THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 277-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC NÂNG CẤP TRƯỜNG TRUNG HỌC SƯ PHẠM NINH BÌNH THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠMNINH BÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơcấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáodục và đào tạo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Xét đề nghị của Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại Công văn số 31/TT-UBngày 25 tháng 11năm 1996 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tạiCông văn số 2109/KHTC ngày 26 tháng 03 năm 1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.-Nâng cấp Trường Trung học Sư phạm Ninh Bình thành Trường Cao đẳng Sư phạm NinhBình.

Điều 2.- TrườngCao đẳng Sư phạm Ninh Bình có nhiệm vụ:

- Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trìnhđộ cao đẳng.

- Nghiên cứu khoa học phục vụ yêucầu phát triển kinh tế -xã hội.

Điều 3.- TrườngCao đẳng Sư phạm NinhBình trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, chịu sự quảnlý ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được hưởng các chính sách, chế độ do Nhànước áp dụng cho hệ thống các Trường Đại học và Cao đẳng.

Điều 4.- Quyếtđịnh này có hiệu lực sau15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5.- Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan và Chủ tịchUỷ ban nhân dântỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành và Quyết định này.

Nguyễn Khánh

(Đã ký)