ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành bản quy định trách nhiệm quản lý nhà nước ở địa phương trên lĩnh vực Giáo Dục và Đào Tạo.

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND ở mỗi cấp được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 25/6/1996;

Căn cứ Quyết định số 1945/QĐ-UB-TC ngày 15/8/2000 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục Đào tạo;

Xét Tờ trình của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo và Trưởng nhóm Tư vấn chương trình cải cách hành chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước ở địa phương trên lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các văn bản đã ban hành trước đây có nội dung trái với bản Quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Minh Nhị

QUY ĐỊNH

Trách nhiệm quản lý nhà nước ở địa phương trên lĩnh vực Giáo Dục và Đào Tạo

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2770/2003/QĐ .UB ngày 26/12/2003 của UBND tỉnh An Giang)

_________________________

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, đổi mới cơ chế phối hợp và phân định trách nhiệm quản lý Nhà nước trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (viết tắt Sở GDĐT) với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện), Ủy ban nhân dân tỉnh quy định như sau:

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định này điều chỉnh mối quan hệ giữa Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo với Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về phát triển sự nghiệp giáo dục, phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo với UBND cấp huyện; quyền hạn, trách nhiệm của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo với Chủ tịch UBND cấp huyện trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2: Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh về toàn bộ kết quả, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, được quyền quyết định và trực tiếp giải quyết các vấn đề do Chủ tịch UBND tỉnh phân công, phân cấp quản lý.

Điều 3: UBND cấp huyện là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, có chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và HĐND huyện về toàn bộ kết quả, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc địa bàn huyện và trực tiếp giải quyết các vấn đề do Chủ tịch UBND tỉnh phân công, phân cấp quản lý.

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA SỞ GDĐT VÀ UBND CẤP HUYỆN

Điều 4: Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo:

1. Căn cứ chủ trương, quy hoạch, kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ trương kế họach của tỉnh về phát triển giáo dục, Sở GDĐT chịu trách nhiệm xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo ngắn hạn (hằng năm) dài hạn (5 năm, 10 năm) để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, Sở GDĐT cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án, xác định hệ thống các chính sách, chế độ, các giải pháp cơ bản giúp cho các ngành, các cấp triển khai thực hiện.

2. Nghiên cứu xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trình UBND tỉnh xem xét ban hành.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn, công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, tài sản cho các Phòng Giáo dục thuộc UBND cấp huyện.

4. Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học giáo dục, tổng kết, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo để không ngừng cải tiến công tác quản lý, giảng dạy, giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.

5. Tổ chức và chỉ đạo công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, huy động học sinh đến trường, chống lưu ban, bỏ học.

6. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo ngoài hệ thống công lập, đồng thời thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực này để đảm bảo hiệu quả, chất lượng, góp phần đẩy nhanh tiến trình xã hội hóa giáo dục.

7. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh hằng năm, trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện chức năng quản lý công tác tuyển sinh trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý.

8. Tổ chức quản lý việc cấp phát bằng tốt nghiệp, cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh.

9. Là cơ quan đầu mối điều hành sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức và UBND cấp huyện trong việc triển khai thực hiện những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

10. Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu với UBND tỉnh thành lập các đơn vị chuyên môn hành chính và sự nghiệp trực thuộc Sở để thực hiện các nhiệm vụ chức năng của ngành; tuyển dụng cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo.

11. Tổ chức thực hiện việc quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành đối với cán bộ, công chức thuộc ngành giáo dục đào tạo.

12. Tổ chức và quản lý công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo được phân cấp quản lý.

13. Thực hiện chức năng thanh tra Nhà nước về giáo dục và đào tạo theo quy định của Nhà nước.

Điều 5: Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của huyện trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch của tỉnh.

2. Tổ chức triển khai và thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện theo phân cấp quản lý.

3. Tổ chức triển khai và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách của trung ương và của tỉnh liên quan đến phát triển giáo dục và đào tạo.

4. Kết hợp với Sở GDĐT thực hiện các công tác liên quan đến phát triển giáo dục – đào tạo trên địa bàn huyện, như: quy hoạch phát triển mạng lưới trường học, cơ sở giáo dục các ngành học; quy hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức giáo dục – đào tạo, huy động học sinh và chống bỏ học, thực hiện cuộc vận động xã hội hóa giáo dục ...

5. Thực hiện việc quy hoạch, lập thủ tục giải tỏa, bồi hoàn, giao đất để xây dựng trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

CHƯƠNG III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT VÀ CHỦ TỊCH UBND CẤP HUYỆN

Điều 6: Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nội dung được quy định tại Điều 4 của bản quy định này.

2. Tổ chức chỉ đạo và triển khai cho các ngành, các cấp thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh có liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo.

3. Chỉ đạo hoạt động của các đơn vị hành chính và sự nghiệp trực thuộc Sở và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của các đơn vị này.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và thực hiện kế hoạch của ngành đối với Phòng Giáo dục thuộc UBND cấp huyện và các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.

5. Chủ động phối hợp với Chủ tịch UBND cấp huyện triển khai và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, các công việc của ngành trên địa bàn huyện. Xây dựng chế độ làm việc định kỳ hàng năm với Chủ tịch UBND huyện để thống nhất về chủ trương, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học. Khi cần thiết tổ chức các cuộc họp chuyên đề nhằm giải quyết các vấn đề về lĩnh vực giáo dục – đào tạo còn vướng mắc ở địa phương.

6. Tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết để đánh giá hiệu quả việc chấp hành và thực hiện các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo. Tổng hợp tình hình, báo cáo, đề xuất kịp thời với Chủ tịch UBND tỉnh về cơ chế, chính sách, các giải pháp để đảm bảo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển.

7. Là chủ nhiệm các chương trình có liên quan đến ngành. Phân công cán bộ phụ trách và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các đề án liên quan đến chương trình phát triển giáo dục – đào tạo.

8. Tổ chức tiếp dân định kỳ và trực tiếp giải quyết các khiếu tố thuộc thẩm quyền của Sở đúng pháp luật.

9. Trả lời chất vấn trước Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Điều 7: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp huyện:

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Điều 5 của bản quy định này.

2. Chủ động phối hợp với Giám đốc Sở GDĐT triển khai và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, đề án về giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.

3. Tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện các văn bản pháp luật, các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện theo phân cấp quản lý.

4. Tổ chức các hội nghị sơ, tổng kết để đánh giá hiệu quả việc chấp hành và thực hiện các chủ trương, chính sách về giáo dục – đào tạo thuộc phạm vi quản lý.

5. Thực hiện việc tổ chức, quản lý hoạt động của Phòng Giáo dục, các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc và những vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

6. Chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.

7. Kết hợp với Giám đốc Sở GDĐT trong công tác quy hoạch đào tạo - bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ngành giáo dục và đào tạo.

8. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

CHƯƠNG IV

PHÂN ĐỊNH CÔNG VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT VÀ CHỦ TỊCH UBND CẤP HUYỆN

Điều 8: Nhiệm vụ xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo:

1. Căn cứ chủ trương của Trung ương, của tỉnh và kết hợp chặt chẽ với Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Sở GDĐT chịu trách nhiệm xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo ngắn hạn và dài hạn trong phạm vi toàn tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

2. Căn cứ quy hoạch, kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tiễn của địa phương, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo ngắn hạn và dài hạn trên địa bàn huyện. Nếu có sự khác biệt giữa quy hoạch của huyện và của tỉnh thì Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm bàn bạc thống nhất với Giám đốc Sở GDĐT để cùng phối hợp thực hiện. Nếu không đạt được sự nhất trí thì Chủ tịch UBND cấp huyện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Điều 9: Nhiệm vụ thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo:

1. Giám đốc Sở GDĐT chịu trách nhiệm chỉ đạo nghiệp vụ, chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở và chịu trách nhiệm chính trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc chỉ đạo chuyên môn và hiệu quả, chất lượng giáo dục - đào tạo trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo trên địa bàn huyện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về hiệu quả, chất lượng giáo dục - đào tạo trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

Điều 10: Công tác tổ chức và đào tạo:

Giám đốc Sở GDĐT có nhiệm vụ:

a/ Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên ngành đối với Phòng Giáo dục và các đơn vị sự nghiệp giáo dục – đào tạo trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý.

b/ Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức ở các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước và sự nghiệp giáo dục – đào tạo. Có quyền kiến nghị với Chủ tịch UBND cấp huyện thay đổi nhân sự do UBND huyện được phân cấp quản lý, nếu xét thấy cán bộ đương chức không đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn, hiệu quả công tác. Nếu không đạt được sự thống nhất thì Giám đốc Sở GDĐT báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

c/ Xây dựng quy hoạch đào tạo - bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành giáo dục và đào tạo trên phạm vi toàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

d/ Trực tiếp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức trong ngành giáo dục - đào tạo.

e/ Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức ngành giáo dục - đào tạo theo đúng quy định của Nhà nước.

g/ Trực tiếp quản lý cán bộ, công chức các trường trung học chuyên nghiệp, các trung tâm, các trường Trung học phổ thông và các trường chuyên biệt theo phân cấp quản lý.

h/ Thực hiện việc phân công, điều động, thuyên chuyển cán bộ, công chức trong phạm vi toàn tỉnh theo phân cấp quản lý.

k/ Kết hợp với các ngành chức năng hướng dẫn việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến ngành giáo dục - đào tạo.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện có nhiệm vụ:

a/ Chỉ đạo toàn diện hoạt động của Phòng Giáo dục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện được phân cấp quản lý. Đồng thời, thực hiện chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo đóng trên địa bàn huyện.

b/ Căn cứ tiêu chuẩn chức danh của cán bộ, công chức và số lượng biên chế được duyệt, Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ, công chức phụ trách Phòng Giáo dục, các đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo được phân cấp quản lý.

c/ Phối hợp với Giám đốc Sở GDĐT xây dựng quy hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức và quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý trường học trên địa bàn huyện.

d/ Thực hiện việc phân công, điều động, thuyên chuyển đối với cán bộ, công chức thuộc các đơn vị được phân cấp quản lý trong phạm vi huyện.

Điều 11: Công tác quản lý tài chính:

1. Giám đốc Sở GDĐT có trách nhiệm:

a/ Cùng với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch dự toán thu - chi ngân sách sự nghiệp giáo dục toàn tỉnh và dự kiến phân bổ ngân sách sự nghiệp giáo dục hàng năm cho UBND cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt.

b/ Quản lý kinh phí tập trung để triển khai, thực hiện các mục tiêu chương trình: bồi dưỡng cán bộ, công chức, mua sắm trang thiết bị, sách giáo khoa, tổ chức các kỳ thi và các chương trình mục tiêu khác được phê duyệt.

c/ Thực hiện việc quản lý thu, cấp phát, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp giáo dục - đào tạo đối với các đơn vị được phân cấp quản lý.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện có nhiệm vụ:

a/ Trên cơ sở kế hoạch ngân sách sự nghiệp giáo dục được phân bổ (kể cả quỹ ngoài ngân sách), chỉ đạo việc điều hành quản lý thu, chi ngân sách theo quy định của Nhà nước và của tỉnh, đảm bảo sử dụng kinh phí đúng mục đích.

b/ Điều tiết kinh phí ngoài ngân sách để tăng hiệu quả sử dụng, phục vụ tốt nhu cầu phát triển giáo dục ở địa phương.

c/ Chỉ đạo việc tổ chức quản lý, bảo vệ cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật thuộc ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.

Điều 12: Công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học, cơ sở giáo dục - đào tạo:

1. Giám đốc Sở GDĐT kết hợp với Chủ tịch UBND cấp huyện và các ngành chức năng có liên quan lập kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất trường học toàn tỉnh hàng năm trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Giám đốc Sở GDĐT chịu trách nhiệm công khai các chỉ tiêu kế hoạch cho Chủ tịch UBND cấp huyện biết.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm về mặt bằng (lập thủ tục giải tỏa, bồi hoàn, giao mặt bằng …) để đảm bảo kế hoạch xây dựng trường học, cơ sở giáo dục theo kế hoạch của tỉnh trên địa bàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo việc phân bổ ngân sách và thực hiện xây dựng cơ sở vật chất trường học theo phân cấp của UBND tỉnh.

Điều 13: Công tác tổ chức các kỳ thi:

1. Giám đốc Sở GDĐT có trách nhiệm:

a/ Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về các kỳ thi để các ngành, các cấp tham gia thực hiện.

b/ Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra các kỳ thi trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý.

c/ Quản lý việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ GDĐT.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm:

a/ Chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn huyện theo phân cấp quản lý.

b/ Chỉ đạo và tổ chức bảo vệ an ninh trật tự, an toàn các hội đồng thi đặt trên địa bàn huyện.

Điều 14: Công tác huy động học sinh đến trường, chống lưu ban bỏ học:

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

a/ Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các Phòng Giáo dục, các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT .

b/ Chịu trách nhiệm chính về kết quả lưu ban của học sinh trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm:

a/ Chỉ đạo, tổ chức thực hiện huy động học sinh đến trường theo chỉ tiêu kế hoạch được giao.

b/ Chịu trách nhiệm chính về kết quả huy động học sinh đến trường, tỉ lệ bỏ học của học sinh trên địa bàn huyện.

Điều 15: Quan hệ công tác giữa Giám đốc Sở GDĐT và Chủ tịch UBND cấp huyện:

1. Giám đốc Sở GDĐT và Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp làm việc, thống nhất giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở GDĐT trên địa bàn huyện. Trường hợp đặc biệt, có thể phân công cấp phó làm việc và quyết định công việc nhưng Giám đốc Sở GDĐT và Chủ tịch UBND cấp huyện là người chịu trách nhiệm cuối cùng trước Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Giám đốc Sở GDĐT có trách nhiệm nghiên cứu giải quyết hoặc trả lời các đề nghị, kiến nghị của Chủ tịch UBND cấp huyện liên quan tới lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Trong thời hạn 7 ngày (kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị), Giám đốc Sở GDĐT phải trả lời bằng văn bản cho Chủ tịch UBND cấp huyện. Nếu quá thời hạn 7 ngày mà Giám đốc Sở GDĐT không trả lời thì Chủ tịch UBND cấp huyện báo cáo bằng văn bản với Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết.

3. Đối với những vấn đề mang tính liên ngành cần có ý kiến của các Sở, Ban ngành thì Giám đốc Sở GDĐT làm đầu mối, chủ động bàn bạc, trao đổi thống nhất với các Sở, Ban ngành có liên quan trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, trong thời hạn 15 ngày Giám đốc Sở GDĐT ra công văn trả lời cho Chủ tịch UBND cấp huyện.

4. Giám đốc Sở GDĐT và Chủ tịch UBND cấp huyện phải sắp xếp lịch làm việc thường xuyên và định kỳ nhằm tạo ra sự thống nhất về chủ trương, các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp lớn và các biện pháp phối hợp giữa quản lý ngành và lãnh thổ để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.

CHƯƠNG V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16: Giám đốc Sở GDĐT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện bản Quy định này đến các cơ quan, đơn vị thuộc Sở.

Điều 17: Chủ tịch UBND cấp huyện phối hợp với Giám đốc Sở GDĐT tổ chức triển khai và thực hiện bản Quy định này đến các cơ quan, đơn vị cấp huyện và UBND cấp xã.

Điều 18: Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện bản Quy định này và kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quá trình cải cách hành chính.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Minh Nhị