ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 276/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2014 VÀ NĂM 2015 (BỔ SUNG)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 309/STC-NS ngày 04 tháng 02 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2014 và năm 2015 (bổ sung), cụ thể như sau:

1. Kinh phí phân bổ: 7.139.464.000 đồng (bảy tỷ, một trăm ba chín triệu, bốn trăm sáu bốn ngàn đồng) cho các huyện trong tỉnh như sau:

Đơn vị tính: Đồng.

Số TT

Đơn vị

Tổng số

Kinh phí phân bổ bổ sung

Năm 2014

Năm 2015

01

Huyện Lạc Dương

45.320.000

32.500.000

12.820.000

02

Huyện Đơn Dương

640.867.000

459.184.000

181.683.000

03

Huyện Đức Trọng

630.389.000

451.460.000

178.929.000

04

Huyện Lâm Hà

668.714.000

478.982.000

189.732.000

05

Huyện Đam Rông

509.660.000

364.990.000

144.670.000

06

Huyện Di Linh

1.207.100.000

864.800.000

342.300.000

08

Huyện Đạ Huoai

97.274.000

69.800.000

27.474.000

09

Huyện Đạ Tẻh

1.422.014.000

1.018.800.000

403.214.000

10

Huyện Cát Tiên

1.918.126.000

1.374.216.000

543.910.000

CỘNG

7.139.464.000

5.114.732.000

2.024.732.000

2. Nguồn kinh phí: Dự toán chi thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển trồng lúa do ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh.

Điều 2. Sở Tài chính:

1. Thực hiện cấp phát kinh phí; đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn các địa phương được phân bổ kinh phí nêu trên thực hiện chi trả kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng chế độ quy định;

2. Đôn đốc các địa phương thực hiện quyết toán nguồn kinh phí được hỗ trợ năm 2014 và năm 2015 theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên