UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Qui chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có

thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Qui chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1261/TC-VGCS ngày 19 tháng 7 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Qui chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất” áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế; Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá đất các cấp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Lý

QUY CHẾ
ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU
TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2768/2006/QĐ-UBND
ngày 04/12/2006 của UBND tỉnh)
____________________
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này qui định các nội dung liên quan việc đấu giá quyền sử dụng đất (gọi tắt là đấu giá) để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Đối tượng được tham gia đấu giá

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Các trường hợp được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất theo hình thức đấu giá

1. Giao đất có thu tiền sử dụng đất

a) Xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân (trừ các trường hợp giao đất cho các hộ gia đình thuộc diện tái định cư theo các dự án của Nhà nước và các hộ gia đình chính sách theo qui định);

b) Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê (trừ trường hợp đất xây dựng nhà chung cư cao tầng cho công nhân khu công nghiệp);

c) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;

d) Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chung trên địa bàn tỉnh;

đ) Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh;

e) Sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối.

2. Giao đất theo hình thức khác nay chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất (trừ trường hợp không thay đổi chủ sử dụng đất).

3. Cho thuê đất bao gồm cả cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối.

4. Các trường hợp khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 4. Các trường hợp không phải đấu giá quyền sử dụng đất

1. Các trường hợp sử dụng đất qui định tại khoản 1 Điều 60 của Luật Đất đai;

2. Trường hợp tổ chức kinh tế chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng không thay đổi chủ sử dụng đất;

3. Trường hợp người sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

4. Trường hợp đất đưa ra đấu giá mà chỉ có một (01) tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có một (01) nhà đầu tư lập dự án xin giao hoặc thuê đất một diện tích đất cụ thể để thực hiện dự án đầu tư phù hợp với qui hoạch;

5. Các trường hợp sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, xây dựng nhà ở cho người nghèo và người có thu nhập thấp thuê hoặc mua, xây nhà ở công vụ;

6. Trường hợp giao đất cho cán bộ, công chức chuyển công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền;

7. Đối với đất chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng, tuỳ điều kiện cụ thể, UBND tỉnh xem xét quyết định giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá hoặc không phải đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất.

Điều 5. Thẩm quyền quyết định việc tổ chức đấu giá đất

1. UBND tỉnh quyết định việc đấu giá đất đối với:

a) Quỹ đất ở của các dự án tạo vốn từ quỹ đất do tỉnh quản lý;

b) Quỹ đất thu hồi từ các tổ chức không có nhu cầu sử dụng;

c) Giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với các tổ chức.

2. UBND các huyện, TP Huế quyết định đấu giá đất đối với:

a) Quỹ đất ở của các dự án tạo vốn từ quỹ đất do các huyện,TP Huế quản lý;

b) Quỹ đất ở, đất xen ghép trong khu dân cư do địa phương quản lý;

c) Cho thuê đất đối với các hộ gia đình, cá nhân.

3. UBND xã, phường, thị trấn quyết định việc tổ chức đấu giá đối với quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn trong thời gian chưa sử dụng theo qui định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ, cho các hộ gia đình, cá nhân thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để nhận thầu. Thời hạn sử dụng đất mỗi lần thuê không quá năm(05) năm.

Điều 6. Điều kiện về các thửa đất được tổ chức đấu giá

1. Đã có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết; có quy hoạch xây dựng chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, xây dựng;

2. Đã được bồi thường giải phóng mặt bằng

Trường hợp do ngân sách chưa bố trí kinh phí để bồi thường giải phóng mặt bằng thì phải có phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận phê duyệt;

3. Có phương án đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 7. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá

Các đối tượng quy định tại Điều 2 của Quy chế này được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức của Nhà nước có chức năng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.

2. Điều kiện về vốn và kỹ thuật hoặc khả năng tài chính

a) Đối với tổ chức phải có đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật.

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân phải có đủ điều kiện về khả năng tài chính để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật. Trường hợp đấu giá đất đã chia lô (thửa) làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá không cần điều kiện này.

3. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (2) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Chương II
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤU GIÁ

Điều 8.

1. Hội đồng định giá, đấu giá đất cấp tỉnh:

a) Hội đồng định giá, đấu giá đất cấp tỉnh do UBND tỉnh thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc cho thuê đất đối với quỹ đất theo qui định tại Khoản 1 Điều 5 Qui chế này và đấu giá các quỹ đất khác do UBND tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá.

b) Thành phần theo đúng qui định tại Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 20/4/2006 của UBND tỉnhV/v thành lập Hội đồng định giá, đấu giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế.

c) Hội đồng định giá, đấu giá đất cấp tỉnh được phép thành lập tổ chuyên viên giúp việc cho Hội đồng. Thành phần của tổ chuyên viên giúp việc do các cơ quan có thành viên của Hội đồng cử cán bộ tham gia. Tổ trưởng tổ chuyên viên do Sở Tài chính đảm nhận.

d) Đối với quỹ đất đã được UBND tỉnh giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý và tổ chức bán đấu giá theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt, khi thực hiện việc bán đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất mời Hội đồng định giá, đấu giá đất của tỉnh tham gia và đại diện lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất là thành viên đương nhiên của Hội đồng định giá và đấu giá đất.

2. Hội đồng đấu giá đất cấp huyện:

a) Hội đồng đấu giá đất cấp huyện do UBND các huyện, TP Huế quyết định thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc cho thuê đất đối với quỹ đất theo qui định tại khoản 2 Điều 5 Qui chế này.

b) Thành phần Hội đồng đấu giá đất cấp huyện gồm lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng đấu giá và đại diện các phòng, ban chức năng của huyện như thành phần Hội đồng đấu giá của tỉnh.

Trường hợp Lãnh đạo UBND các huyện, TP Huế không đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng đấu giá đất thì có thể ủy quyền cho Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch làm Chủ tịch Hội đồng.

3. UBND xã, phường, thị trấn chỉ được phép thành lập Hội đồng đấu giá cho thuê đất do Chủ tịch UBND xã làm chủ tịch Hội đồng, đại diện các ban ngành liên quan thuộc xã là thành viên Hội đồng. Hội đồng đấu giá cho thuê đất cấp xã có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo qui định tại khoản 3 Điều 5 của Qui chế này.

Hàng năm, UBND xã phường, thị trấn báo cáo kết quả đấu giá cho thuê đất nói trên về UBND huyện, thành phố Huế để theo dõi quản lý theo qui định hiện hành.

Điều 9. Thông báo tổ chức đấu giá

1. Trước khi tiến hành đấu giá 30 ngày, Hội đồng đấu giá đất các cấp hoặc tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất thông báo công khai thửa đất tổ chức đấu giá ít nhất 2 lần trong thời gian 2 tuần trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh, truyền hình địa phương, báo địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng khác, đồng thời phải niêm yết công khai tại địa điểm tổ chức đấu giá và trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp phường, xã nơi có thửa đất đấu giá.

Tùy theo từng trường hợp cụ thể, Hội đồng đấu giá đất các cấp quyết định việc mở rộng phạm vi thông báo công khai trên các Đài truyền hình Trung ương, Báo Trung ương phát hành trên phạm vi toàn quốc để các tổ chức, cá nhân trong nước có điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

2. Nội dung thông báo công khai gồm: Địa điểm, diện tích, kích thước, mốc giới thửa đất, mục đích sử dụng hiện tại, quy hoạch sử dụng đất chi tiết, mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, quy hoạch xây dựng chi tiết, thời hạn sử dụng đất; thời gian, địa điểm đăng ký, thời điểm tiến hành đấu giá và các thông tin khác có liên quan đến thửa đất.

Chủ tịch Hội đồng đấu giá đất các cấp, căn cứ yêu cầu, đặc điểm, quy mô của thửa đất đưa ra đấu giá quyết định việc công bố công khai hoặc không công bố công khai giá khởi điểm.

Điều 10. Đăng ký tham gia đấu giá

1. Các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này thực hiện đăng ký và hoàn tất thủ tục đăng ký trong thời hạn do Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất thông báo.

2. Đối tượng tham gia đấu giá phải nộp các khoản tiền sau đây:

2.1. Tiền đặt cọc (tiền bảo lãnh - tiền đặt trước) :

a) Mức thu tiền đặt cọc do Chủ tịch Hội đồng đấu giá đất các cấp qui định cụ thể cho từng cuộc bán đấu giá để tránh tình trạng lợi dụng, thông đồng hoặc từ chối mua để trục lợi, nhưng mức thu tối thiểu không dưới 5% và mức thu tối đa không quá 10% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá được xác định theo Điều 11 của Qui chế này. Người trúng đấu giá được trừ tiền đặt cọc vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp.

b) Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đất được hoàn trả khoản tiền đặt cọc trong các trường hợp sau:

b.1) Người không trúng đấu giá, được trả lại ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

b.2) Người đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng rút lại đăng ký trong thời hạn hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấu giá quy định tại khoản 1 Điều này.

b.3) Người trúng đấu giá bổ sung từ chối không nhận quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều 12 của Quy chế này.

c) Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đất không được hoàn trả khoản tiền đặt cọc và phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước trong các trường hợp sau:

c.1) Người đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng không tham gia đấu giá.

c.2) Người tham gia đấu giá từ vòng thứ hai trở đi nhưng trả giá vòng sau thấp hơn giá cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó .

c.3) Người trúng đấu giá nhưng từ chối nhận quyền sử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả.

c.4) Người vi phạm quy chế đấu giá, nội qui của cuộc đấu giá đó.

2.2. Phí đấu giá: Là khoản phí mà các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp khi đăng ký tham gia đấu giá, được sử dụng để chi phí cho việc tổ chức thực hiện đấu giá và không được hoàn trả cho các tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia đấu giá.

Mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá thực hiện theo đúng qui định tại Quyết định số 1598/2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND tỉnh.

Điều 11. Giá tối thiểu và giá sàn (khởi điểm) để đấu giá đất

1. Nguyên tắc xác định giá tối thiểu:

Giá tối thiểu đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được xác định sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất thực tế trong điều kiện bình thường tại thời điểm xác định giá tối thiểu theo mục đích sử dụng mới của thửa đất đấu giá. Giá tối thiểu không được thấp hơn giá đất, giá thuê đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của Chính phủ.

2. Thẩm quyền quyết định giá tối thiểu đấu giá đất:

a) Đối với cấp tỉnh: Giao trách nhiệm cho Hội đồng định giá và đấu giá đất của tỉnh xác định mức giá tối thiểu để đấu giá đất trình UBND tỉnh quyết định.

b) Đối với cấp huyện: Giao trách nhiệm cho UBND các huyện, TP Huế xác định mức giá tối thiểu để đấu giá đất trong phạm vi quản lý của địa phương.

3. Giá sàn (khởi điểm) bán đấu giá đất:

a) Để thuận tiện cho việc triển khai lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho phép Hội đồng đấu giá đất các cấp căn cứ giá thị trường để xác định mức giá sàn ( mức giá khởi điểm) bán đấu giá phù hợp, hiệu quả nhưng mức giá sàn bán đấu giá không được thấp hơn mức giá tối thiểu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cộng với lệ phí trước bạ theo qui định (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép trong quyết định phê duyệt mức giá tối thiểu).

b) Trường hợp Hội đồng đấu giá công bố công khai giá khởi điểm bán đấu giá thì mức giá khởi điểm cho vòng đấu đầu tiên là mức giá theo biên bản xác định giá sàn bán đấu giá của Hội đồng đấu giá. Trường hợp Hội đồng đấu giá không công bố công khai giá khởi điểm bán đấu giá thì áp dụng việc công bố mức giá khởi điểm sau khi kết thúc vòng đấu đầu tiên; mức giá khởi điểm được công bố là mức giá trả cao nhất của vòng đấu đầu tiên nhưng không được thấp hơn mức giá theo biên bản xác định giá sàn bán đấu giá của Hội đồng đấu giá.

c) Mức giá khởi điểm của vòng đấu tiếp theo là mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

Điều 12. Trình tự thủ tục tổ chức đấu giá đất

1. Điều kiện để mở phiên đấu giá:

a) Số người tham gia đấu giá phải có ít nhất từ 2 hồ sơ trở lên mới tổ chức cuộc bán đấu giá.

