BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 276/QĐ-TCLN

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN ĐIỀU TRA QUYHOẠCH RỪNG TRỰC THUỘC TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC LÂMNGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc BộNông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Điều tra quy hoạch rừng và Chánh văn phòng Tổngcục.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vịtrí và chức năng

1. Viện Điềutra quy hoạch rừng (sau đây gọi là Viện) là đơn vị sự nghiệp công lập trựcthuộc Tổng cục Lâm nghiệp, có chức năng điều tra cơ bản tài nguyên rừng, quyhoạch, khảo sát thiết kế rừng và đất quy hoạch cho lâm nghiệp trong phạm vitoàn quốc và quản lý phát triển Bảo tàng tài nguyên rừng Việt Nam phục vụ yêucầu quản lý nhà nước của Tổng cục Lâm nghiệp đối với ngành lâm nghiệp.

2. Viện có tưcách pháp nhân, có con dấu và mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngânhàng theo quy định của pháp luật; kinh phí hoạt động thường xuyên theo chứcnăng, nhiệm vụ do ngân sách nhà nước bảo đảm.

3. Viện hoạtđộng theo cơ chế tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động theo quy định đối vớiđơn vị sự nghiệp công lập.

4. Trụ sở củaViện đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2.Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đề xuất,xây dựng trình Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹthuật quốc gia, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật; các chươngtrình, dự án, đề án quốc gia dài hạn và hàng năm trong lĩnh vực điều tra, quyhoạch rừng.

2. Xây dựngtrình Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp hướng dẫn thực hiện công tác điềutra, lập quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng; xác định, phân định ranh giới cácloại rừng trên bản đồ và trên thực địa; nội dung, phương pháp thống kê rừng,kiểm kê rừng và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng.

3. Giúp Tổngcục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp tổng hợp tài liệu, số liệu về quy hoạch rừng,kết quả kiểm kê tài nguyên rừng cả nước để công bố định kỳ theo quy định.

4. Giúp Tổngcục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng vàphát triển Bảo tàng tài nguyên rừng Việt Nam trong hệ thống Bảo tàng thiênnhiên quốc gia.

5. Thực hiệncác chương trình, đề tài nghiên cứu cơ bản và ứng dụng; các dự án về điều tracơ bản, khảo sát, quy hoạch ngành lâm nghiệp; chương trình điều tra, theo dõi,đánh giá, diễn biến tài nguyên và môi trường rừng trên phạm vi toàn quốc.

6. Nghiên cứuứng dụng công nghệ thông tin GIS, xử lý ảnh viễn thám, GPS và các công nghệkhác để xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, xác lập các loại bản đồ phụcvụ việc xây dựng các dự án đầu tư và quy hoạch, kế hoạch phát triển lâm nghiệp.

7. Tham giaxây dựng chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia; tham gia phân tích, đánhgiá tác động của cơ chế, chính sách đối với quá trình phát triển ngành lâm nghiệp;tham gia thẩm định quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của địa phương liên quanđến lĩnh vực điều tra, quy hoạch và môi trường rừng.

8. Chủ trìhoặc tham gia thực hiện các dự án hợp tác quốc tế, hợp tác liên doanh, liên kếttrong lĩnh vực điều tra tài nguyên rừng, môi trường rừng, quy hoạch phát triểnlâm nghiệp.

9. Biên soạntài liệu hướng dẫn trên lĩnh vực điều tra, quy hoạch rừng. Tham gia đào tạonguồn nhân lực và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về điều tra, quy hoạch rừngtheo sự phân công của Tổng cục.

10. Thực hiệncác dịch vụ tư vấn về:

a) Điều traphân vùng và đánh giá các nguồn tài nguyên động, thực vật rừng, đa dạng sinhhọc, lập địa và môi trường rừng ở các cấp quản lý phục vụ phát triển ngành lâmnghiệp;

b) Điều tra,nghiên cứu các vấn đề kinh tế-xã hội-môi trường phát triển ngành lâm nghiệp,bao gồm: kinh tế nguồn lợi, kinh tế thị trường, kinh tế vùng, kinh tế địaphương, kinh tế môi trường và các vấn đề văn hóa, xã hội, biến đổi khí hậu liênquan đến quản lý, sử dụng, phát triển tài nguyên rừng;

c) Điều tra,xây dựng quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng; quy hoạchphát triển lâm nghiệp theo ngành, hàng; quy hoạch phát triển kinh tế-xã hộinông thôn miền núi;

d) Điều tra,xây dựng luận chứng kinh tế kỹ thuật, các dự án đầu tư­ phát triển lâm nghiệpnhư: điều chế rừng, quản lý rừng bền vững, quản lý rừng cộng đồng, định giárừng và hỗ trợ thực hiện cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng; phát triển dulịch sinh thái; phát triển cây xanh đô thị và rừng phong cảnh;

đ) Tổ chứcthực hiện thiết kế sản xuất lâm nghiệp như: giao đất, giao rừng; trồng rừng;phục hồi rừng; tu bổ rừng; khai thác rừng; mạng lưới đường lâm nghiệp; các môhình nông lâm kết hợp; bố trí tái định cư, sắp xếp ổn định dân cư miền núi;

e) Thực hiệncác hoạt động dịch vụ tư vấn khác trong lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nôngthôn như chuyển giao các mô hình tổ chức sản xuất và phát triển nông lâmnghiệp; đo đạc xây dựng bản đồ địa hình, bản đồ địa chính/giải thửa; in ấn tàiliệu và bản đồ các loại;

11. Quản lý,sử dụng lao động, tài sản, tài chính của Viện theo quy định của pháp luật;

12. Thực hiệncác nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp giao.

Điều 3. Cơcấu tổ chức

1. Lãnh đạoViện:

Lãnh đạo Việncó Viện trưởng và các Phó Viện trưởng. Viện trưởng điều hành hoạt động chungcủa Viện, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về các hoạtđộng của Viện.

Các Phó Việntrưởng giúp Viện trưởng theo dõi, chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ theophân công của Viện trưởng, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước phápluật đối với các nhiệm vụ được phân công.

Việc bổnhiệm, miễn nhiệm Viện trưởng, các Phó Viện trưởng thực hiện theo quy định hiệnhành của Nhà nước.

2. Bộ máyquản lý:

a) Phòng Tổchức Hành chính;

b) Phòng Kếhoạch và Hợp tác Quốc tế;

c) Phòng Tàichính Kế toán;

d) Phòng Khoahọc kỹ thuật và công nghệ.

3. Các đơn vịtrực thuộc:

a) Trung tâmTài nguyên và Môi trư­ờng lâm nghiệp, trụ sở đóng tại huyện Thanh trì, thànhphố Hà Nội;

b) Trung tâmTư vấn và Thông tin lâm nghiệp, trụ sở đóng tại quận Hoàn Kiếm, thành phố HàNội (trên cơ sở sát nhập 2 đơn vị: Trung tâm In và đo vẽ bản đồ và Trung tâm tưvấn thông tin lâm nghiệp);

c) Phân việnĐiều tra quy hoạch rừng Đông Bắc Bộ, trụ sở đóng tại thị xã Vĩnh Yên, tỉnh VĩnhPhúc;

d) Phân việnĐiều tra quy hoạch rừng Tây Bắc Bộ, trụ sở đóng tại huyện Thanh Trì, thành phốHà Nội;

đ) Phân việnĐiều tra quy hoạch rừng Bắc Trung Bộ, trụ sở đóng tại thành phố Vinh, tỉnh NghệAn;

e) Phân việnĐiều tra quy hoạch rừng Trung Trung Bộ, trụ sở đóng tại thành phố Huế, tỉnhThừa Thiên-Huế;

g) Phân việnĐiều tra quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, trụ sở đóng tại thành phốQuy Nhơn, tỉnh Bình Định;

h) Phân việnĐiều tra quy hoạch rừng Nam Bộ, trụ sở đóng tại thành phố Hồ Chí Minh;

i) Bảo tàngTài nguyên rừng Việt Nam, trụ sở đóng tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Các tổ chứcquy định tại Khoản 2 và 3 Điều này có cấp trưởng và tối đa 03 cấp phó.

Các tổ chứcquy định tại Khoản 3 Điều này có t­ư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoảntại Kho bạc và Ngân hàng để hoạt động.

Viện trư­ởngViện Điều tra quy hoạch rừng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bổnhiệm cán bộ các các đơn vị trực thuộc Viện theo quy định của Nhà nước và phâncấp của Tổng cục; chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làmviệc của Viện và các đơn vị trực thuộc.

Điều 4.Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết địnhnày thay thế Quyết định số 32-TCLĐ ngày 21 ngày 01 năm 1995 của Bộ trưởng BộLâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) và có hiệu lực kể từngày ký.

Chánh vănphòng Tổng cục, Viện trưởng Viện Điều tra quy hoạch rừng, các Vụ trưởng, Cụctrưởng, Chánh thanh tra Tổng cục và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các Phó Tổng cục trưởng TCLN;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các đơn vị trực thuộc TCLN;
- Các sở NN và TNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lư­u VP, VT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị