ QUỐC TẾ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2011CỦATHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đốitượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a,giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của liên bộ: Quốc phòng,Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính và Công văn số 7114/BYT-BH ngày 19tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh vàXã hội tại Tờ trình số 1080/TTr-LĐTBXH ngày 28 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Trợ cấp chế độ một lần đối với 05đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theoQuyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ(có danh sách kèm theo).

1. Tổng kinh phí trợ cấp chế độ một lần đối với05 đối tượng nêu trên là 18,5 triệu đồng (3,7 triệu đồng/01 đối tượng).

2. Kinh phí trợ cấp thực hiện theo Quyết định số62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ do ngân sách Trungương bảo đảm.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xãhội có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Mai Sơn và các sở, ngành liên quanchi trả trợ cấp cho các đối tượng nêu trên bảo đảm kịp thời và đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Chủ tịch UBND huyệnMai Sơn và các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Phó CVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Trung tâm Công báo;
- Như Điều 3 (T/h);
- Lưu: VT, VX.SN15b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

DANH SÁCH

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢCHƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTg NGÀY 09/11/2011CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch UBNDtỉnh Sơn La)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Thời gian tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào

Số năm được hưởng

Mức trợ cấp (đồng)

1

Đào Hồng Quản

1965

Huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Tiểu khu 11, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn

02/1985-5/1988

3,5

3.700.000

2

Hoàng Thị Bưởi

1962

Huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội

Tiểu khu 11, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn

02/1985-5/1988

3,5

3.700.000

3

Nguyễn Công Vinh

1953

Huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Tiểu khu 11, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn

02/1985-5/1988

3,5

3.700.000

4

Bùi Thị Toan

1965

Huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Tiểu khu 10, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn

02/1985-5/1988

3,5

3.700.000

5

Phạm Thế Tuyền

1952

Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Tiểu khu 17, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn

02/1985-5/1988

3,5

3.700.000

Cộng

18.500.000