Trường hợp sau khi hoàn tất các thủ tục bán đấu giá theo qui định của Qui chế này và các qui định khác của pháp luật mà số người đăng ký tham gia đấu giá (cho 1 thửa đất) chỉ có 01 tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá thì Hội đồng đấu giá được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các trường hợp đăng ký đấu giá theo mức giá khởi điểm đã công bố.

b) Nội qui phiên bán đấu giá: Mỗi phiên (cuộc) bán đấu giá, Hội đồng bán đấu giá căn cứ Qui chế này và đặc điểm, tính chất của từng thửa đất bán đấu giá để ban hành nội qui của phiên bán đấu giá đó. Nội qui này phải được phổ biến công khai cho tất cả những người đăng ký tham gia đấu giá theo qui định của pháp luật. Mọi thắc mắc liên quan đến Qui chế đấu giá này và nội qui của phiên bán đấu giá đó phải được giải đáp cụ thể trước khi mở phiên bán đấu giá.

c) Hình thức đấu giá:

Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá. Hội đồng đấu giá có thể qui định thời gian cụ thể cho từng vòng bỏ phiếu nhưng không được qui định số vòng bỏ phiếu cho phiên bán đấu giá.

2. Thủ tục, trình tự mở phiên đấu giá:

a) Giới thiệu thành viên Hội đồng, người điều hành và người giúp việc (nếu có).

b) Điểm danh người đã đăng ký tham gia đấu giá, công bố người có đủ điều kiện tham gia đấu giá.

c) Người điều hành phiên đấu giá giới thiệu quy chế đấu giá, nội qui đấu giá, hình thức đấu giá.

d) Giới thiệu toàn bộ thông tin có liên quan đến thửa đất thực hiện đấu giá, giải đáp thắc mắc của người tham gia đấu giá; phát phiếu đấu giá cho từng tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá; làm các thủ tục cần thiết khác.

3. Trình tự đấu giá: Phiên bán đấu giá được tiến hành theo trình tự các bước như sau:

a) Người điều hành bán đấu giá phát phiếu trả giá cho người tham gia đấu giá (theo mẫu) và yêu cầu người tham gia đấu giá ghi giá muốn trả vào phiếu của mình.

b) Thu hết các phiếu trả giá đã phát ra và chỉ công bố mức giá trả cao nhất của vòng đấu đó, không công bố cụ thể tên người trả giá cao nhất.

c) Những người tham gia đấu giá không có yêu cầu trả giá tiếp (vòng 2) được mời ra khỏi khu vực dành cho người trả giá. Người điều hành bán đấu giá công bố giá khởi điểm vòng 2, phát phiếu trả giá cho người tham gia đấu giá và yêu cầu người tham gia đấu giá ghi giá muốn trả tiếp tục (vòng 2) vào phiếu của mình.

d) Cuộc bán đấu giá được tiến hành tiếp tục cho đến khi không còn ai có yêu cầu trả giá tiếp. Người điều hành bán đấu giá công bố mức giá trúng đấu và người trúng đấu giá của vòng đấu cuối cùng. Trường hợp có 2 người trở lên cùng trả một giá cao nhất nhưng đều không có yêu cầu đấu giá tiếp, người điều hành cuộc bán đấu giá tổ chức rút thăm cho những người đó và công bố kết quả người trúng đấu giá.

e) Đối với trường hợp không công bố giá khởi điểm mà tất cả các đối tượng tham gia đấu giá ở vòng đấu thứ nhất đều bỏ mức giá thấp hơn mức giá theo biên bản giá sàn bán đấu giá của Hội đồng đấu giá thì Chủ tịch Hội đồng tuyên bố cuộc đấu giá không thành. Hội đồng sẽ xem xét điều chỉnh lại mức giá khởi điểm cho phù hợp và tiến hành tổ chức đấu giá lại vào một thời điểm khác do Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyết định.

4. Trường hợp người trúng đấu giá từ chối không nhận quyền sử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả thì người bỏ giá thấp hơn liền kề được Hội đồng đấu giá xem xét phê duyệt trúng đấu giá bổ sung, nếu mức giá trả của người liền kề thỏa mãn các điều kiện sau:

a) Không thấp hơn giá khởi điểm của vòng đấu cuối cùng.

b) Chênh lệch giữa hai mức giá của người trả giá cao nhất và người trả giá liền kề phải nhỏ hơn số tiền đặt trước.

Nếu người trúng đấu giá bổ sung từ chối không nhận quyền sử dụng đất thì Hội đồng đấu giá ra văn bản huỷ bỏ kết quả trúng đấu giá. Hội đồng sẽ xem xét tổ chức đấu giá lại vào một thời điểm khác.

5. Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá nhiều thửa đất khác nhau. Trường hợp người tham gia đấu giá, nhưng không trúng đấu giá thửa đất trước, nếu không vi phạm quy chế đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá thửa đất sau, nhưng phải nộp thêm phí đấu giá theo qui định.

6. Nội dung biên bản bán đấu giá:

Ngoài những nội dung cần thiết của một biên bản thông thường, biên bản bán đấu giá còn gồm những nội dung chủ yếu sau:

a) Địa điểm tổ chức đấu giá.

b) Thành phần Hội đồng đấu giá.

c) Số người tham gia đấu giá(họ,tên,địa chỉ)...

d) Mức giá khởi điểm...

đ) Mức giá bỏ cao nhất...

e) Kết luận: Người trúng đấu giá

Họ tên, địa chỉ, CMND...

Giá trúng đấu giá

g) Hiệu lực:

h) Ngày bàn giao đất.

i) Ngày ký hợp đồng và nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

k) Ngày hoàn thiện hồ sơ đất đai.

( Kèm theo biên bản là bản kê chi tiết của từng vòng bán đấu giá)

Điều 13. Giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá

1. Căn cứ vào quyết định phê duyệt kết quả đấu giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và giấy xác nhận đã nộp đủ tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất của người trúng đấu giá, cơ quan Tài nguyên và Môi trường trình cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường căn cứ theo thẩm quyền đã được phân cấp có trách nhiệm bàn giao đất trên thực địa, lập hồ sơ giao đất, cấp hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và các giấy tờ liên quan khác cho người trúng đấu giá theo đúng biên bản đấu giá và quyết định giao đất, cho thuê đất, đăng ký quyền sử dụng đất và làm các thủ tục cho người được sử dụng đất.

Thời hạn thực hiện các nhiệm vụ trên đây của cơ quan Tài nguyên và Môi trường theo đúng các qui định hiện hành của pháp luật .

3. Quyết định giao đất, cho thuê đất, văn bản đấu giá và các giấy tờ có liên quan khác là căn cứ để người được giao đất, thuê đất đăng ký quyền sử dụng đất.

Điều 14. Quyền lợi và trách nhiệm của người trúng đấu giá

1. Quyền lợi: Được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trách nhiệm: thực hiện theo đúng các cam kết khi tham gia đấu giá và kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 15. Thanh toán, hạch toán và quản lý tiền thu được từ đấu giá

1. Trường hợp đấu giá khu đất thuộc dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng cho một công trình dự án cụ thể thì số tiền thu được ưu tiên thanh toán cho giá trị công trình xây dựng kết cấu hạ tầng đó và khoản tiền ứng trước để bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi. Số còn lại nộp toàn bộ vào ngân sách.

2. Trường hợp đấu giá của những thửa đất có nhiều thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng chung trên địa bàn tỉnh, đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất không thuộc phạm vi khoản 1 Điều này thì số tiền thu được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước và được ưu tiên thanh toán khoản tiền ứng trước để bồi thường thiệt hại về đất cho người có đất bị thu hồi, chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật (nếu có).

3. Việc phân chia khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định và được sử dụng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chung theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Xử lý vi phạm

Thành viên Hội đồng đấu giá đất hoặc Tổ chức được Nhà nước giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá đất và các cá nhân khác có liên quan đến cuộc đấu giá mà cố ý làm trái quy định tại Quy chế này hoặc có hành vi làm lộ bí mật, tiếp tay, môi giới, thông đồng với những người tham gia đấu giá, gây thiệt hại cho Nhà nước hoặc làm cho cuộc đấu giá không thành thì tùy theo mức độ và tính chất vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện đấu giá đất được giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; pháp luật về đất đai; pháp luật về đấu giá.

Điều 18. Tổ chức thực hiện

Giao trách nhiệm cho Giám đốc các Sở : Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng quyền hạn, phối hợp hướng dẫn các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện tổ chức đấu giá đất, tham mưu cho UBND tỉnh trong việc phê duyệt phương án tổ chức đấu giá đất và phê duyệt kết quả đấu giá theo đúng thẩm quyền qui định tại Qui chế này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Lý