ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2762/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 01 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNGTRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, BẢOVỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 14-NQ/TUngày 04/6/2010 của Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XIX về tăng cường các biện pháp quảnlý, bảo vệ và phát triển rừng;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệpvà PTNT tại Tờ trình số 311/TTr- NN&PTNT ngày 19/8/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiệnNghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/6/2010 của Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XIX về tăngcường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Thủtrưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cótrách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Ngọc Quang

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀPHÁT TRIỂN RỪNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2762/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của Ủy ban nhândân tỉnh Quảng Nam)

I. MỤCTIÊU, YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu

- Ngăn chặnhiệu quả và đẩy lùi tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, xóa bỏ các điểmnóng về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh;

- Phát triểnrừng theo hướng xã hội hóa nghề rừng và sử dụng bền vững tài nguyên rừng;

- Nâng caophẩm chất, năng lực của lực lượng quản lý, bảo vệ rừng, đáp ứng yêu cầu thựchiện nhiệm vụ được giao.

- Phấn đấunâng độ che phủ rừng của tỉnh Quảng Nam từ 43,5% trong năm 2010 lên 48% vào năm2015.

2. Yêu cầu

- Cần có địnhhướng chiến lược và lộ trình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết đếnnăm 2015 và những năm tiếp theo vào xây dựng các quy hoạch, kế hoạch 5 năm,hàng năm.

- Kịp thời cụthể hóa các nội dung của Nghị quyết thành các cơ chế, chính sách phát triểnkinh tế - xã hội chung của địa phương.

- Tiếp tụctriển khai thực hiện các chương trình trọng điểm về bảo vệ và phát triển rừngphù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới.

- Lãnh đạo,chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sựtham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

- Lồng ghépcác chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Tạoviệc làm cho người dân để có thu nhập ổn định, đời sống tốt hơn, gắn việc bảovệ, phát triển rừng với xây dựng đời sống, không làm thuê hoặc tiếp tay cho lâmtặc.

- Thực hiện cóhiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Hoàn thiện tổ chức bộmáy, nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức quản lý bảovệ rừng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ GIẢIPHÁP

1. Đẩy mạnh công tác tuyêntruyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác quản lý bảo vệ rừng

- Xây dựng cácchương trình về thông tin - giáo dục - truyền thông, phổ biến, quán triệt rộngrãi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vềquản lý, bảo vệ và phát triển rừng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm củacác cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và của toàn xã hội về vai trò,vị trí và tầm quan trọng đặc biệt của rừng đối với việc phát triển kinh tế - xãhội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hạn chế lũ lụt, đảm bảo nguồn nước cho sảnxuất,...cho thế hệ hôm nay và mai sau;

- Thực hiệnviệc đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thứcvề bảo vệ rừng phù hợp với từng đối tượng tiếp nhận thông tin, nhất là đối vớiđồng bào dân tộc sống ở vùng sâu, vùng xa; phát huy vai trò, trách nhiệm củachính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị xã hội và mỗi người dân trong việctham gia vào công việc quản lý, bảo vệ rừng. Đưa kiến thức cơ bản về bảo vệ tàinguyên rừng vào chương trình giảng dạy ở cấp tiểu học và trung học. In ấn, pháthành các tài liệu tuyên truyền để phân phát cho các cộng đồng, xây dựng cácbảng tuyên truyền ở những khu vực công cộng, trên các tuyến giao thông, cửarừng...;

- Vận động cáchộ gia đình sống trong và gần rừng ký cam kết bảo vệ rừng; xây dựng và thựchiện các quy ước bảo vệ rừng ở cấp xã, tham gia tố giác các đối tượng khai thácgỗ, phá rừng, săn bắt động vật hoang dã trái phép,...

2. Xây dựng các chương trình,kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2010-2015

a) Phát triển rừng

- Triển khai thực hiện các chủtrương, chính sách để phát triển rừng, trồng rừng. Bên cạnh trồng rừng phònghộ, rừng sản xuất trong các dự án của Nhà nước, cần có chính sách và hỗ trợ cácdự án ODA lâm nghiệp; hỗ trợ, vận động và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tưtrồng rừng nguyên liệu theo hướng sản xuất hàng hóa phục vụ cho công nghiệp chếbiến và xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi, tạo việclàm và tăng thu nhập cho người dân miền núi để giảm áp lực vào rừng tự nhiên.

- Triển khai thực hiện việc lậpquy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/TT-BNN ngày 14/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Tổ chức bảo vệ tốt diện tíchrừng hiện có và bình quân mỗi năm trồng mới 7.000 ha rừng.

b) Giao đất, giao rừng

- Xây dựng phương án giao rừng,cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dâncư thôn theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 để rừng thực sự có chủ và thu hút mọi người dântích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng, tạo tính chủ động sẵn có của ngườidân trong đầu tư nhân lực, tiền vốn và lao động tại chỗ cho việc phát triểnrừng; góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế thông qua hoạt động kinhdoanh nghề rừng hợp pháp, qua đó gắn được quyền lợi và trách nhiệm của ngườidân với công tác quản lý, bảo vệ rừng.

- Rà soát, ban hành và bổ sung cácvăn bản có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; rà soátlại các quyết định giao đất lâm nghiệp không đúng đối tượng, sử dụng không đúngmục đích để thu hồi và triển khai chương trình trồng lại rừng.

- Triển khai thực hiện việc xácđịnh ranh giới ba loại rừng trên bản đồ và thực địa, tổ chức cắm mốc ranh giới3 loại rừng ngoài thực địa để quản lý bảo vệ; trước mắt hoàn thành cắm mốc rừngphòng hộ và khu bảo tồn thiên nhiên trước năm 2015.

c) Rà soát quy hoạch, sắp xếp mạnglưới cưa xẻ gỗ

- Tăng cường quản lý Nhà nước đểquản lý chặt chẽ các xưởng cưa xẻ gỗ hoạt động trên địa bàn theo đúng quy địnhcủa pháp luật;

- UBND các huyện, thành phố chịutrách nhiệm tổ chức việc rà soát, sắp xếp và phê duyệt quy hoạch lại các xưởngcưa xẻ gỗ trên địa bàn; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc kiểm tra và xử lý,đình chỉ hoạt động thu hồi giấy phép kinh doanh và yêu cầu tháo dỡ toàn bộ cácxưởng cưa xẻ gỗ, xưởng mộc có tiêu thụ nguồn nguyên liệu gỗ bất hợp pháp; đặcbiệt không để tồn tại ở các vùng trọng điểm như: cửa rừng, ven các tuyến giaothông đường thủy, các điểm nóng, tụ điểm chứa chấp buôn bán, vận chuyển gỗ tráiphép,…

- Các chủ cơ sở cưa xẻ gỗ cam kếtchịu trách nhiệm quản lý và hoạt động đúng quy định của pháp luật, nếu pháthiện vi phạm thì kiên quyết đình chỉ hoạt động. Các doanh nghiệp Nhà nước cóhoạt động cưa xẻ gỗ trái phép thì Giám đốc phải chịu trách nhiệm xử lý theo quyđịnh của pháp luật. Địa phương nào có các xưởng cưa xẻ gỗ hoạt động trái phépmà chính quyền không kiên quyết xử lý thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố, xãphải chịu trách nhiệm.

d) Quy hoạch hợp lý các dự án thủyđiện

- Rà soát quy hoạch hệ thống thủyđiện theo hướng sử dụng thích hợp tài nguyên nước, đảm bảo phát triển bền vữnglưu vực và vùng hạ lưu các hệ thống sông của tỉnh, loại bỏ ra khỏi quy hoạchcác dự án thủy điện có tác động xấu đến môi trường, thảm thực vật, diện tíchrừng và đất sản xuất hoặc ảnh hưởng đến các khu bảo tồn thiên nhiên, những dựán thủy điện quy mô nhỏ, không có tác động nhiều đến việc thúc đẩy kinh tế - xãhội địa phương, nhưng lại rất khó kiểm soát, ảnh hưởng lớn đến mất đất, mấtrừng, thay đổi hệ sinh thái cũng như tính nguyên vẹn của dòng sông, gây xáotrộn đời sống người dân;

- Các dự án thủy điện đã thực hiệncần xây dựng phương án khôi phục diện tích rừng đã mất phù hợp với điều kiện vàquy hoạch cây trồng tại địa phương, đảm bảo hiệu quả trồng rừng. Xây dựng vàthực hiện quy chế quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn của các côngtrình thủy điện, gắn trách nhiệm của các chủ đầu tư dự án thủy điện với côngtác này.

đ) Khai thác khoáng sản

- Rà soát việc cấp giấy phép thămdò, khai thác, chế biến khoáng sản đã cấp theo thẩm quyền, đánh giá hiệu quảkinh tế - xã hội của các dự án đang và sẽ triển khai. Thu hồi các giấy phépkhai thác khoáng sản không có hiệu quả thiết thực, những giấy phép trong diệntích đất quốc phòng, khu công nghiệp, khu kinh tế, dự án khu du lịch, dự ánnuôi trồng thủy sản..., các khu vực cấm hoạt động khoáng sản theo quy định(rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, khu bảo tồn thiên nhiên,...), các khu vực khôngtheo quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường, gây mất trật tự - xã hội tại địaphương; thu hồi các giấy phép, quyết định, văn bản đã ban hành không đúng thẩmquyền, trình tự thủ tục;

- Tiếp tục tăng cường công tácquản lý môi trường trong hoạt động khoáng sản; bảo vệ trật tự, an toàn xã hộivà an toàn lao động trong hoạt động khoáng sản. Các dự án khai thác, chế biếnkhoáng sản phải thực hiện đúng các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt báocáo đánh giá tác động môi trường và xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường; kýquỹ phục hồi môi trường; nộp phí bảo vệ môi trường và bảo đảm phục hồi môitrường sau khai thác;

- Tổ chức lực lượng truy quét cácđối tượng khai thác khoáng sản trái phép; chấn chỉnh lại tình trạng khai tháckhoáng sản trên địa bàn tỉnh, nhất là tình trạng khai thác vàng, thiếc tráiphép, không theo quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường, gây mất ổn định trật tự -xã hội tại các huyện miền núi. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạmtheo đúng quy định của pháp luật, nhất là trường hợp lợi dụng khai thác khoángsản để khai thác gỗ, lâm sản trái phép.

e) Hỗ trợ nâng cao đời sống ngườidân.

- Đẩy mạnh việc giao rừng và đấtlâm nghiệp, khoán bảo vệ rừng cho các hộ gia đình, cộng đồng dân cư sống chủyếu bằng nghề lâm nghiệp, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc; đồng thời hoànthành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ rừng;

- Sớm hoàn thành chủ trương giảiquyết đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc đang gặp nhiều khókhăn, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, chươngtrình định canh định cư, quy hoạch và tổ chức thực hiện các dự án ổn định vùngkinh tế mới để người dân có thu nhập từ sản xuất, sớm ổn định cuộc sống, giảmbớt sự lệ thuộc vào thu nhập từ các hoạt động khai thác rừng trái pháp luật...;

- Rà soát ổn định diện tích canhtác nương rẫy theo phong tục tập quán của đồng bào ở một số khu vực, từng bướcchuyển sang phương thức canh tác thâm canh, cung cấp giống cây trồng phù hợpvới lập địa, có hiệu quả kinh tế cao và hướng dẫn kỹ thuật cho đồng bào. Triểnkhai thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc trồngrừng thay thế nương rẫy.

g) Thực hiện các dự án lâm nghiệp

- Tăng cường hợp tác quốc tế về đadạng sinh học: Đa dạng hóa các hình thức hợp tác với các nước trong lĩnh vựcbảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng để học tập, tiếp nhận,chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, đào tạo, phát triển nguồnnhân lực, thu hút chuyên gia, thu hút vốn đầu tư vào các dự án bảo vệ và pháttriển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường;

- Xây dựng các hành lang bảo tồnđa dạng sinh học để đảm bảo sự thống nhất quản lý và phát triển, đặc biệt trongtriển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

- Bảo tồn các khu rừng đặc dụng,rừng phòng hộ. Hạn chế việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng sangcác mục đích khác không phải là lâm nghiệp;

- Tuyên truyền và phát triển gâynuôi và bảo vệ các loài động, thực vật quý hiếm, trên cơ sở đó có thể nâng caotiềm lực đa dạng sinh học phục vụ phát triển bền vững tài nguyên môi trường củatỉnh;

- Tổ chức quản lý chặt chẽ nguồnvốn và thực hiện có hiệu quả các dự án đã được đầu tư cho công tác bảo tồn đadạng sinh học, bảo vệ rừng và phát triển rừng.

h) Xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tưtrang thiết bị bảo vệ rừng

- Xây dựng các công trình phòngcháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng (đường băng, chòi canh, hồ chứa nước, trạmbảo vệ, đường tuần tra...) ở các khu rừng đặc dụng, phòng hộ, các vùng trọngđiểm đã được xác định về phá rừng và cháy rừng;

- Đầu tư xây dựng và nâng cấp cácTrạm kiểm tra kiểm soát lâm sản có sào chắn và các Trạm Kiểm lâm địa bàn đápứng nhu cầu hoạt động cho lực lượng bảo vệ rừng;

- Trang bị phương tiện đáp ứng yêucầu công tác hiện trường cho các Hạt Kiểm lâm trên toàn tỉnh, trước mắt tậptrung đầu tư cho các Hạt Kiểm lâm ở những vùng trọng điểm.

i) Tài chính

- Đa dạng hóa đầu tư bảo vệ rừngđể bảo đảm có đủ nguồn lực bảo vệ rừng, chú trọng huy động mọi nguồn lực trongxã hội để đầu tư cho công tác bảo vệ rừng;

- Nghiên cứu, xây dựng quy chếtăng cường nguồn lực tài chính và thu hút các nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ rừng;ban hành cơ chế tài chính đầu tư cho các khu rừng đặc dụng, phòng hộ;

- Đổi mới cơ chế cấp phát tàichính từ ngân sách Nhà nước; xây dựng định mức chi phí thường xuyên về quản lýbảo vệ rừng tính theo quy mô diện tích và yêu cầu thực tế;

- Sử dụng nguồn thu từ việc xửphạt, bán lâm sản tịch thu trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng để phục vụ lạicông tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;

- Thực hiện cơ chế về đóng góp tàichính cho hoạt động bảo vệ rừng từ các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ dịchvụ môi trường rừng.

k) Các vấn đề khác

- Giải quyết việc trâu kéo gỗ: tổchức tuyên truyền, vận động đồng bào miền núi không dùng trâu để tiếp tay cholâm tặc kéo gỗ trái phép. Quy hoạch vùng cấm chăn thả trâu, nếu phát hiện trâuchăn thả và kéo gỗ trái phép ở khu vực vùng cấm thì xử lý tịch thu sung quỹ Nhànước;

- Các dự án thực hiện trên địa bàntỉnh có sử dụng đất lâm nghiệp và tài nguyên rừng phải thực hiện đúng các quyđịnh của Nhà nước về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quản lý bảo vệ rừng, quảnlý lâm sản, hạn chế ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên;

- Xây dựng quy chế phối hợp giữacác lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội, chính quyền địa phương, chủ rừng đểcó sự phối kết hợp đồng bộ, hiệu quả trong công tác bảo vệ rừng.

- Củng cố và nâng cao trách nhiệm,hiệu quả hoạt động của các đội kiểm tra liên ngành đối với công tác quản lý,bảo vệ rừng, nhất là thường xuyên tổ chức tuần tra tại các tuyến vận chuyển gỗ;triển khai truy quét, đẩy đuổi, trấn áp lâm tặc tại các điểm nóng về khai thác,vận chuyển, tiêu thụ lâm sản trái phép.

- Đấu tranh, xử lý nghiêm cáctrường hợp vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, nhất là các trường hợp chốngngười thi hành công vụ; ngăn chặn có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm tình trạngphá rừng. Kiên quyết bắt giữ, tịch thu phương tiện, tang vật và truy cứu tráchnhiệm hình sự theo quy định đối với những đối tượng khai thác, vận chuyển lâmsản trái phép cũng như tiếp tay cho lâm tặc phá rừng.

3. Tiếp tụcthực hiện các Chương trình trọng điểm trong chiến lược phát triển ngành lâmnghiệp

Căn cứ các mụctiêu và nhiệm vụ của chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia giai đoạn2006-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 để cụ thể hóa các chương trình phù hợp với điều kiện thực tếcủa tỉnh Quảng Nam.

4. Xây dựngcơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết

- Xác địnhcông tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chínhtrị; việc đầu tư cho công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng vừa có tínhchất cấp bách trước mắt, vừa có tính lâu dài, bền vững và mang tính toàn diện(liên quan đến việc phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ môitrường, cả vùng rừng núi và hạ du...). Vì vậy, phải tăng cường đầu tư cho lĩnhvực này, từ việc lãnh, chỉ đạo, đầu tư về con người, về giải quyết chế độ chínhsách, về trang thiết bị và kinh phí. Nhà nước cần phải đầu tư nguồn kinh phícần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng. Trước mắt, sửdụng nguồn thu từ xử lý vi phạm và bán tang vật, phương tiện tịch thu trên lĩnhvực quản lý bảo vệ rừng để phục vụ cho công tác này.

- Biên chếkiểm lâm:

+ Hàng năm bổsung biên chế cho lực lượng kiểm lâm để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo quy địnhtại Nghị định 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ và Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt cho phép hợpđồng 100 lao động để tăng cường nguồn nhân lực tham gia công tác quản lý, bảovệ rừng;

+ Cho phép xéttuyển (hoặc thi tuyển) công chức, viên chức có trình độ Trung cấp lên công tácở miền núi;

- Ưu đãi,khuyến khích, động viên số công chức, viên chức hiện nay không đủ điều kiện vềsức khỏe và nghiệp vụ được nghỉ để tuyển dụng nhân sự trẻ vào thay thế dần nhằmđáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ thêm cho các đốitượng được nghỉ ngoài phần kinh phí trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

- Bán lâm sảntịch thu: giao các Hạt Kiểm lâm giải quyết bán trực tiếp cho người sử dụng đốivới các lô gỗ tịch thu có giá trị từ 20 triệu đồng trở xuống.

5. Đổi mớitổ chức và hoạt động của tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực và phẩm chất của độingũ cán bộ, công chức quản lý bảo vệ và phát triển rừng, đáp ứng yêu cầu nhiệmvụ trong giai đoạn mới

- Đổi mới tổchức lực lượng kiểm lâm theo Luật bảo vệ và phát triển rừng để kiểm lâm gắn vớichính quyền, với dân, với rừng, thực hiện chức năng tham mưu cho chính quyềnđịa phương, tổ chức bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật trong việc bảo vệvà phát triển rừng. Xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực xảy ra trong lực lượngquản lý, bảo vệ rừng. Kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tíchxuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Bố trí kiểmlâm địa bàn ở 100% các xã có rừng để tham mưu cho chính quyền cơ sở trong côngtác quản lý Nhà nước về lâm nghiệp, theo dõi chặt chẽ diễn biến rừng; kịp thờiphát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ vi phạm;

- Tăng cườngtrang thiết bị cho kiểm lâm gồm các phương tiện hoạt động phù hợp với địa bànrừng núi, hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng. Mỗinăm cho Kiểm lâm thay thế dần 01 - 02 ô tô cũ để đảm bảo có phương tiện làmviệc;

- Bố trí kinhphí hàng năm để xây dựng Trạm Kiểm lâm địa bàn tại nơi chính quyền không thể bốtrí được nơi sinh hoạt, ăn, ở, làm việc cho Kiểm lâm địa bàn;

- Đổi mới tổchức và hoạt động; nâng cao năng lực, trách nhiệm các Ban quản lý rừng phònghộ, rừng đặc dụng; ban quản lý dự án về lâm nghiệp,... đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụtrong giai đoạn mới.

III. TỔCHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Nghịquyết số 14-NQ/TU ngày 04/6/2010 của Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XIX và Chương trìnhhành động này, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và đoàn thểtỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng Chương trình hành động cụ thểvà tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Đối vớiỦy ban nhân dân các cấp

- Đặt công tácquản lý bảo vệ rừng dưới sự lãnh đạo của Đảng; huy động cả hệ thống chính trịtham gia và chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, xemđây là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, là tiêu chí để xếp loại tổ chức cơ sởĐảng trong sạch, vững mạnh. Gắn nhiệm vụ bảo vệ rừng với trách nhiệm của từngđảng viên; giao nhiệm vụ cụ thể cho mỗi đảng viên trong việc thực hiện công tácbảo vệ rừng ở địa phương;

- UBND các cấptăng cường và tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về rừng theo tinhthần Nghị định 23/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 245/1998/QĐ-TTg củaThủ tướng Chính phủ. Trước mắt, quản lý cho được địa bàn, không để lâm tặc vàohoạt động trong địa phương mình, không để dân trong địa phương tiếp tay cho lâmtặc; quản lý các xưởng chế biến gỗ, trâu kéo gỗ, các phương tiện(xe,thuyền) vận chuyển gỗ trái phép (đặc biệt là các xe quá hạn sử dụng);kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh các đối tượng chuyên nghiệp về khaithác, vận chuyển, bốc vác, buôn bán, đầu nậu, tiếp tay, các đối tượng lâm tặccó tổ chức chống người thi hành công vụ. Những địa phương để xảy ra tình trạngphá rừng trái phép thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phải kiểm điểm làm rõtrách nhiệm và bị xử lý theo quy định.

- Tổ chức khôiphục lại diện tích rừng bị phá, lấn chiếm trái quy định của pháp luật trongthời gian qua;

- Tiến hànhkiểm tra, cưỡng chế tất cả những người di cư tự do ra khỏi các vùng rừng nguyênsinh, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ;

- Tổ chức giaođất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng chocác tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, phấn đấu hoàn thành vào năm 2015.

2. Sở Nôngnghiệp và PTNT

- Khẩn trươngxây dựng phương án rà soát lại toàn bộ diện tích rừng hiện có, xác định rõ hiệntrạng, chủ thể quản lý của 03 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) chi tiếtđến từng lô, khoảnh trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

- Chủ trì,phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án pháttriển rừng; các dự án bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì phốihợp với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và địa phương liên quan chỉ đạo thực hiệnquyết liệt, ngăn chặn có hiệu quả việc sử dụng gia súc (đặc biệt là Trâu) đểvận chuyển lâm sản trái phép ra khỏi rừng; tuyên truyền, phổ biến các quy địnhnghiêm ngặt về quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng đến từng gia đình, người dân;dựng các biển báo cấm thả rong trâu vào rừng, thông báo cho mọi người dân biếtvà thực hiện; phối hợp với các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh ban hành vănbản áp dụng các biện pháp mạnh để xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

- Chủ trì,phối hợp với các ngành và địa phương liên quan tổ chức rà soát, quy hoạch, sắpxếp, quản lý các xưởng cưa, xẻ gỗ trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì,phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh việc chuyển dần hìnhthức Nhà nước phải trả tiền giao khoán quản lý, bảo vệ rừng hàng năm sang hìnhthức người dân hưởng lợi trực tiếp từ thành quả bảo vệ, phát triển rừng.

- Nghiên cứuhướng dẫn các địa phương thực hiện các chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho đồngbào dân tộc ít người, hộ nghèo thiếu đất sản xuất; không để xảy ra tình trạngđồng bào thiếu đất sản xuất, tự ý phá rừng, lấn chiếm rừng làm nương rẫy.

