ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 276/-UBND

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưng, Ch nhim Văn phòng Chính phng dn nghip vụ về kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 102/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp tại Tờ trình số 42/TTr-BQLKCN ngày 21 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi mức thu lệ phí 400.000đồng/GPLĐ thành 600.000đồng/GPLĐ đối với Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (thủ tục số 24); mức thu lệ phí 300.000đồng/GPLĐ thành 450.000đồng/GPLĐ đối với Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (thủ tục số 25) đã được ban hành tại Quyết định s 3933/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết đnh này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác của Quyết định số 3933/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 vẫn ginguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Ban Quản lý các Khu công nghiệp, UBND cấp huyện, Trung tâm hành chính công tỉnh có trách nhiệm tổ chức niêm yết, công khai mức thu lệ phí nêu trên tại trụ sở làm việc, tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật nội dung sửa đổi mức thu lệ phí cấp Giấy phép lao động (nêu trên) lên Phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Trung tâm hành chính công tỉnh, Trung tâm kinh doanh VNPT và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Trần Văn Vĩnh);
- Văn phòng UBND tỉnh, Sở TT&TT;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Trung tâm kinh doanh VNPT;
- Trung tâm hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, HCC, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Vĩnh