ỦY BAN NHÂN DÂNTNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/QĐ-UBND

Qung Trị, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG CÁC CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ, TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG TRONG KHU VỰC CỬA KHẨU QUỐC TẾ LA LAY

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phí, lệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Công văn số 28/HĐND-KTNS ngày 24/01/2019 của Thường trực HĐND tỉnh V/v mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực Cửa khẩu Quốc tế La Lay;

Xét đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Tờ trình số 145/TTr-KKT ngày 27/12/2018;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục thực hiện mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực Cửa khẩu Quốc tế La Lay bng 50% mức thu tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo trong năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 01/01/2019.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Trưng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Giám đốc Trung tâm Quản lý ca khẩu tỉnh; Thủ trưởng các ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Lưu: VT, TM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính