Quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố số 2579 - QĐ/GTCC ngày 06 thàng 11 năm 1996 về việc điều chỉnh mức thu cước qua phà, cầu phao, cầu treo trên địa bàn thành phố.

_________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 137/HĐBT ngày 27 tháng 4 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về công tác quản lý giá;

Theo đề nghị của Liên Sở Tài chinh - Giao thông công chính số 31/TT-GT ngày 18 thàng 10 năm 1996 về việc điều chỉnh mức thu cước qua phà, cầu treo trên địa bàn Thành phố;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Hội đồng Nhân dân Thành phố tại văn bản số 103/CP TT HĐND ngày 28/10/1996,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chính mức thu cước qua phà, cầu treo do Công ty đường bộ Hải phòng quản lý (có biểu cước cụ thể kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 9 tháng 11 năm 1996

Điều 3. Các ngành Tài chính, giao thông hướng dẫn Công ty đường bộ HP tổ chức tốt việc thu và quản lý sử dụng nguồn thu cước phà theo thông tư số 62/LB TC - GT ngày 23/7/1993.

Điều 4. Các Ông (bà) Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở Tài chính, Giao thông công chính, Giám đốc Công ty Đường bộ Hải Phòng cùng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./