- Xây dựng quychế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm với công an, quân đội, chính quyền và lựclương dân quân tự vệ của các xã có rừng để có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quảtrong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

- Chỉ đạo Chicục Kiểm lâm làm việc với Sở Nội vụ xây dựng Đề án giải quyết chế độ và biênchế cho lực lượng cán bộ kiểm lâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thờiphối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính lập kế hoạch đầu tư đảm bảo cácđiều kiện về vật chất và phương tiện phục vụ cho lực lượng kiểm lâm thực hiệntốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

3. Sở Tàinguyên và Môi trường

- Rà soát, kiểm kê lại toàn bộdiện tích đất lâm nghiệp và các dự án khai thác khoáng sản đang và sẽ triểnkhai trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết thu hồi, không gia hạn giấy phép đối với cácdự án tác động xấu đến rừng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nôngnghiệp và PTNT, Tài chính và các địa phương liên quan khẩn trương xây dựng hoànthiện Đề án triển khai công tác giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư giaiđoạn 2010-2015 trình UBND tỉnh trong quý III/2010.

4. Sở Công thương

Trên cơ sở kết quả rà soát quyhoạch các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh tham mưu UBND tỉnh có hướng điềuchỉnh hợp lý việc quy hoạch thủy điện trong thời gian đến theo Nghị quyết HĐNDtỉnh. Đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trườngxác định cụ thể diện tích đất rừng bị mất do chuyển đổi mục đích sử dụng để xâydựng các công trình thủy điện; yêu cầu chủ đầu tư các dự án thủy điện thực hiệnnghiêm túc việc triển khai trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đíchsử dụng theo đúng quy định.

5. Sở Tàichính: có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nôngnghiệp và PTNT và các ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh xâydựng cơ chế xử lý việc bán thanh lý tang vật, phương tiện, gỗ, lâm sản tráiphép tịch thu được; đồng thời sử dụng nguồn thu này phục vụ lại cho công tácquản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương.

6. Sở Kếhoạch và Đầu tư: chỉ cấp phép kinh doanh đối vớicác cơ sở, doanh nghiệp gia công, cưa, xẻ gỗ, chế biến lâm sản sau khi có ýkiến thống nhất đề nghị của chính quyền địa phương và của Sở Nông nghiệp vàPTNT.

Tiến hành thuhồi giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở, doanh nghiệp tiêu thụ lâm sản tráiphép bị xử phạt và có đề nghị của ngành Kiểm lâm.

8. Đối vớilực lượng Công an

Công an tỉnhcó kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với huyện, xã,Kiểm lâm và các ngành, đơn vị liên quan khác tiến hành các biện pháp phòngngừa, ngăn chặn, đấu tranh với mọi hành vi khai thác rừng trái phép, hủy hoạirừng, gây cháy rừng, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt trái phép động vật hoangdã; hỗ trợ và phối hợp thường xuyên với lực lượng Kiểm lâm, lực lượng bảo vệrừng ở địa phương trong công tác truy quét các đối tượng phá rừng.

Tổ chức điềutra nắm chắc các đối tượng phá rừng, kinh doanh buôn bán lâm sản trái phép, đặcbiệt phải triển khai các biện pháp kiên quyết trừng trị thích đáng và ngăn chặntriệt để tình trạng chống người thi hành công vụ; phối hợp với các lực lượng cóliên quan truy quét các đối tượng phá rừng và kiểm tra, kiểm soát lưu thông lâmsản.

Rà soát và xửlý dứt điểm các vụ án hình sự tồn đọng trong lĩnh vực bảo vệ rừng. Lập chuyênán điều tra, xử lý các vụ án lớn vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Lực lượng Cảnhsát phòng cháy chữa cháy phối hợp với lực lượng Kiểm lâm hướng dẫn việc xâydựng, thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, tham gia thẩm duyệt dự án,thiết kế và phương án phòng cháy chữa cháy rừng; huấn luyện nghiệp vụ phòngcháy, chữa cháy,...; kiểm tra hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng của các chủrừng; tham gia cứu chữa các vụ cháy rừng và chỉ huy việc chữa cháy rừng.

9. Đối vớilực lượng Quân đội

Bộ Chỉ huyQuân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạotổ chức việc:

- Huy động cácđơn vị quân đội ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, phối hợp với chính quyềnđịa phương xác định những khu vực rừng đang là điểm nóng về phá rừng, đặc biệtlà các khu vực rừng đặc dụng, phòng hộ, vùng giáp ranh; Xây dựng địa bàn quốc phòngan ninh gắn với bảo vệ rừng, bố trí lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàngtham gia các đợt truy quét chống chặt phá rừng. Ở những khu vực có vị trí quantrọng về quốc phòng, thì giao quản lý rừng lâu dài cho các đơn vị quân đội;

- Huy động cácđơn vị quân đội tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng ở những khu vực rừng cónguy cơ cháy rừng cao hoặc khi có cháy rừng xảy ra;

- Huy động lựclượng quân đội tham gia trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng. Mở rộng diệntích rừng giao cho các đơn vị quân đội (nhất là các Đồn Biên phòng) tổ chứcquản lý, bảo vệ; xây dựng các tuyến đường an ninh quốc phòng gắn với công tácbảo vệ rừng ở các khu vực rừng vùng sâu, vùng xa;

- Chỉ đạo cáccơ quan Quân sự địa phương thực hiện Quyết định số 39/2009/QĐ-TTg ngày09/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểmlâm và lực lượng dân quân tự vệ trong công tác bảo vệ rừng; Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 98/2010/TTLT-BQP-BNN &PTNT ngày 19/7/2010 của Bộ Quốc phòng và Bộ

Nông nghiệp vàPTNT về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2010/NĐ-CP Quy định về phối hợphoạt động giữa lực lượng Dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thịtrấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninhchính trị, trật tự an toàn xã hội trong công tác bảo vệ rừng.

10. Sở Thôngtin và truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam: đẩy mạnh và đa dạng hơn nữa các hình thức tuyên truyền nhằm nângcao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân, đặcbiệt là đối với những người dân sống trong rừng, ven rừng về Luật Bảo vệ vàphát triển rừng và tầm quan trọng của rừng đối với phát triển kinh tế - xã hội,bảo đảm quốc phòng an ninh.

11. Các tổchức chính trị, xã hội, đoàn thể

- Phối hợp vớichính quyền các cấp xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình tuyên truyền,vận động và giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng. Phát hiện, đấu tranh,phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật; tổ chức các phong trào quần chúngtham gia bảo vệ và phát triển rừng.

- Ngành Tuyêngiáo mở các chuyên đề, có bài viết…để tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệrừng.

- Ủy ban Kiểmtra Đảng các cấp tham mưu cho cấp ủy và có kế hoạch kiểm tra tổ chức Đảng, đảngviên chấp hành chủ trương, Nghị quyết của Đảng.

- UBMT Tổ quốcViệt Nam, các tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hộicựu chiến binh …gắn công tác quản lý bảo vệ rừng với việc xây dựng đoàn thểvững mạnh, gắn với việc xây dựng các phong trào ở các địa phương như phong tràoquần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc,…vận động mọi người chấp hành pháp luật,không tiếp tay giúp sức cho lâm tặc, tố giác người vi phạm; thực hiện quyền dânchủ ở cơ sở, giám sát các tổ chức, cá nhân chấp hành Luật bảo vệ và phát triểnrừng.

12. Đối vớichủ rừng

- Chủ rừngphải chịu trách nhiệm về quản lý, bảo vệ rừng được Nhà nước giao, cho thuê theoquy định hiện hành của pháp luật.

- Xây dựng vàtổ chức thực hiện các chương trình, đề án bảo vệ rừng trên diện tích được giao,được thuê; đảm bảo bố trí các nguồn lực bảo vệ rừng; không để rừng bị xâm hạitrái pháp luật. Thực hiện tốt các chương trình dự án phát triển rừng trong lâmphận quản lý nhằm thu hút lao động, tạo công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảmnghèo, hạn chế tác động xấu đối với rừng tự nhiên; tổ chức phục hồi lại diệntích rừng bị phá, lấn chiếm trái phép trong thời gian qua.

Trên đây, làChương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăngcường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, UBND tỉnh đề nghị cácSở, ban, ngành; các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể của tỉnh và UBND cáchuyện, thành phố căn cứ triển khai thực hiện.

Giao Sở Nôngnghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi việc thựchiện Chương trình hành động này, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để theodõi, chỉ đạo./.