ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2768/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 08 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, BÃI BỎ THỦTỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊABÀN TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namthông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củacác nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tụchành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hànhchính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháptại Tờ trình số 91/TTr-STP ngày 04 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này cácthủ tục thuộc lĩnh vực đất đai mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giảiquyết của Ủy ban nhân dân cấp xã (danh sách và nội dung đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký. Các nội dungkhác của Quyết định số 1743/QĐ-UBNDngày 12/6/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã LongKhánh, thành phố Biên Hòa; Chủtịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 2768/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửu đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai