HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 277-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

CHOPHÉP TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO MỞ MỘT LỚP ĐẠI HỌC THỂ DỤC, THỂ THAO Ở PHÍA NAM

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Để bảo đảm nhu cầu về cán bộ thểdục thể thao có trình độ đại học cho các tỉnh phía Nam;
Căn cứ vào Nghị định số 171-CP ngày 20-11-1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành quychế về việc mở trường và lớp đại học và trung học chuyên nghiệp;
Căn cứ vào đề nghị của Tổng cục thể dục thể thao, Bộ Đại học và trung học chuyênnghiệp và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Trong khi chờ đợi xácđịnh mạng lưới chính thức các trường đại học trong cả nước, cho phép Tổng cụcthể dục thể thao mở ở phía Nam một lớp đại học thể dục thể thao. Lớp này thuộcTrường đại học thể dục thể thao Từ sơn, và đặt tại trường trung học thể dục thểthao trung ương 2 (thành phố Hồ Chí Minh).

Điều 2. Các chính sách, chếđộ, thể lệ, v.v… áp dụng cho trường học thể dục thể thao Từ Sơn đều được thihành đối với lớp đại học thể dục thể thao nói trên.

Điều 3. Các đồng chí Tổng cụctrưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp,Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng