ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc thành lập Trường phổ thông trung học

Bán công Thị xã Cam Đường

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc Hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Giáo dục (Số 11/1998/QH10 ) được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 02/12/1998;

Căn cứ Quyết định số 1932/QĐ ngày 20/8/1991 của Bộ Giáo dục - đào tạo ban hành Quy chế Trường phổ thông Bán công;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Lào Cai, tại Văn bản số 320/TT-GD-ĐT ngày 19/8/1998 và đề nghị của UBND thị xã Cam đường tại văn bản số 109/CV-UB ngày 19/8/1999 về việc đề nghị mở trường Phổ thông trung học Bán công thị xã Cam Đường;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Phổ thông trung học bán công thị xã Cam Đường, trực thuộc Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh.

- Trường Phổ thông trung học Bán công thị xã Cam Đường là loại trường nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, được Nhà nước giao cho cơ sở vật chất để sử dụng, hoạt động theo nguyên tắc tự cân đối thu chi từ nguồn kinh phí do cha mẹ học sinh đóng góp bằng học phí và tự nguyện.

- Trường có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản riêng để hoạt động.

Điều 2.Nhiệm vụ, quyền hạn của trường PTTH Bán công thị xã Cam Đường: Thực hiện theo “Điều 53 của Luật giáo dục” và “Quy chế Trường Phổ thông Bán công” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành tại Quyết định số 1932/QĐ ngày 20/8/1991.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Trường PTTH Bán công thị xã Cam Đường: Thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo; Trong niên học 1999 - 2000 bộ máy và biên chế của trường gồm:

- Hiệu trưởng, 1 hiệu phó, 3 giáo viên và 1 kế toán; Số biên chế này nằm trong tổng biên chế sự nghiệp giáo dục mà UBND tỉnh đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo trong niên học 1999 - 2000.

- Số giáo viên còn lại thực hiện theo chế độ thỉnh giảng.

- Nhân viên nhà trường thực hiện theo chế độ hợp đồng.

Việc bổ nhiệm các chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và cán bộ quản lý khác của nhà trường, thực hiện theo đúng quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức và cán bộ của tỉnh.

Điều 4. Cơ sở vật chất của trường PTTH Bán công thị xã Cam Đường trong năm học 1999 - 2000: Tạm sử dụng chung cơ sở' vật chất của Trường Phổ thông trung học Công lập thị xã Cam Đường; Sở Giáo dục và đào tạo có trách nhiệm giúp nhà trường lập dự án xây dựng cơ sở vật chất riêng cho Trường PTTH Bán công Cam Đường vào năm 2000, theo đúng quy chế về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành của Chính phủ và của UBND tỉnh quy định.

Điều 5. Các ông: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Cam Đường, Thủ trưởng các Sở, Ngành có liên quan trong tỉnh căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Giàng Seo Phử